Praktické poznámky k embolizaci děložních myomů


Authors: M. Mára 1;  J. Mašková 2;  Z. Fučíková 1;  P. Kříž 3;  D. Kužel 1;  P. Dundr 4
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha , přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Radiologické oddělení ÚVN, Praha, primář pplk. MUDr. F. Charvát 2;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha přednosta MUDr. M. Stříteský, CSc. 3;  Ústav patologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 4
Published in: Čes. Gynek.2007, 72, č. 1 s. 58-64
Category: Original Article

Overview

Cíl sdělení:
Podat systematický komentář k léčbě myomů embolizací děložních tepen.

Typ sdělení:
Odborný komentář.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Metodika:
Analýza výsledků souboru pacientek, které na našem pracovišti podstoupily embolizaci myomů v letech 2001-2005.

Výsledky:
Shrnuli jsme názory mezioborové pracovní skupiny, zabývající se komplexní terapií děložních myomů. Na základě zkušeností se souborem více než 110 žen s děložními myomy, které byly léčeny embolizací děložních tepen, jsme vypracovali praktické připomínky k indikacím, zajištění a provedení výkonu a doporučeným vyšetřením před embolizací a po embolizaci s ohledem na očekávaný efekt a možné komplikace.

Závěr:
Embolizace děložních tepen je minimálně invazivní výkon s velkým symptomatickým potenciálem pro léčbu děložních myomů u žen v post-fertilním období. Její indikace u žen plánujících graviditu je sporná a vyžaduje důkladnou individuální rozvahu nad přínosem a riziky výkonu a nad srovnáním s léčbou dosud standardní (myomektomie). Vlastní zajištění výkonu (soubor vyšetření, vybavení a zkušenosti intervenčního radiologa, analgezie, řešení komplikací) je náročné a patří do rukou specializovaných týmů a center.

Klíčová slova:
děložní myom, embolizace děložních tepen


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2007 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×