Bronchoalveolárna laváž ako metóda voľby pri alveolárnej proteinóze


Authors: M. Refka;  M. Janíková;  M. Tonkovicová;  J. Machová
Authors‘ workplace: OAIM, Ústav tuberkulózy, plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, primár OAIM MUDr. Marta Janíková, CSc.
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 3, s. 127-129
Category:

Overview

Autori sa v clánku venujú kazuistike pacientky s alveolárnou proteinózou. Ide o zriedkavé ochorenie, na ktoré sa casto zabúda v rámci diferenciálnejdiagnostiky difúznych pneumopatií. Klinické prejavy sú spolocné pre viaceré ochorenia plúcneho parenchýmu, spolahlivou rozlišovacou metódou ostávabiopsia plúc s následnou histologickou verifikáciou. Ako jediná úcinná terapeutická metóda je v súcasnosti pouzívaná bronchoalveolárna laváz.

Klíčová slova:
alveolárna proteinóza – laváž

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine

Article was published in

Anaesthesiology and Intensive Care Medicine


2002 Issue 3

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account