Naše zkušenostis vyšetřováním a léčbou mužů s poruchou plodnosti způsobenouchlamydiovou infekcí


Authors: J. Řezáčová;  J. Mašata;  M. Přibylová;  M. Dražďáková
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. Ústav klinické biochemie, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. T. Tima, CSc.
Published in: Čes. Gynek.2001, , č. 2 s. 113-116
Category:

Overview

Cíl studie:
Cílem prospektivní studie bylo zjistit, zda existuje závislost mezi výsledky pozitivníchlaboratorních testů na přítomnost chlamydiové infekce (stanovení výskytu Chlamydia trachomatis v ejakulátu DNA amplifikační metodou, IgA a IgG antichlamydiové protilátky v ejakulátua krevním séru), abnormálním spermiogramem a celkovým počtem sexuálních partnerek u mužůz neplodných manželských párů a úspěšností terapie.Metodika: Bylo vyšetřeno 250 mužů. Všem byl zhodnocen spermiogram podle kritérií WHO. Specifické antichlamydiové protilátky IgA a IgG v séru a v ejakulátu byly stanoveny metodou ELISA.Průkaz úseku DNA Chlamydia trachomatis byl proveden metodou MEIA. Amplifikace DNA pomocí LCR probíhala na Termocycleru. Cíleným dotazníkem byl zjišťován počet všech sexuálníchpartnerek. Muži byli rozděleni do tří skupin: s 1. sexuální partnerkou, se 2 - 5 a se 6 a vícepartnerkami. Pacienti, u nichž byla prokázána chlamydiová infekce, byli přeléčeni 1 g azitromycinu a jejich spermiogram kontrolován za 8 týdnů po léčbě.Výsledky: Abnormální spermiogram před léčbou mělo 118 (47 %) vyšetřených. Se stoupajícím počtem sexuálních partnerek se zvyšoval počet mužů s patospermií. Pouze u 2 (1 %) vyšetřovanýchmužů byla prokázána Chlamydie trachomatis v ejakulátu. U 35 vyšetřených byly zjištěny IgAantichlamydiové protilátky v ejakulátu a zároveň byl u všech nalezen abnormální spermiogram.Tito muži měli významně vyšší počet sexuálních partnerek než ti, kteří IgA protilátky v ejakulátuneměli. Po léčbě se spermiogram upravil na normospermii u 18 z 30 (60 %) patospermiků (5 mužůse nedostavilo k léčbě).Závěr: Stanovení IgA antichlamydiových protilátek v ejakulátu se osvědčilo u 60 % vyšetřenýchs abnormálním spermiogramem jako ukazatel přítomnosti infekce způsobené Chlamydií trachomatis v mužském genitálním traktu.

Klíčová slova:
mužská neplodnost, Chlamydia trachomatis, abnormální spermiogram, antichlamy-diové protilátky, amplifikace DNA

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account