Prospektivní sledování zastoupení a citlivosti jednotlivých druhů kvasinek u žen s vulvovaginální kandidózou


Authors: J. Vráblik 3;  J. Mašata 1;  A. Jedličková 2;  M. Hajíčková 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  ÚKLB, Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK Praha přednosta prof. T. Zima, DrSc. 2;  Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno prim. MUDr. I. Huvar, CSc. 3
Published in: Čes. Gynek.2007, 72, č. 1 s. 27-32
Category: Original Article

Overview

Cíl práce:
Cílem bylo zjištění incidence jednotlivých druhů kandid a jejich citlivost na různé druhy antimykotik u žen s akutní vulvovaginální kandidózou v běžné populaci.

Typ práce:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, ÚKLB, Klinická mikrobiologie a ATB centrum,VFN a l. LF UK Praha, Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, Brno.

Soubor:
Do studie bylo zařazeno 124 pacientek, se symptomatickou vulvovaginální kandidózou od ledna do října 2003. Po kompletním klinickém vyšetření, včetně pH a nativního preparátu byl odebrán vzorek k mykologickému vyšetření.

Výsledky:
V souboru pacientek byl v 92 % zjištěn výskyt kmenů Candida albicans, které (v našem souboru) byly z lokální antimykotik nejvíce citlivé na nystatin a pimaricin (ve 100 % případů), z celkových perorálních antimykotik na flukonazol, itrakonazol a ketokonazol, téměř v 97-98 % případů. Kmeny Candida non albicans byly zastoupeny v 8 % případů, z lokálních antimykotik byly citlivé na stejná antimykotika, jako kmeny C. albicans. Z celkových perorálních antimykotik byla v 10 % případů zjištěná rezistence na flukonazol a a ve 20 % případů na itrakonazol.

Závěr:
V našem souboru jsme neprokázali zvýšený výskyt kmenů C. non albicans, v dostupné literatuře se udává průměr 10 až 15 % a předpokládá se i vyšší zastoupení. Neprokázali jsme ani zvýšený výskyt rezistence na běžnou antimykotickou léčbu.

Klíčová slova:
Candida krusei, Candida glabrata, Candida lusitaniae, Candida parapsiloides, Candida tropicalis, Sacharomyces cerevisiae, flukonazol, klotrimazol, itrakonazol, ketokonazol, ekonazol, pimaricin, nystatin


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2007 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×