Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

HODNOCENÍ NUTRIČNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PO ENDOSKOPICKÉ GASTROPLIKACI

Autoři: Petřeková K.1,2, Svrčinová P.1, Horká V.2, Janoutová J.1, Bužga M.2

Autoři - působiště: Ostravská univerzita v Ostravě Lékařská fakulta, 1Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Vedoucí: doc. MUDr. Rostislav Maďar, Ph. D., MBA, FRCPS, 2Ústav fyziologie a patofyziologie Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.

Článek: Prakt. Lék. 2018; 98(1): 36-41
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 57x

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost

Evaluation of nutritional intake of patients after endoscopic gastroplasty

Purpose:
The study focused on evaluating nutritional intake and monitoring changes in body parameters in obese patients who underwent endoscopic gastroplasty.

Methodology:
A prospective study, assessing the results of 17 patients who underwent endoscopic gastroplasty (13 females, 4 males, age 24–57, where entering average BMI was 37.38 ± 2.54 and body weight was 106.10 ± 12.24 kg). The patients before and after (the first, third, sixth, ninth and twelfth month) the endoscopic surgery have undergone planned checks of the physical parameters and were provided with nutritional counselling. A week before each check the patients recorded all foods consumed over a 7-day period.

Results:
Twelve months after the endoscopic gastroplasty there was a significant reduction in energy intake 963 kJ/day i.e. 13% (p < 0.030), intake of lipids 16,9 mg/day i.e. 21% (p < 0.002), intake of SAFA 5.1 mg/day i.e. 17% (p < 0.012), intake of sodium1157,3 mg/day i.e. 34% (p < 0.001). Nevertheless, the intake of SAFA and Natrium was still above the recommended dose (10 respectively 53 %). There was a significant increase in magnesium intake 55,2 mg/day i.e. 23% (p < 0.039) and calcium intake 236,6 mg/day i.e. 46% (p < 0.001). However, still intake was 9 respectively 25 percent below the recommended dose. There was increased intake of phosphorus 154,6 mg/day i.e. 15% (p < 0.038) and the reference dose was fulfilled on 175 %. There was a negative decrease in the intake of vitamin C, iron and fiber, their reference dose was not filled even before endoscopic surgery. The decrease in daily sodium intake was positive, but after one year, its intake was still on 153% opf the reference dose. Patients had a sufficient intake of vitamin B12. Changes in nutritional intake were affected by changes in food preferences and food tolerance in patients. In patients there was a significant decrease in fat mass on average by 3.5 kg (p < 0.009) and a reduction in waist circumference by 4.4 cm (p < 0.009). The loss of muscle mass was not significant (p < 0.074), which is a positive result with the loss of total body weight. Protein intake was 7% higher than the recommended daily value.

Conclusion:
Endoscopic gastroplasty seems to be a suitable method of the obesity treatment. Patients one year after the endoscopic gastroplasty ago experienced positive changes in the loss of adipose tissue and waist circumference at a relatively insignificant loss of muscle mass. Nutritional counselling which includes assessing a recorded diet, could positively influence the intake of nutrients in patients after endoscopic gastroplasty. Computer evaluation of energy intake and nutrients from dietary records is limited in validity, but can contribute to the right nutrition of patients. With regard to non-compliance with the reference dose of some minerals and vitamins, it would be appropriate to supplement their intake from dietary supplements. .

Keywords:
obesity – endoscopic gastroplasty – energy – nutrients – diet


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Studie byla zaměřena na hodnocení nutričního příjmu a sledování změn tělesných parametrů u obézních pacientů, kteří podstoupili endoskopickou gastroplikaci.

Metodika:
Prospektivní studie, zahrnující výsledky 17 pacientů po endoskopické gastroplikaci (13 žen, 4 muži, věk 24–57 let, vstupní průměrné BMI 37,38 ± 2,54 a tělesná hmotnost 106,10 ± 12,24 kg). Pacienti před endoskopickým zákrokem, poté v 1., 3., 6., 9. a 12. měsíci absolvovali v rámci plánovaných kontrol měření tělesných parametrů a nutriční poradenství. Současně probíhal sběr záznamů zkonzumované stravy, který prováděli pacienti po dobu 1 týdne před plánovanou kontrolou. Vyhodnocení změny tělesných parametrů a plnění doporučených výživových dávek bylo provedeno po 12. měsících po gastroplikaci a srovnáno se stavem před zákrokem.

Výsledky:
12 měsíců po endoskopické gastroplikaci došlo k signifikantnímu snížení v příjmu energie o 963 kJ/den, tj. 13 % (p < 0,030), lipidů o 16,9 mg/den, tj. 21 % (p < 0,002), SAFA o 5,1 mg/den, tj. 17 % (p < 0,012), a sodíku o 1157,3 mg/den, tj. 34 % (p < 0,001).

V porovnání s DDD (doporučené denní dávky) byl nadále vyšší průměrný denní příjem u nasycených mastných kyselin (SAFA) o10 % a sodíku o 53 %. K pozitivnímu zvýšení došlo u příjmu hořčíku o 55,2 mg/den, tj. 23 % (p < 0,039), a vápníku o 236,6 mg/den, tj. 46 % (p < 0,001). Hodnoty vápníku byly však i nadále o 25 % pod DDD a hořčíku o 9 % pod DDD. Denní doporučený příjem fosforu byl navýšen o 154,6 mg/den, tj. 15 % (p < 0,038), jeho hodnoty převyšovaly DDD o 75 %. Projevil se negativní pokles v příjmu vitaminu C, železa a vlákniny, jejich DDD nebyly na 100 % plněny již před endoskopickým zákrokem. Pokles denního příjmu sodíku byl pozitivní, nicméně po roce byl jeho příjem plněn na 153 % DDD. Pacienti vykazovali dostatečný příjem vitamínu B12. Změny v nutričním příjmu byly ovlivněny změnami preferencí potravin a tolerancí potravin pacienty. U pacientů došlo k významnému úbytku tukové hmoty v průměru o 3, 5 kg (p < 0,009) a snížení v obvodu pasu v průměru o 4,4 cm (p < 0,009). Ztráta svalové hmoty nebyla významná (p < 0,074), což je v souvislosti s úbytkem celkové tělesné hmotnosti pozitivní výsledek. Příjem proteinů byl ve srovnání s denní doporučenou hodnotou o 7 % vyšší.

Závěr:
Endoskopická gastroplikace se jeví jako vhodná metoda léčby obezity. Pacienti rok po endoskopické gastroplikaci dosáhli pozitivních změn v úbytku tukové tkáně a obvodu pasu při relativně nevýznamném úbytku svalové hmoty. Nutriční poradenství, jehož součástí je hodnocení zaznamenané stravy, by mohlo pozitivně ovlivnit příjem živin pacientů po endoskopické gastroplikaci. Počítačové vyhodnocování příjmu energie a nutrientů ze záznamů stravy má omezenou validitu, ale může přispět k nasměrování výživy pacientů. S ohledem na neplnění DDD některých minerálů a vitaminů by pak bylo vhodné doplnit jejich příjem z doplňků stravy.

Klíčová slova:
obezita – endoskopická gastroplikace – energie – nutrienty – záznam stravy

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články