Protilátky proti citrulinovaným proteinům u revmatoidní artritidy


Authors: J. Vencovský;  L. Šedová;  Š. Růžičková
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha
Published in: Čes. Revmatol., 13, 2005, No. 4, p. 164-175.
Category: Overview Reports

Overview

Objev citrulinace peptidů, jako modifikace, která může vést k antigenicitě proteinů, je jedním výrazných posunů v revmatologické imunologii poslední doby. Po mnoho let byly známy protilátky proti perinukleárnímu faktoru či antikeratinové protilátky, které měly poměrně značnou specificitu pro revmatoidní artritidu (RA). Za obě aktivity mohou protilátky proti filagrinu, který obsahuje zvláštní aminokyselinu citrulin. Citrulin není do peptidů inkorporován během translace, ale vzniká deiminací argininu v hotovém proteinu pomocí enzymu peptidylarginin deiminázy (PAD) za přítomnosti dostatečné koncentrace kalciových iontů. V revmatoidní synovii jsou nalézány citrulinované proteiny, především vimentin a fibrin, které se tak staly kandidáty na antigeny, jež mohou souviset se vznikem onemocnění. Protilátky proti citrulinovaným peptidům se ukázaly být vysoce specifické pro RA (senzitivita kolem 82 %, specificita 98,5 %). Detekují se pomocí testů s cyklickým citrulinovaným peptidem odvozeným od filagrinu (anti-CCP1) nebo nověji se selektivně vybranými nepřirozeně se vyskytujícími cyklickými citrulinovanými peptidy (anti-CCP2). Anti-Sa jsou protilátky proti citrulinovanému vimentinu. Anti-CCP protilátky jsou přítomny v časných fázích onemocnění, případně i nějakou dobu před vznikem RA, a slouží jako významný diagnostický test k odlišení RA od jiných typů artritid na počátku nemoci. Anti-CCP byly opakovaně asociovány se závažnějším průběhem choroby, rychlejším vznikem kostních erozí a slouží tak jako cenný prognostický ukazatel. Na rozdíl od revmatoidních faktorů, anti-CCP se neobjevují během stárnutí a mohou tak i ve vyšším věku být diagnostickou pomocí pro RA. Citrulinované proteiny se vyskytují i u jiných typů artritid než jen u RA. To, co odlišuje RA, je schopnost vytvářet proti nim autoprotilátky, což možná souvisí s účinnou vazbou citrulinovaných proteinů na HLA DR4 molekuly a následným prolomením tolerance. Citrulinace a vznik protilátek proti takto změněným proteinům je nyní mimořádně zajímavým objektem výzkumu, který směřuje k roli izotypů PAD, jejich genetické variabilitě, HLA asociaci, schopnosti B buněk tvořit specifické protilátky, polymorfismu cytokinových genů, který může souviset se schopností tvorby protilátek, abnormálnímu výskytu citrulinace atd. Z praktického hlediska je pravděpodobné, že anti-CCP protilátky nahradí revmatoidní faktory v budoucích diagnostických kritériích RA, protože anti-CCP jsou specifičtější a těsněji spjaté se závažností onemocnění.

Klíčová slova:
anti-CCP, revmatoidní artritida, citrulinace, anti-Sa, fibrin, vimentin, peptidylarginindeimináza, HLA


Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×