Transferové médium s hyaluronanem EmbryoGlue v programu IVF+ET


Authors: M. Svobodová 1;  J. Březinová 1;  I. Oborná 1;  J. Dostál 1;  M. Kršková 2
Authors‘ workplace: Centrum asistované reprodukce, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Centrum výpočetní techniky UP Olomouc, ředitel RNDr. F. Zedník 2
Published in: Čes. Gynek.2007, 72, č. 1 s. 15-19
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Ověřit, zda náhrada sérového albuminu rekombinantním lidským albuminem a hyaluronanem v transferovém médiu EmbryoGlue (EG), ovlivňuje implantaci embryí v programu IVF+ET.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Centrum asistované reprodukce, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc.

Metodika:
Do prospektivní studie bylo zařazeno 297 IVF cyklů ukončených embryotransferem (ET). Pacientky byly rozděleny do 2 skupin podle typu použitého transferového média (kultivační médium G2.2, n = 112 a transferové médium EG, n = 185), a v závislosti na věku do tří podskupin (do 30 let, 30-38 let, starší než 38 let). U všech pacientek byly sledovány vstupní (průměrný věk, počet získaných oocytů, procento oplození (FR), počet zamražených embryí, počet transferovaných embryí) a výstupní parametry (počet klinických těhotenství (PR), implantační poměr (IR), těhotenské ztráty (AB) a výskyt vícečetných těhotenství).

Výsledky:
U pacientek do 30 let (EG = 72 vs. G2.2 = 51) a nad 38 let (EG = 18 vs. G2.2 = 18) nebyly zjištěny rozdíly ve vstupních ani výstupních parametrech. Zatímco u pacientek 30-38 let (EG = 94 vs. G2.2 = 44) byla významně vyšší schopnost embryí ze skupiny EG implantovat (IR 27,7 % vs. 15,3 %, p <0,01), v ostatních výstupních parametrech již rozdíly zjištěny nebyly (PR 43,6 % vs. 39,5 %, AB 7,3 % vs. 11,7 %).

Závěr:
Lidský sérový albumin může být úspěšně nahrazen hyaluronanem jako výhradní makromolekulou v transferovém médiu a rekombinantním lidským albuminem, aniž by došlo k poklesu počtu klinických gravidit a implantačního poměru. V naší práci bylo dosaženo nejen obdobných výsledků při použití EG média v porovnání s dosud používaným G2.2 médiem, ale u pacientek ve věku 30-38 let byl dokonce prokázán statisticky významně pozitivní vliv EG na implantaci embryí.

Klíčová slova:
kyselina hyaluronová, hyaluronan, implantační poměr, in vitro fertilizace, IVF


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2007 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account