Longitudinální sledování progrese MRobrazu kolenních kloubů u gonartrózy.Výsledky dvouleté studie


Authors: M. Olejárová;  Z. Seidl 1;  M. Vaněčková 1;  J. Gatterová;  Š. Forejtová;  L. Šenolt;  K. Pavelka
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha 1Oddělení MRI Radiologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
Published in: Čes. Revmatol., , 2003, No. 4, p. 169-173.
Category:

Overview

Úvod.
Magnetická rezonance (MR) umožňuje přímou vizualizaci kloubních struktur, zejména hyalinníkloubní chrupavky, a byla proto navržena jako metoda hodnocení progrese osteoartrózy. V tétostudii jsme sledovali MRobraz kolenních kloubů u gonartrózy a jeho vývoj. Metodika. V prospektivní,longitudinální studii bylo sledováno celkem 24 pacientů, u kterých byla provedenaMRkolenníchkloubů (sagitální řezy v T1 váženém obraze 3D gradientní sekvence s potlačením signálu tuku).Volumometricky byl změřen objem kloubní chrupavky v oblasti mediálního a laterálního kompartmentukloubu. Dále byly hodnoceny MR artrotické změny – léze menisků, přítomnost synovitidy,zmnožení nitrokloubní tekutiny, hyperémie/edém subchondrální kosti, defekty chrupavky. Vyšetřeníbylo provedeno při vstupu a po 2 letech. Výsledky. Objem kloubní chrupavky byl významně nižšív mediálním kompartmentu (1,653 ± 0,415 ml vs. 2,368 ± 0,378 ml, p

Klíčová slova:
gonartróza, progrese osteoartrózy, magnetická rezonance

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account