Diferencované hodnotenie prietoku arteriacerebri media vo vzťahu k stavu plodu


Authors: P. Rozpravka;  A. Ostró;  J. Pačin
Authors‘ workplace: II. gyn. -pôrod. klinika, FN L. Pasteura, Košice, Slovenská republika
Published in: Čes. Gynek.2001, , č. 2 s. 91-96
Category:

Overview

Cieľ štúdie:
Stanoviť význam diferencovanej analýzy prietoku arteria cerebri media (ACM) u plodov s ultrasonograficky detekovanou intrauterinnou retardáciou až reštrikciou rastu (IUGR) počas rizikových tehotenstiev komplikovaných hypertenziou (PIH), preeklampsiou.Metóda a súbor: V klinickej prospektívnej komparatívnej štúdii sme hodnotili dopplervelocimetrickú krivku ACM separovane v oblasti proximálneho (bazálneho) segmentu (PS) a distálneho(kortikálneho) anatomického segmentu (DS) v priebehu ACM. Hodnoty pulzatilného indexu (PI)sme porovnávali navzájom v PS a DS ACM vo forme kortikocerebrálneho indexu (KCI). Výsledkysme porovnali v dvoch skupinách v skupine-A s detekovanou IUGR plodu a komparatívnej skupine-B s normálnym prírastkom plodu. Parametre komplexnej biometrie sme vyhodnocovali v týždňových intervaloch a flowmetriu v intervale 24 hodín - 1 týždeň.Výsledky: Hodnoty PI namerané v segmentoch ACM v skupine-A (IUGR) mali diferencovaný charakter. Rezistencia ACM v kortikálnom smere klesá. Hodnoty PIPS boli signifikantne vyššie akoPIDS. Zaznamenali sme štatisticky významnú koreláciu medzi KCI > 1 a výskytom chronickejhypoxie plodu s IUGR. Diferencovaná analýza prietoku ACM v kontrolnej skupine-B, nevykazovala štatisticky významné rozdiely nameraných hodnôt PIPS a PIDS. Hodnota KCI = 1. V kortikálnom smere sa rezistencia ACM nemení. Pri hodnotách KCI > 1 sme zaznamenali signifikantnevyšší výskyt perinatálnych komplikácii u plodu a operačných ukončení tehotenstiev pre intrauterinnú asfyxiu. Tieto fakty svedčia nielen pre nepriaznivejšiu prognózu plodov s kortikálnou preferenciou in utero, ale aj horšiu postnatálnu adaptáciu.Záver: Kortikocerebrálny index je jednoduchý parameter pre stanovenie diferencovanej saturáciemozgu plodu pri intrauterinnej asfyxii. Pri kortikálnej preferencii KCI > 1 sa prospievanie ploduin utero zhoršuje, jeho adaptačná rezerva sa vyčerpáva, po ukončení gravidity je vyšší výskytperinatálnych komplikácii.

Klíčová slova:
intrauterinná retardácia, rizikové tehotenstvo, kortikocerebrálny index

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account