Polymyozitida a dermatomyozitida.Projekt Národníhoregistru revmatických chorob


Authors: J. Vencovský 1;  K. Jarošová 1;  J. Tomasová-Studýnková 1;  Z. Cimburek 1;  M. Löstrová 1;  I. Půtová 1;  T. Soukup 2;  P. Rexová 3;  P. Hanzlíček 3
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, 2 II. interní klinika, Hradec Králové, 3 EuroMISE centrum UK a AV ČR, Praha 1
Published in: Čes. Revmatol., , 2002, No. 2, p. 98-105.
Category:

Overview

Úvod.
Polymyozitida a dermatomyozitida (DM)patří mezi idiopatické zánětlivé myopatie.Epide-miologické údaje o těchto chorobách u nás nejsou k dispozici.Cíl.Srovnání klinických a laborator-ních příznaků mezi nemocnými s PM a DM.Metody.V rámci vytváření registru nemocných bylyv období od června 2000 do října 2001 shromážděny klinické údaje pacientů a provedeny laboratornítesty vztahující se k patogenetickým pochodům u těchto nemocí.Výsledky .Celkem bylo shromáždě-no 67 případů idiopatických zánětlivých myopatií.Nejčastější byla DM ve 32 (47,8 %)případech,následovaly PM,dětská PM/DM,myozitida s malignitou a myozitida v rámci překryvného syndromuv 17,10,6 a 2 případech (24,5 %,14,9 %,8,9 %,a 3,0 %).Srovnání nemocných,kteří byli hodnocenijako DM (48 případů,72 %)se skupinou PM (19 případů,28 %)ukázalo,že PM probíhá o něcozávažněji.Významně častěji byla popisována slabost distálních svalů,Raynaudův fenomén,palpi-tace a hraničně i přítomnost trismu žvýkacích svalů.Globální hodnocení aktivity a poškození na5stupňové Likertově škále bylo podle pacienta i lékaře významně závažnější v případech PM vesrovnání s DM.Lékaři používali oproti pacientům častěji nejvyšší stupně škály.Antinukleárníprotilátky byly pozitivní v 50,8 %případů při nepřímé imunofluorescenci na Hep-2 buňkách a vevíce než 77 %případů při hodnocení s použitím imunoblotingu,protisměrné imunoelektroforézya metody ELISA.Nejčastěji detekovanými protilátkami byly anti-Jo-1 (19,4 %),anti-Mi-2 (8,1 %)a anti-Ro-52 (22,6 %).Ostatní pro myozitidy specifické protilátky (anti-PL-7,anti-PM-Scl,anti-SRP)byly zastoupeny řídce.Ve 29 %případů pozitivit na imunoblotingu nebylo možné specifickouprotilátku identifikovat a ve 29 %neidentických pacientů byla pozitivní neznámá protilátka roze-znávající antigen o molekulové hmotnosti 45 kD.Závěr.Dermatomyozitida je častější než polymyo-zitida,některé údaje zde ukazují na její menší závažnost.Při použití kombinace metod má více než75 %pacientů s idiopatickými záněty svalů pozitivní autoprotilátky v séru,nicméně jen určitou částlze přesně specifikovat.

Klíčová slova:
polymyozitida,dermatomyozitida,antinukleární protilátky

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account