Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Přehled kurzů Moje kurzy

 • Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií NOVÉ

  Dyslipidemie je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy a tedy infarktu myokardu či cévní mozkové příhody. Jedním z nových přístupů k léčbě dyslipidémie je kombinační léčba, která v sobě zahrnuje jednak výrazně vyšší dosahování cílových hodnot cholesterolu a za použití kombinovaných preparátů i vyšší adherenci nemocného k léčbě. Seminář firmy SANOFI podává komplexní přehled o cílových hodnotách lipidů v primární i sekundární prevenci a současné možnosti kombinační terapie statin a fibrát.

  Prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc.

  Datum ukončení kurzu: 20.6.2019
  Předpokládaný čas: 0 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Léčba bolestí dolních zad NOVÉ

  Datum ukončení kurzu: 20.6.2019
  Předpokládaný čas: 0 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Bezpečnost a účinnost léčivých přípravků pro léčbu roztroušené sklerózy v 1,5 linii NOVÉ

  Dimethylfumarát je spolu s fingolimodem zařazen mezi léky „jedenapůlté“ linie relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS), na které je možné pacienty eskalovat při selhání léků 1. linie. Následující kurz podává informace o bezpečnosti a účinnosti obou léků jedenapůlté linie relaps-remitentní roztroušené sklerózy.

  Datum ukončení kurzu: 31.5.2019
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Infekce HIV pro mírně pokročilé 

  Výukový text Infekce HIV pro mírně pokročilé vhodně navazuje na předchozí e-learningový kurz. Úvod se soustřeďuje na zdokonalení léčby zavedením tzv. fixních kombinací od roku 2006. Názorně je vysvětlena tzv. léčebná kaskáda a interpretace poměru jednotlivých epidemiologických ukazatelů. Dále text zdůrazňuje význam infekčnosti – její vývoj podle stadia infekce. Cennou informací je vysvětlení posunu klinického obrazu od oportunních infekcí k vyšší nemocnosti sexuálně přenosnými koinfekcemi, nádory, ale i civilizačními nemocemi.

  Datum ukončení kurzu: 22.5.2019
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Chronické srdeční selhání 

  Vzdělávací kurz se zaměřuje na definici komplexního syndromu a popis chronického srdečního selhání, na pokročilé chronické srdeční selhání. Dále posluchači najdou rozsáhlé téma na základní léky CHSS a celkovou farmakoterapii. Poslední kapitola se týká pokročilého chronického selhání. 

  Datum ukončení kurzu: 8.5.2019
  Předpokládaný čas: 50 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Chronická obstrukční plicní nemoc 

  Kurz velmi srozumitelným způsobem uvádí základní informace o tomto široce rozšířeném onemocnění. Kapitola o patofyziologii CHOPN obsahuje podstatné kroky, které vyvolávají chronický zánět dýchacích cest až destrukci plicní tkáně. Dále jsou popsány symptomy onemocnění a vysvětlen pojem exacerbace. Kapitola diagnostiky je následně rozšířena o klasifikaci onemocnění, která není u CHOPN právě jednoduchá. Obdobně je i léčebný postup mírně složitý, protože je k dispozici několik skupin přípravků a jejich kombinací. Léčba je popsána detailně s ohledem na jednotlivé kategorie a fenotypy CHOPN, uvedeny jsou přípravky jak ze skupiny anticholinergik, tak i ze skupiny beta-2-agonistů a jejich vzájemné fixní kombinace.

  Datum ukončení kurzu: 8.5.2019
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Management statinové intolerance 

  Statiny se indikují jako léky první volby ve farmakologické léčbě většiny dyslipidemií. Nasazují se u pacientů s vysokým nebo velmi vysokým celkovým kardiovaskulárním (KV) rizikem nebo u pacientů s extrémně vysokými hladinami cholesterolu (ch), např. u familiární hypercholesterolemie. Statiny se prokázaly jako velmi účinné a bezpečné léky, které mají podle současných kritérií medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) nejvyšší úroveň důkazů a nejvyšší třídu doporučení (I/A).

  Datum ukončení kurzu: 2.5.2019
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Monitorování bezpečnosti léčby syntetickými konvenčními chorobu modifikujícími léky (csDMARDs) 

  Konvenční chorobu modifikující léky zůstávají základem léčby zánětlivých revmatických onemocnění. Bezpečné použití těchto léčiv je podmíněno znalostí nejčastějších nežádoucích účinků a nejvýznamnějších lékových interakcí a rovněž základních algoritmů monitorování bezpečnosti léčby DMARDs. V textu jsou u jednotlivých DMARDs uvedeny nežádoucí účinky léčby, jejich rizikové faktory, monitorování bezpečnosti a vybrané lékové interakce.

  Datum ukončení kurzu: 2.5.2019
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Antihistaminika 2. generace 

  Tématem vzdělávacího kurzu je podrobné seznámení lékařů se skupinou velmi často používaných a někdy i zbytečně nadužívaných farmak určených k léčbě alergických projevů kožních, očních, nosních i systémových. Jedná se léčivé přípravky předepisované jednak odborníky v oboru alergologie a klinická imunologie, otolaryngologie či pneumologie, ale i praktickými a dalšími lékaři a některé z nich jsou i volně prodejné. Již z tohoto vyplývá potřeba šíření znalostí a kontinuálního vzdělávání lékařů.

  Datum ukončení kurzu: 3.5.2019
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Obrazový test diagnostiky papil zrakového nervu 

  Jedná se o kreditovaný kurz v podobě testového obrazového kvízu. Fotografie představují papily zrakového nervu a Vaším úkolem je vybrat 1 nesprávnou odpověď. Cílem je naučit se správně popisovat papilu zrakového nervu. 

  Datum ukončení kurzu: 8.2.2019
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Alergenová imunoterapie 

  Přednáška je zaměřena na specifickou alergenovou imunoterapii jakožto jedinou formu kauzální léčby alergických chorob. V úvodu seznamuje posluchače s problematikou alergóz ve společnosti. Alergická onemocnění se stávají pandemií moderní doby, narušují kvalitu života pacientů, a přes dobrou dostupnost antialergických farmak jejich nárůst nejsme schopni zastavit. Dále jsou shrnuty základní indikace a kontraindikace imunoterapie a navrženy postupy pro léčbu polyvalentních alergiků. Velká pozornost je věnována adherenci k léčbě, jejíž nedostatky je obecně hlavním problémem u chronicky nemocných pacientů, alergiky nevyjímaje. Přednáška obsahuje zamyšlení nad možnostmi, jimiž je možno dlouhodobou spolupráci lékaře a pacienta zlepšit. 

  Datum ukončení kurzu: 21.3.2019
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně 

  Datum ukončení kurzu: 29.9.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Antikoagulační léčba aneb současné možnosti perorální antikoagulace 

  Datum ukončení kurzu: 15.3.2019
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Familiární hypercholesterolémie 

  Familiární hypercholesterolemie jako nejčastější vrozená metabolická porucha se vrátila zpět do centra pozornosti opět před několika lety. Důvodem jsou nové léčebné možnosti (inhibitory PCSK9), které i této skupině nemocných s často velmi dramatickým fenotypem těžké hypercholesterolemie nabízejí možnost dosažení kontroly onemocnění. I proto se na identifikaci takto postižených opět více zaměřujeme. Jisté je, že právě při časné a správné diagnostice pacientů s FH můžeme jejich osud zásadním způsobem ovlivnit. Předkládaný kurz si klade za cíl stručně připomenout klinicky nejdůležitější diagnostické a terapeutické postupy, aniž by měl ambici rozebírat hromadící se detaily z klinického a preklinického výzkumu. Proto je vhodný pro medicínských odborností od lékařů první linie po specialisty.

  Datum ukončení kurzu: 8.3.2019
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Bolesti hlavy, migréna 

  Edukační kurz primářky Markové je zaměřený na klinické projevy, diagnostiku a léčbu migrény. Obsahuje velmi přehledný komplexní pohled na jednotlivé příznaky, léčebné postupy, nejnovější poznatky z patofyziologie migrény.

  Datum ukončení kurzu: 28.2.2019
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Průlomová bolest v onkologické praxi 

  Kurz pojednává o průlomové bolesti jako důležitém aspektu komplexního managementu nádorové bolesti. Správně definuje důležité klinické pojmy, uvádí pravidla pro diagnostiku a hodnocení průlomové bolesti a přehledně seznamuje s pravidly léčby s ohledem na klinický kontext. Kurz představuje ucelené a didakticky velmi kvalitní zpracování daného tématu.

  Datum ukončení kurzu: 19.2.2019
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Kolorektální karcinom a cílená terapie 

  V listopadu loňského roku se konalo na Kraví Hoře multidisciplinární setkání nad tématy kolorektálního karcinomu a nad jeho cílenou léčbou. Pan profesor Fínek vybírá od kolegů ze tohoto setkání několik přednáškových slidů, na kterých demonstruje vývoj léčby onemocnění kolorektálního karcinomu.

  Datum ukončení kurzu: 19.2.2019
  Předpokládaný čas: 25 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Výběr přednášek z multidisciplinárního semináře Nádory hlavy a krku 

  V listopadu loňského roku proběhlo 12. multidisciplinární setkání na Kraví Hoře, které bylo spolupořádáno s Českou kooperativní skupinou pro nádory hlavy a krku a pan prof. Klozar společně s panem primářem Vošmikem pro Vás vybrali ty nejzajímavější momenty z tohoto setkání. Ve 20 následujících minutách je tak představen dopolední program, který provázel multidisciplinární setkání. 

  Datum ukončení kurzu: 20.2.2019
  Předpokládaný čas: 25 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Převod diabetika na inzulín – edukace, kompenzace, chyby a omyly 

  Datum ukončení kurzu: 15.2.2019
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Závislost na tabáku: princip, diagnostika, farmakoterapie, léčba v ČR 

  Kurz je zaměřený na závislost na tabáku, která je stále aktuálním problémem ve společnosti. V první části nabízí možnosti využití farmakoterapie při odvykání kouření. Druhá část zohledňuje vztah lékaře a pacienta z hlediska nastavení spolupráce skrze motivaci a její udržení v průběhu léčby. Třetí část se věnuje psychiatrické komorbiditě kuřáků.

  Datum ukončení kurzu: 1.2.2019
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Protinádorová imunoterapie 

  V léčbě onkologických onemocnění je využíváno celé řady terapeutických přístupů. V kontextu rostoucího objemu poznatků z oblasti molekulární biologie a imunologie je v posledních letech stále častěji uváděna možnost imunologického ovlivnění růstu nádorů, a možnost cílené imunoterapie tak nabývá reálných praktických rozměrů. Význam imunitního systému v patofyziologii každého onkologického onemocnění spočívá především ve schopnosti zavčas rozpoznat nádorově transformovanou buňku a následně ji i efektivně eliminovat. Je-li tato schopnost narušena, vzniká nádor.

  Datum ukončení kurzu: 29.1.2019
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním 

  Datum ukončení kurzu: 22.1.2019
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Profylaktické využití růstových faktorů granulopoézy (G-CSF) v onkologii 

  Kurz se zabývá profylaktickým využití růstových faktorů granulopoézy u pacientů v běžné onkologické praxi, kteří jsou léčeni chemoterapií. 

  Datum ukončení kurzu: 15.1.2019
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Crohnova choroba a psoriáza 

  Idiopatické střevní záněty (IBD), tedy Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, patří stejně jako psoriáza mezi imunopatologické choroby a sdílí některé společné rysy. Vztah IBD a psoriázy je komplexní a zatím ne zcela objasněný. Nutný je komplexní přístup gastroenterologa a dermatologa. Pokud je u těchto pacientů nutné pokračovat v biologické léčbě, je v současné době možné volit z jiných tříd biologik s prokázanou účinností na obě choroby.

  Datum ukončení kurzu: 11.1.2019
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Žilní tromboembolická nemoc, současný stav prevence, diagnostiky a léčby 

  Akutní hluboká žilní trombóza je spolu s plicní embolií jedním z klinických projevů žilní tromboembolické nemoci (TEN), kam zařazujeme také pozdní komplikace, které se objevují někdy s mnohaletou latencí po akutní trombotické příhodě, v podobě posttrombotického syndromu na postižených končetinách nebo pod obrazem chronické tromboembolické plicní hypertenze. Přes veškerý dosažený pokrok zůstává TEN stále významnou příčinou kardiovaskulární morbidity a mortality.

  Datum ukončení kurzu: 31.12.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Současné trendy v terapii familiární hypercholesterolémie 

  Obsahuje přednášky:

  Familiární hypercholesterolemie: výsledky česko – slovenského registru PLANET

  přednášející: Doc. MUDr. Michal Vrablík, PhD.

  Nové trendy v hypolipidemickej liečbe: realita a budúcnosť

  MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

  Identifikace pacientů vhodných pro léčbu PCSK9-i ve světle nových dat

  Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

  Datum ukončení kurzu: 30.12.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Akutní zánět středouší 

  Datum ukončení kurzu: 21.12.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Záněty dutiny ústní a hltanu 

  V první části kurzu jsou popsány zánětlivé stavy dutiny ústní podle etiologického dělení a léčba těchto onemocnění.

  Ve druhé části jsou systematicky popsány jednotlivé typy zánětů v oblasti hltanu, jejich symptomatologie, diagnostika a léčba s důrazem na praktické rozlišení mezi virovou a bakteriální etiologií.

  Datum ukončení kurzu: 18.12.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Bezpečnost biologické terapie 

  Psoriáza je jednou z nejčastějších dermatologických chorob. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění postihující 2–3 % středoevropské populace. I když přesná etiologie není dosud známa, předpokládá se genetický podklad onemocnění, kdy u predisponovaných jedinců dojde ke spuštění patogenetických pochodů, ve kterých mají zásadní roli T lymfocyty. Choroba neohrožuje život pacienta přímo, avšak má nesporný vliv na fyzické, sociální a psychické aspekty jeho života. Dle současného hodnocení jsou pacienti se středně těžkou až těžkou psoriázou řazeni na 2. místo v žebříčku negativního dopadu chorob na kvalitu života – hned za depresí – a jejich postižení je srovnatelné s jinými závažnými onemocněními (revmatoidní artritida, malignity, choroby srdce).

  Datum ukončení kurzu: 18.12.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Moderní léčba osteoporózy 

  Cílem léčby osteoporózy je snížit riziko zlomenin a zlepšit kvalitu života u pacientů se zlomeninami. Předpokladem plné účinnosti každé farmakologické léčby je zajištění dostatečného příjmu vápníku a vitaminu D a pravidelné fyzické aktivity. Nedostatek vitaminu D je častý nejen u starých lidí, ale také u mladých dospělých osob a společně s nižším příjmem vápníku může vést k sekundární hyperparatyreóze a přispívat k rozvoji osteoporózy a zlomenin. V poslední době přibývá poznatků o pozitivním vlivu vitaminu D i na další, extraskeletální tkáně (účinky neuromuskulární, imunomodulační, kardiovaskulární a protinádorové). Farmakoterapie osteoporózy má být zvažována individuálně při prokázaném zvýšeném riziku osteoporotické zlomeniny. Udržení nebo zlepšení kvality kostní hmoty lze dosáhnout dvěma způsoby, a to zpomalením kostní remodelace (antiosteoresorpční léky) nebo stimulací novotvorby kostní hmoty (osteoanabolické léky). Jelikož osteoporóza je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu, používá se často sekvenční léčba, kdy volíme individuálně u daného pacienta oba léčebné přístupy. Aktuální témata dnešní osteologie jsou dlouhodobá bezpečnost osteoresopční léčby (riziko osteonekrózy čelisti a atypické fraktury femuru), určení optimální doby léčby a upřesnění „lékových prázdnin“. Dále je kladen důraz na individualizaci léčby osteoporózy, správný monitoring účinnosti farmakologické léčby a včasné rozhodnutí o změně léčby v případě jejího selhání.

  Datum ukončení kurzu: 18.12.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Mechanizmy vzniku lékové rezistence u karcinomu prsu a možnosti jejich ovlivnění 

  V tématu léčby karcinomu prsu je stále řada neznámých, zejména na úrovni signálních drah na úrovni genetické signální transdukce. Nové možnosti překonání resistence umožňuje inovativní léčba inhibicí nebo modulací dalších signálních drah, které  způsobují obnovení přenosu hormonální léčbou dočasně zablokovaného signálu.
  Autorka podrobně popisuje tyto mechanismy na molekulární úrovni a upozorňuje na mnoho neznámých a limitací zejména na poli imunoterapie, kde je mezi kliniky až přehnané očekávání. 

  Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  Garant kurzu

  Datum ukončení kurzu: 13.11.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Léčba arteriální hypertenze 

  Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění v ambulanci praktického lékaře. Prevalence hypertenze se v obecné populaci odhaduje přibližně na 30–45 %, přičemž s rostoucím věkem stoupá. Léčba pacientů s arteriální hypertenzí musí být vždy komplexní.

  "Kurz je z odborného hlediska v pořádku a je vhodný k edukaci odborníků."

  Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC
  Garant kurzu

  Datum ukončení kurzu: 22.11.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Kašel: klinický přístup 

  Profesor Vondra nabízí v předloženém textu mezioborová zamyšlení a četné souvislosti. Vyšetřovací algoritmy jsou inspirací ke korekci těch vlastních i pro odborníky.
  Kurz je vysoce erudovaný a precizně zpracovaný.

  Odborným garantem kurzu je Doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.

  Datum ukončení kurzu: 21.11.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy 

  Atopický ekzém je svědivé zánětlivé chronické kožní onemocnění. První projevy mohou vzniknout v kterémkoliv věku, všeobecně se u 2/3 pacientů vyskytnou do 2 let života. Etiopatogeneze AD je multifaktoriální s abnormitami lokálně kožními, neurohumorálními a imunologickými. Spotřeba kortikosteroidů je stále vysoká. Imunomodulátory jsou léky, které snižují spotřebu hormonálních přípravků.

  Datum ukončení kurzu: 29.10.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Význam suplementace vápníku a vitaminu D v léčbě osteoporózy 

  Osteoporóza je progresivní onemocnění skeletu charakterizované úbytkem anorganické i organické kostní hmoty, poruchami mikroarchitektury kostní tkáně s následným zvýšením křehkosti kosti a zvýšeným rizikem zlomenin.
  Prevalence osteopenie a osteoporózy roste se zvyšujícím se věkem a klesající tělesnou aktivitou populace. Kromě primární postmenopauzální a senilní osteoporózy je řada možných sekundárních příčin.

  Datum ukončení kurzu: 2.11.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Narušení a deficity kognitivních funkcí u schizofrenie 

  Schizofrenie s řadou svých subtypů představuje duševní onemocnění spadající pod okruh psychotických poruch. V závislosti na typu je doprovázena jak akutní symptomatologií, zahrnující heterogenní kognitivní deficity, tak závažnějšími chronickými deficity, rezultujícími ve výrazné funkční postižení. Negativně ovlivněné bývají zejména pozornost, paměť, exekutivní funkce, inteligence a řeč. Nejčastěji bývají ohroženi pacienti s dlouhodobě nepříznivou odpovědí na léčbu nebo chronicky nemocní. Jako možnost sledování kognitivních deficitů užíváme celou řadu neuropsychologických testů. Uvádíme základní charakteristiky kognitivních deficitů u schizofrenie a význam neuropsychologických metod při sledování deficitů jednotlivých kognitivních funkcí.

  Klíčová slova: schizofrenie, kognitivní funkce, negativní symptomy

  Datum ukončení kurzu: 1.11.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Volba antikoncepce u specifických skupin žen 

  Antikoncepce (kontracepce) je každá metoda zabraňující početí. Je primární prevencí nechtěného otěhotnění a tedy i porodu nechtěného dítěte.

  Datum ukončení kurzu: 1.11.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Vzdělávací kvíz pro oftalmology 

  Ve spolupráci s oční klinikou 1.LF UK a ÚVN v Praze jsme pro Vás připravili nový Edukativní oftalmologický kvíz.
  Získáte tak 4 kredity ČLK nebo 1-2 kredity SLK. Kurz je v rozsahu celé oftalmologie, proto jej doporučujeme k zařazení do celoživotního vzdělávání.

  Datum ukončení kurzu: 17.10.2018
  Předpokládaný čas: 20 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Diagnostika a léčba sezónní alergie 

  Alergická onemocnění řadíme k typickým civilizačním onemocněním, jejichž nárůst zaznamenáváme v posledních desetiletích a je jednoznačně spojen se současně se rozvíjejícím „západním způsobem života“.

  Typickým příkladem alergického onemocnění je již výše zmíněná alergická rýma. Jedná se o zánětlivé onemocnění charakterizované alergickým zánětem nosní sliznice, které se může rozšiřovat na sliznici paranazálních dutin, hltanu nebo oční spojivky.

  Alergická rýma je jednou z klinických manifestací atopického genotypu (genetická vloha reagovat na antigeny zevního prostředí produkcí specifických IgE protilátek) a může se objevit v raném dětském věku i v pozdní dospělosti.

  Datum ukončení kurzu: 25.10.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy 

  Cílem kurzu je podpořit edukaci, která má odborný přínos, pomůže rozšířit povědomí o novinkách a také upozornit na nutnost včasné diagnostiky. Jde o didaktický materiál, který shrnuje teoretické vědomosti o nových poznatcích z etiopatogeneze roztroušené sklerózy (RS) a algoritmu diagnostiky RS. Klade důraz na včasné zahájení léčby. Zabývá se objasněním mechanizmů účinku nových imunomodulačních léků, indikacemi těchto léků a jejich zařazením do terapeutického plánu. V korelaci s výsledky klinických studií jsou lekce doplněny praktickými zkušenostmi, které jsou v klinické praxi nenahraditelné.

  Vědomostní test, navazující na výukový program je velmi vhodnou a osvědčenou didaktickou formou, která pomůže k utřídění poznatků.

  Datum ukončení kurzu: 19.10.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Kombinace antidepresiv 

  Datum ukončení kurzu: 17.10.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Myelodysplastický syndrom (MDS) 

  Myelodysplastický syndrom je závažné hematologické onemocnění. Výskyt tohoto onemocnění významně stoupá s věkem. Ve věku nad 60 let je jednou z častých hematologických chorob. Diagnostika myelodysplastického syndromu je často obtížná a patří do rukou zkušených hematologických center. Klinická symptomatologie a průběh myelodysplastického syndromu je dosti heterogenní, může probíhat jako celkem nevinná anemie, která ovšem právě u starší populace zhoršuje významně kvalitu života a průběh komorbidit, nebo jde o agresivní onemocnění, které se svojí agresivitou vyrovná průběhu akutní leukemia. 

  Datum ukončení kurzu: 6.10.2018
  Předpokládaný čas: 0 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Inhibitory protonové pumpy (IPP) 

  Od etablování prvních preparátů blokátorů protonové pumpy v běžné klinické praxi uplynulo již přibližně 30 let. Farmaceutické firmy z Evropy (Švédsko) a z Asie (Japonsko) dostaly na trh jako první omeprazol a lanzoprazol začátkem 80. let. Od té doby se rodina blokátorů H+/K+-adenosin trifosfatázy, tzv. inhibitorů protonové pumpy (IPP), významně rozrostla a v současnosti patří mezi nejčastěji předepisované léky. IPP jsou široce uplatňované v léčbě refluxní choroby jícnu, žaludečních a duodenálních vředů, v eradikačních schématech Helicobacter pylori, v léčbě Zolligerova–Ellisonova syndromu, u eozinofilní ezofagitidy i jako prevence poškození sliznice gastroduodena při užívání nesteroidních antiflogistik. Výskyt nežádoucích účinků je extrémně nízký, nicméně je důležité, aby byly podávány ve správných indikacích. V souvislosti s dlouhodobou léčbou IPP se zmiňuje zvýšené riziko infekce Cl. difficile či narušení kostního metabolizmu. Každopádně absolutní riziko těchto nežádoucích efektů je spíš teoretické. Na základě dlouhodobých zkušeností s jejich užíváním v praxi se zastává názor, že IPP patří mezi léčiva s vysoce bezpečným profilem.

  Datum ukončení kurzu: 13.10.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Fabryho choroba pohledem neurologa 

  • Fabryho choroba je dědičné onemocnění vázané na X chromozóm. Mutace genu pro lysozomální enzym alfa-galaktozidázu A vede k progresivnímu hromadění glykosfingolipidů v buňkách různých tkání a orgánů a v konečném důsledku k jejich funkčnímu a strukturálnímu poškození.
  • Hlavními neurologickými projevy jsou ataky neuropatické bolesti a akroparestézie, které se mohou objevit již v dětství. Častými jsou rovněž gastrointestinální obtíže a poruchy pocení. Již v mladém věku se u pacientů s Fabryho chorobu objevují cévní
  • mozkové příhody Podezření na Fabryho chorobu u nemocných s neurologickými příznaky může podpořit přítomnost proteinurie, snížených renálních funkcí, kardiomyopatie, nález kožních angiokeratomů či korneálních opacit (cornea verticillata).

  Datum ukončení kurzu: 12.10.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Kardiovaskulární benefity pacienta při správně zvolené antidiabetické léčbě diabetu 2. typu 

  Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou morbidity a mortality pacientů s diabetem mellitem. Je známo, že více než 60 % pacientů s diabetem mellitem 2. typu (DM2) umírá z kardiovaskulárních příčin a ještě vyšší procento pacientů s DM2 má komplikace spojené s výskytem kardiovaskulárního onemocnění (KVO). Přítomnost DM2 zvyšuje ve srovnání s nediabetiky riziko ischemické choroby srdeční dvakrát až čtyřikrát a zkracuje život o šest až sedm let. Přestože je znám vztah mezi DM2 a rizikem KVO, donedávna nebylo zřejmé, jestli a jaká léčba DM2 ovlivňuje riziko KV příhod a riziko úmrtí na KVO u diabetiků. 

   

  Datum ukončení kurzu: 12.10.2018
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Vakcinace dospělých s autoimunitními zánětlivými revmatologickými chorobami 

  Vakcinace je efektivní způsob, jak zabránit onemocnění určitou infekcí. Účinnost vakcinace u nemocných s autoimunitně podmíněnými revmatologickými chorobami (auto-immune inflammatory rheumatic diseases, zkr. AIRD) však může být snížena a existuje také potenciální riziko zhoršení příznaků revmatologického onemocnění. V anamnéze je potřeba cíleně se dotazovat na předchozí vakcinace doporučené pro obecnou populaci a na výskyt nežádoucích reakcí po očkování, včetně zhoršení průběhu revmatologického onemocnění.

  Datum ukončení kurzu: 25.9.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • HPV infekce a lidský papilomavirus 

  Humánní papilomaviry pravděpodobně doprovázejí vývoj lidstva od nepaměti. Klinické projevy ve formě genitálních bradavic byly lékařům známy již v Hippokratově době, tedy cca 400 let před Kristem. Výskyt byl popisován u skupin s promiskuitním sexuálním chováním a především u homosexuálních komunit.

  Datum ukončení kurzu: 18.9.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Statiny a jejich specifika 

  Datum ukončení kurzu: 11.9.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci 

  Datum ukončení kurzu: 4.9.2018
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Gynekologická sexuologie 

  Datum ukončení kurzu: 1.9.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných 

  Datum ukončení kurzu: 27.8.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Příchod nových biologik - změna léčebných schémat u Crohnovy nemoci 

  V prezentaci je nejprve stručně zmíněna historie Crohnovy choroby (CN) a základní terapeutické schéma, jehož běžnou součástí je dnes léčba biologickými preparáty. Zkušenosti s anti-TNF protilátkami, které představují dominantní část biologické léčby CN, jsou prezentovány s důrazem na rizika a nevýhody, která tato léčba přináší.

  Další část je věnována charakteristice „nových“ biologik. V současnosti tuto skupinu tvoří vedolizumab (protilátka proti integrinovým receptorům) a ustekinumab, který blokuje interleukiny 12 a 23. Jsou zmíněny některé klíčové studie a postavení obou nových preparátů v současném algoritmu i v algoritmu, který by měl být používán v nejbližších letech. Závěrem pak autor zdůrazňuje význam tzv. personalizované medicíny.

  Datum ukončení kurzu: 20.8.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Hormonální antikoncepce pro každý věk 

  Datum ukončení kurzu: 1.8.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Léčba diabetu 2. typu perorálními antidiabetiky 

  Kurz poskytuje přehled současných možností perorální farmakoterapie diabetu 2. typu a nastiňuje optimální léčebné postupy pro pacienty, u nichž je diabetes 2. typu doprovázen některými dalšími onemocněními.

  Datum ukončení kurzu: 23.7.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Vysoké dávky statinů 

  Jedním ze základních pilířů prevence kardiovaskulárních onemocnění je léčba dyslipidemie. Pacienti v České republice jsou široce léčeni statiny, nicméně stále ne dostatečnou dávkou, ze které by jistě profitovali. Předmětem článku je podrobnější zdůvodnění nezbytnosti intenzivní léčby, především u určitých skupin pacientů. Text se zabývá také bezpečností vysokých dávek statinů a potažmo také nízkých hladin LDL cholesterolu.

  Datum ukončení kurzu: 13.7.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Opožděná puberta 

  Pohlavní dozrávání (puberta) je součástí tělesného vývoje, který začíná již v intrauterinním období. Fyziologický průběh puberty vede k dovršení pohlavní zralosti, jež je předpokladem budoucí reprodukční schopnosti.

  K hlavním fyzickým změnám spojeným s dospíváním patří:

  • vývoj sekundárních pohlavních znaků,
  • dozrání a postupné navození dospělé funkce ovarií, testes a nadledvin,
  • ukončení tělesného růstu, dosažení dospělého stavu vývoje skeletu, svalů a tukové tkáně,
  • ukončení růstu dalších tělesných orgánů a tkání.

  Datum ukončení kurzu: 26.6.2018
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Antihistaminika - bezpečná terapie alergických chorob 

  Antihistaminika, nebo-li antagonisté H1 receptoru pro histamin jsou léky, které svou vazbou na H1 receptory brání rozvoji tkáňových účinků histaminu.
  Jsou to léky, u nichž v několika posledních desítkách let pozorujeme trvalý nárůst spotřeby. Což lze ovlivnit jednak nárůstem počtu alergických chorob (které dnes postihují 15-30 % obyvatelstva)  a také vývojem antihistaminik s novými vlastnostmi, což přináší nové indikace  k jejich užití. 

  Datum ukončení kurzu: 26.6.2018
  Předpokládaný čas: 0 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která? 

  Jaký je relaps onemocnění a modality anxiolytické léčby?
  Další témata jako dlouhodobá léčba anxiolytiky, individualizace farmakoterapie a jejích nástupu účinku se dozvíte v následujícím kurzu ČLK.

  Datum ukončení kurzu: 29.6.2018
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Pozice pacienta v kardiovaskulárním kontinuu 

  Komu a kdy podávat beta-blokátory?
  Proč je rychlost aterosklerózy individuálně rozdílná?
  Je možné kumulaci rizik přehlédnout?
  Je čas přepsat guidelines BB u AIM?

  Odpovědi a další podnětné postřehy, výsledky a kazustiky naleznete v kreditovaném kurzu.
  Přednášky zazněly v rámci XXIV. výročního sjezdo České kardiologické společnosti letos v Brně.

  Datum ukončení kurzu: 26.6.2018
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa 

  Magnezium hraje klíčovou roli v řadě buněčných procesů, enzymatických reakcí a fyziologických funkcí. Účastní se tvorby ATP a DNA a proteosyntézy, ovlivňuje proliferaci buněk a membránovou stabilitu. V CNS mají presynaptické koncentrace hořčíku vliv na zpětné vstřebávání neurotransmiterů.

  Nezapomínejme na monitorování hladin hořčíku v rámci pravidelných odběrů. Ale je třeba mít na mysli, že extracelulární koncentrace nemusí přísně odpovídat hladinám intracelulárním, protože hořčík je převážně intracelulární iont. Možnou variantou je sledování vylučování hořčíku močí.

  Datum ukončení kurzu: 31.5.2019
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV) 

  Odhalení centrálního mechanizmu vzniku nauzey a zvracení při chemoterapii umožnilo vývoj účinné antiemetické léčby, ta přesto ale není zcela úspěšná u každého pacienta. Inhibitory 5-HT3 receptorů podávané samostatně zabraňují potížím jen asi u poloviny nemocných s emetogenní chemoterapií, jejich účinek je ale možné zvýšit kombinací s dalšími antiemeticky účinnými léky. 

  Datum ukončení kurzu: 15.5.2019
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie 

  Nefarmakologické intervence k úpravě hladiny lipidů musí být vždy komplexní. Zahrnují především změnu stravovacích návyků, spočívající v redukci příjmu nasycených mastných kyselin a transmastných tuků, konzumaci vyváženého poměru omega-3 a omega-6 mastných kyselin, omezení příjmu exogenního cholesterolu pod 300 mg denně a zvýšení příjmu rozpustné vlákniny. Ke snížení celkového kardiovaskulární rizika je také vhodné doporučit pacientům snížení hmotnosti společně s pravidelnou fyzickou aktivitou a nízkotučnou dietou. U velké části pacientů jednotlivé intervence mohou vést k úpravě LDL-cholesterolu i bez užívání hypolipidemik.

  Datum ukončení kurzu: 1.3.2019
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Skutečný milník v léčbě metastatického karcinomu ledviny 

  Datum ukončení kurzu: 2.11.2018
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -

Ukončené kurzy již bez kreditace vhodné k edukaci

 • Neuropatická bolest, její diagnostika a léčba v praxi 

  Podle deklarace EFIC (The European Federation of International Association for the Study of Pain) je „bolest významným zdravotním problémem v Evropě“. Zatímco akutní bolest může být považována za symptom onemocnění či poranění, chronická bolest představuje specifický zdravotní problém, onemocnění „sui generis“ (citace deklarace EFIC). Právě neuropatická bolest představuje často refrakterní formu chronické bolesti.

  Datum ukončení kurzu: 19.6.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Vitreoretinální rozhraní: Klasifikace – terapie 

  Kurz nejprve popisuje klasifikaci patologií VR rozhraní (klasifikace nemocí vitreomakulárního rozhraní). V další části nabídne možnosti terapie VR trakce (observace, enzymatická vitreolýza při VMT, pneumatická vitreolýza, vitrektomie pars plan).

  Látka je ilustrována řadou praktických příkladů.

  Datum ukončení kurzu: 11.6.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Získaná hemofilie A 

  krvácení. Významnou roli proto při jeho manifestaci hraje včasná správná diagnóza a včasné zahájení léčby. Je potřeba na něj i při ojedinělém výskytu mezi jinými možnými diagnózami pamatovat. V tomto sdělení se budeme věnovat získané hemofilii A.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2018
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Léčba akutní bolesti - možnosti a způsob rozhodování 

  Bolest je subjektivní nepříjemný senzorický, emoční a mentální pocit (prožitek) spojený s doprovodnými psychickými a případně vegetativními reakcemi a se změnami chování.
  Vzniká na základě poškození tkáně chorobou, úrazem, operačním zákrokem nebo je popisovaná v termínech tohoto poškození.
  V následující prezentaci jsou shrnuta všechna fakta potřebná ke správné diagnostice a léčbě bolesti.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba 

  Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující kolem 2 – 4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života. Na druhou stranu už dnes víme, že lupénka není jen povrchová kožní choroba, ale je spojena s řadou komorbidit, jakými jsou psoriatická artritida (přibližně 25 %), Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, Bechtěrevova choroba a zejména nemoci tzv. metabolického syndromu, jako je např. diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze nebo dyslipidémie, což může snížit délku života psoriatika o 3,5 až 10 let ve srovnání se zdravou populací.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Nykturie 

  Mezinárodní společnost pro inkontinenci (ICS, lnternational Continence Society) uvádí, že nykturii předchází spánek a spánek po ní také následuje. Jinými slovy, nykturie je definována jako noční probouzení v důsledku potřeby následně se vymočit, a to již jedenkrát za noc; po vymočení následuje další etapa spánku. Močení v průběhu noci, které je vyvoláno jinou příčinou než probuzením z důvodu nucení močit, se za nykturii nepovažuje.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Využití probiotik v gastroenterologii a hepatologii 

  Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje probiotika jako „živé mikroorganismy, které, pokud jsou podány v adekvátním množství, mají příznivý vliv na zdraví hostitele“. V článku jsou uvedeny základní informace týkající se mikroflóry trávicího traktu, faktory ji ovlivňující a její funkce.
  Dále je uveden přehled terapeutického využití probiotik v gastroenterologii (průjmy, idiopatické střevní záněty, dráždivý tračník, divertikulární choroba tračníku, léčba infekce Helicobacter pylori, akutní pankreatitida a prevence vzniku kolorektálního karcinomu) a hepatologii (jaterní encefalopatie, ovlivnění bakteriální translokace, nealkoholická steatohepatitida a možnost proflaxe infekcí po jaterní transplantaci).

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Geriatrický pohled na problematiku demence 

  Demence je závažným problémem naší doby. Představuje výzvu nejen pro jeden lékařský obor, ale jak v řešení situace jednotlivých pacientů, tak ve výzkumu a organizaci péče vyžaduje spolupráci celých týmů.
  Můj pohled na problematiku demencí vychází z mé profese geriatra pracujícího v zařízení komunitního typu a člověka, který se podílí na činnosti České alzheimerovské společnosti, a to od jejího založení v roce 1997. Snad tedy přinese další poznání či poněkud jiný úhel pohledu i dalším, kteří se s problematikou demence setkávají a stále častěji budou setkávat.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Základy léčby nehojících se ran 

  Léčba tzv. chronických ran je jedním z typických příkladů medicínského oboru, ve kterém je nezbytná aktivní meziprofesní a mezioborová spolupráce. Jednostranný pohled na tuto problematiku není schopen obsáhnout všechny záludnosti skupiny onemocnění, jejichž hlavním projevem je vznik nehojící se rány či ulcerace.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Novinky v léčbě alergie 

  Stoupající výskyt alergických onemocnění s sebou nese nutnost nových terapeutických postupů. Díky nárůstu poznatků o mechanismech alergického zánětu přibývají také další možnosti, jak tento zánět a projevy onemocnění ovlivnit. K dispozici máme nejen široké spektrum antihistaminik s imunomodulačním efektem, ale i jejich kombinaci s dekongescencii, případně lokálními kortikosteroidy pro léčbu alergické rinitidy. Pacienti s astmatem mohou profitovat z nových molekul z řady kortikosteroidů, dlouhodobě působících beta-mimetik a anticholinergik. Pro pacienty s těžkým refrakterním alergickým astmatem lze v terapii využít i antiIgE protilátek, případně bronchiální termoplastiku. Uplatňují se i nové možnosti sublingvální alergenové imunoterapie ve formě tablet. U atopické dermatitidy je to využití topických imunomodulátorů – inhibitorů kalcineurinu – a využití biologické léčby.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Systémová léčba časného karcinomu prsu: Neoadjuvantní a adjuvantní léčba z pohledu onkologa 

  Autor se zaměřuje na aktuální téma Management léčby pacientek s karcinomem prsu a uvádí v kurzu konkrétní příklady multidisciplinární spolupráce a zároveň modelové příklady.

  Datum ukončení kurzu: 29.5.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Nová doporučení v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi 

  Prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) je definována jako koordinovaný sled aktivit zaměřený jak na celou populaci, tak na jednotlivce, jehož cílem je zabránit vzniku nebo minimalizovat vliv KVO a s nimi spojených komplikací. KVO zůstávají hlavní příčinou morbidity a mortality i přes neustále se zlepšující výsledky naší léčby. Prevalence ischemické choroby srdeční v evropských zemích postupně klesá, kupříkladu vzhledem k létům osmdesátým je poloviční, a to hlavně díky preventivním opatřením, zejména pak v oblasti kouření.

  Datum ukončení kurzu: 4.5.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Opioidy, chronická bolest, závislost 

  Chronická bolest (CHB) představuje v současné době velký společenský a zdravotnický problém. Narušuje fyzické a psychické zdraví pacientů a snižuje jejich celkovou funkční kapacitu s dopadem i na běžné denní aktivity a rodinný život. Má i významné existenční a sociální důsledky a negativně ovlivňuje kvalitu života. Prevalence CHB neustále stoupá (19 % evropské populace) a v podstatě lze tento stav označit za pandemii.

  Datum ukončení kurzu: 26.3.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Psoriatická artritida u psoriázy: spolupráce dermatologa a revmatologa 

  Psoriáza a psoriatická artritida jsou takříkajíc dvě strany jedné mince. Pro účelnou péči o pacienta s tímto onemocněním je nezbytná spolupráce revmatologa a dermatologa.
  Následující edukační kurz je zaměřen na shrnutí styčných bodů této spolupráce. 

  Datum ukončení kurzu: 22.3.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Pohled chirurga na interdisciplinární spolupráci u karcinomu prsu 

  Vzdělávací kurz byl podpořen společností Roche.

  Maligní nádorová choroba – společné cíle:

  - včasná a přesná diagnóza nádorového onemocnění,
  - dokonalý staging choroby (TNM),
  - kvalitní rozhodovací proces – interdisciplinární týmy odborníků,
  - personalizovaná léčba → co nejvíce vyléčených pacientů,
  - převedení progresivní nádorové choroby do chronického stavu (OS, QL),
  - účinná prevence.

  Za posledních 20 let se zvýšil počet přežívajících onkologicky nemocných o 10 % (ÚZIS 2014).

  Vliv:

  - preventivní programy – screening,
  - multidisciplinární léčebný přístup,
  - personalizovaná onkologická léčba,
  - efektivní léčení časných stadií,
  - aplikace nových léčebných postupů,
  - zvýšené uvědomění a onkologická ostražitost pacientů (účast ve screeningu, osvěta).

  Datum ukončení kurzu: 13.3.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Prevence zubního kazu v dětském věku 

  Přes nesporný pokrok v preventivních i léčebných opatřeních v individuálním i populačním měřítku zůstává zubní kaz stále významným zdravotním i ekonomickým problémem prakticky ve všech zemích světa. Ve vyspělých industriálních zemích jsou ohroženou částí populace děti, zejména děti v předškolním věku, osoby s různou mírou zdravotního postižení a osoby staršího věku, zejména pokud patří do ekonomicky slabší a sociálně marginalizované části populace. V rozvíjejících se zemích je problém zubního kazu akcentován faktem, že mírně se zvyšující životní úroveň zvyšuje účinek některých rizikových faktorů onemocnění zubním kazem (dostupnost volných cukrů ve výživě) při nedostatečné zdravotně-preventivní gramotnosti části populace.

  Zubní kaz je multifaktoriální onemocnění s dobře známými základními a podpůrnými vyvolávajícími faktory, a proto i preventivní opatření, jako jediná možnost řešení problému zubního kazu, se musí dotýkat všech ovlivnitelných vyvolávajících faktorů.

  V neposlední řadě je nutné zmínit bolest, poruchu funkce a snížení kvality života, které s sebou zubní kaz a jeho následky postiženým jedincům přinášejí (Inglehart, 2002).

  Datum ukončení kurzu: 28.2.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK a 2 kredity ČSK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 99
  Poslední akce: -
 • Antikoncepce a její další výhody pro uživatelky 

  Slovem antikoncepce nebo také kontracepce označujeme metody a prostředky, které brání nechtěnému otěhotnění a přitom umožňují pohlavní styk. Někdy jsou do této skupiny řazeny i metody občasné sexuální abstinence, tedy metody, kdy je pohlavní styk doporučován jen v některých dnech v měsíci, ale tyto tzv. přirozené metody pokládáme za méně spolehlivé a pro většinu mladých dívek prakticky nepoužitelné.

  Datum ukončení kurzu: 20.2.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Virové tropické infekce 

  Recenzent: Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., lékař AIDS centra Fakultní nemocnice Na Bulovce a učitel na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK v Praze

  E-kurz je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání lékařů“ a je financován
  z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
  a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  Datum ukončení kurzu: 7.2.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Kožní problematika pro praktické lékaře 

  Kožní problematika pro praktické lékaře

  E-kurz je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání lékařů“ a je financován
  z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
  a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

   

  Datum ukončení kurzu: 7.2.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Edukativní oftalmologický kvíz 

  Jedná se o vědomostní kvíz z oblasti celé oftalmologie, který prověří znalosti lékařů. Zdrojem je celá učebnice oftalmologie.

  Datum ukončení kurzu: 23.1.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Leberova hereditární neuropatie optiku - LHON 

  Datum ukončení kurzu: 16.11.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Perzistující infekce HPV – její důsledky a prevence 

  Perzistentní infekce vysoce rizikovými typy HPV je spojena s rozvojem přednádorových změn a následně karcinomu hrdla děložního, ale i dalších maligních lézí ženského i mužského genitálu a částečně i dalších oblastí přechodu dlaždicového a cylindrického epitelu (skvamokolumnární junkce). Zabránění získání této infekce je pak ve svém důsledku primární prevencí všech těchto lézí. 

  Datum ukončení kurzu: 9.11.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Laboratorní diagnostika neuropatické bolesti 

  Výukový kurz Laboratorní diagnostika neuropatické bolesti navazuje a dále rozvíjí dlouhodobý edukační program, který je věnovaný zlepšení zdravotní péče o nemocené s neuropatickou bolestí různé etiologie. Kurz dále prohlubuje klinické znalosti neurologů, algeziologů, diabetologů i praktických lékařů o aktuální možnosti laboratostní diagnostiky u nemocných s neuropatickou bolestí.
  As. MUDr. Radim Mazenec, Ph.D.

  Datum ukončení kurzu: 19.9.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Oční obtíže v ordinaci praktického lékaře 

  Oční obtíže, se kterými navštíví pacient praktického lékaře, jsou velmi pestré.
  Oční obtíže, se kterými navštíví pacient praktického lékaře, jsou velmi pestré.
  Patří k nim zejména příznaky v rámci obrazu tzv. červeného oka, které zahrnují zarudnutí oka, pocity řezání, pálení, svědění, světloplachost, zvýšené slzení a často i bolest.
  Pod obrazem červeného oka se nejčastěji skrývají záněty spojivek, především bakteriální, virové a alergické etiologie.
  Výrazná bolest oka při mrkání a přetrvávající iritace jsou obtíže svědčící, spolu s anamnézou, pro cizí tělísko na spojivce, na rohovce nebo pod horním víčkem.
  Počátečními příznaky vzniku ječného nebo vlčího zrna bývají bolest, lokální otok a zarudnutí víčka.
  Oční symptomy, jako jsou záblesky před okem, drobné tečky před okem, v horším případě jako postupující clona před okem, mohou být známkou onemocnění sklivce či odchlipující se sítnice.
  Náhlá úplná ztráta zraku může být spojena s uzávěrem centrální sítnicové artérie. Značný pokles vidění provází také krvácení do sklivce, zánět zrakového nervu a žilní okluzi.
  Velká bolest oka spojená se zvracením a bolestí hlavy může znamenat akutní glaukomový záchvat.

  Datum ukončení kurzu: 19.8.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Antiemetická profylaxe a léčba při protinádorové terapii 

  Moderní antiemetika významně snížila výskyt nevolnosti a zvracení po emetogenní protinádorové chemoterapii, ale stále zůstává přibližně polovina nemocných, kteří tyto potíže za celou dobu své léčby zažijí. Důsledky vzniku nevolnosti a zvracení po chemoterapii jsou pro nemocného často nejen psychicky stresující, ale mohou vést k dehydrataci, akutní renální insuficienci a běžně mají za následek i pokles příjmu stravy a prohloubení malnutrice.
  Standardní doporučení pro antiemetickou profylaxi vycházejí z výsledků velkých klinických studií a jsou tak založena na velmi silném vědeckém průkazu o efektu této léčby. Je zřejmé, že preventivní použití antiemetik je účinnější, než léčba již vzniklých potíží. Je také prokázáno, že pokud nejsou standardní doporučení z nějakého důvodu dodržována, významně se zvyšuje riziko selhání a vznik nevolnosti a zvracení, které se pak nezřídka opakují i v dalších cyklech chemoterapie.
  V následujícím textu je zdůrazněn praktický přístup k používání dostupných standardních doporučení s cílem zvýšit efektivitu antiemetické profylaxe a léčby v běžné klinické praxi.

  Datum ukončení kurzu: 1.7.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Intervence kardiovaskulárního rizika 

  Kardiovaskulární (KV) riziko je velmi často používaný pojem, který zahrnuje riziko vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP) a riziko aterosklerotického postižení periferních tepen například v podobě ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) či aterosklerotických plátů karotid.

  Kardiovaskulární riziko je dáno probíhajícím aterosklerotickým procesem. Tento proces je nastartován již v dětském věku a u každého jedince probíhá s různou rychlostí. Někteří jedinci se dožijí vysokého věku bez manifestace KV onemocnění a jiní na kardiovaskulární onemocnění v mladém či středním věku zemřou. Tento rozdíl je v dopadu na jednotlivce velmi markantní tedy jak v kvalitě, tak i v kvantitě života. Velmi výrazný rozdíl výsledku probíhajícího aterosklerotického procesu je dán přítomností jednotlivých rizikových faktorů, mírou jejich tíže a kumulací jednotlivých rizik. Rozeznáváme řadu rizikových faktorů, které proces aterosklerózy urychlují.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Přínosy versus rizika kombinované hormonální antikoncepce 

  Kombinovaná hormonální kontracepce (CC) je vysoce účinnou reverzibilní metodou ochrany před otěhotněním. V současnosti používané nízkodávkované preparáty si udržují vysokou spolehlivost při minimálních zdravotních rizicích. Přetrvává pouze riziko kardiovaskulárních komplikací závislé na dávce estrogenu a typu progestinu.
  CC je spojena s neantikoncepčními pozitivními efekty (kontrola menstruačního cyklu, léčba hyperandrogenismu, léčba ovariálních cyst, dysmenorey, kongestivní pelipatie, …). Při dodržování pravidel pro předepisování CC převažuje přínos nad riziky užívání.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Farmakoterapie demence a kognitivních poruch 

  Prodlužuje se střední délka života, naše populace stárne. Přibývá lidí s demencí a kognitivní poruchou i těch, kteří se o ně starají. Správná a včasná léčba může významně přispět ke zlepšení kvality života nemocných i jejich pečujících. Na ilustrativních kazuistikách jsou představeny typické příznaky vybraných demencí a uvedena základní pravidla jejich farmakoterapie.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Sartany v léčbě hypertenze 

  Angiotenzin II je klíčovou biologicky aktivní komponentou renin-angiotenzinového systému (RAAS) a prostřednictvím vazby na své receptory odpovídá za většinu periferních i centrálních účinků tohoto systému. Jde o významný regulátor krevního tlaku, sekrece aldosteronu, rovnováhy tekutin apod., přičemž je aktuálně označován za významný etiologický faktor pro rozvoj hypertenze a na ni navázaných dalších onemocnění kardiovaskulárního systému. Snahu o specifické ovlivnění jeho účinků na úrovni cílových receptorů je tak možné označit za racionální terapeutický přístup. Léčivé látky, které dnes za tímto účelem využíváme, označujeme jako sartany (syn. ARB).
  Zavedení sartanů do klinické praxe v léčbě kardiovaskulárních onemocnění se datuje do poloviny 90. let, kdy prototyp této skupiny, losartan, byl v roce 1995 schválen americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA). Od té doby jsou sartany bohatě využívány v monoterapii nebo v kombinaci s jinými látkami (nejčastěji s hydrochlorothiazidem nebo některým z dihydropyridinových blokátorů kalciových kanálů) v léčbě esenciální arteriální hypertenze a u městnavého srdečního selhání.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Astma - doporučené postupy v léčbě 

  Bronchiální astma je chronické onemocnění dýchacích cest. Jeho podkladem je zánět sliznice bronchů, nejčastěji eozinofilní, který vede k bronchiální hyperreaktivitě, variabilní, často reverzibilní obstrukci a remodelaci průdušek.
  Projevy onemocnění jsou u různých pacientů velmi různorodé a individuální je i percepce obtíží, která mnohdy nekoreluje se stupněm zánětlivého postižení.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Infekce Helicobacter pylori 

  Mnoho let byl žaludek považován za orgán, ve kterém nemohou bakterie přežívat díky přítomnosti kyseliny. Časná pozorování spirálních bakterií v žaludku byla považována za kontaminaci z úst. Na počátku 80. let se podařilo australským vědcům izolovat bakterie za žaludeční sliznice tvarově podobné druhu Campylobacter, kultivovat je in vitro a ukázat jejich význam pro onemocnění žaludku. Za práci týkající se infekce Helicobacter pylori a jejího vlivu na gastritidu a peptický vřed získali Barry J. Marshall a J. Robin Warren v roce 2005 Nobelovu cenu.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Rizikové faktory aterosklerózy a jejich léčba 

  Ateroskleróza je chronický progresivní děj, při kterém se do stěn cév ukládají z krve látky lipidové povahy. Tento proces je následován reparačními, hlavně imunitními reakcemi, které ve svém důsledku podporují jeho progresi a tím tvorbu aterosklerotických plátů. Ateroskleróza vždy probíhá v celém organismu, i když v jeho různých částech různě rychle.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Bolest a její farmakoterapie – doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře 

  Bolest je nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným či potencionálním poškozením tkání nebo je popisována výrazy takového poškození. Bolest je vždy subjektivní. V akutních fázích poruchy zdraví má bolest význam signálu nemoci, nebezpečí a ukazuje na narušení integrity organismu. Akutní bolest trvá krátkodobě (řádově dny a týdny) a je z biologického hlediska účelná.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Aktuální možnosti medikamentózní léčby mLUTS 

  Symptomy dolních močových cest jsou běžným problémem stárnoucí populace, který ovlivňuje kvalitu života pacientů s mnoha dalšími konsekvencemi. Tento soubor potíží má multifaktoriální etiologii a ve farmakologické léčbě je používána řada preparátů. Článek shrnuje současné možnosti farmakologické léčby symptomů dolních močových cest u mužů. Je uveden přehled používaných skupin léčiv – α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy, inhibitory fosfodiesterázy 5, antimuskarinové preparáty a nově i agonisté beta3-adrenergních receptorů. Práce diskutuje i léčbu kombinacemi jednotlivých lékových skupin a méně častá nebo experimentální léčiva.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Generalizovaná úzkostná choroba 

  GAD a její léčba je jednou ze základních a přesto složitých entit psychiatitrické péče. Její celožitovní riziko v běžné popoulaci se udádí mezi 4 - 6 %. Poměr mužů a žen je mezi 1:2. Nejčastější začátek onemocnění bývá mezi 16. a 18. rokem věku a pokud se neléčí, může tento problém trvat i celý život.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Diagnostika a léčba horečky u dětí (kojenců a batolat) 

  Rozvaha nad febrilním dítětem, zvláště pak v kojeneckém a batolecím období, tvoří velkou část pediatrické praxe. Podle amerických dat představují febrilní děti do dvou let věku 20 % klientely emergentní pediatrické služby.
  Ve velké množině febrilních dětí postižených v převážné většině běžnými virovými infekty je třeba s velkou spolehlivostí odlišit ty, u nichž mohou vyvolávající příčiny febrilie představovat závažné riziko, které v anglosaské literatuře shrnuje pojem SBI, tj. serious bacterial infections.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Kombinace ACE inhibitorů a sartanů - kdy je doporučena? 

  ACE-inhibitory i sartany jsou v současné době velmi často používány jak v léčbě arteriální hypertenze, tak i ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, chronických onemocnění ledvin a diabetu mellitu. V léčbě arteriální hypertenze vede současné podávání ACE-inhibitoru a sartanu k mírně výraznějšímu poklesu krevního tlaku, ale protože neovlivňuje výskyt kardiovaskulárních příhod a vede k častějšímu výskytu komplikací, není již v současné době doporučováno. Z podobných důvodů by ACE-inhibitorem a sartanem současně neměli být léčeni pacienti s ischemickou chorobou srdeční a nefropatií. V léčbě srdečního selhání se od duální inhibice systému renin–angiotenzin–aldosteron rovněž ustupuje, ale stále je podání sartanu v kombinaci s ACE-inhibitorem a betablokátorem indikováno u symptomatických pacientů s dysfunkcí levé komory při intoleranci antagonistů mineralokortikoidního receptoru.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Rizikové faktory Alzheimerovy choroby: “Dostanu Alzheimerovu nemoc?” 

  Přesná příčina AD není známa. Pravděpodobně se jedná o multifaktoriální a heterogenní onemocnění či spíše syndrom. Patogeneze AD se zdá být ovlivňována genetickými a environmentálními faktory. Z toho důvodu je obtížné jasně stanovit jak přesná rizika, tak profylaxi.
  Naší současnou snahou je přiblížit se k situaci, kdy začneme být s pomocí kombinace genetických faktorů a biomarkerů schopni spolehlivě identifikovat jedince s rizikem AD, ať už pro účely léčby a nebo pro účel dalšího klinického výzkumu.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Trombózy v gynekologii a porodnictví 

  V zemích Evropské unie je jedno z 10 úmrtí spojeno s trombembolickou komplikací. Jedná se o třetí nejčastější příčinu kardiovaskulárního úmrtí po infarktu myokardu a ischemické cévní mozkové příhodě. Nejčastější prezentace žilní trombózy je hluboká žilní trombóza (deep venous thromboembolism - DVT) dolních končetin a plicní embolie. Příčiny žilní trombózy mohou být rozděleny do dvou skupin: dědičné a získané, a jsou často mnohočetné u daného pacienta. Dědičné trombofílie jsou podmíněny geneticky, projevují se v mladším věku a často recidivují.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Chronická žilní insuficience 

  Chronická žilní insuficience (CVI - chronic venous insufficiency) je civilizační onemocnění, které postihuje žilní systém dolních končetin. Je to patofyziologický stav při kterém jsou porušeny mechanismy žilního návratu a dochází tak k dlouhodobému krevnímu městnání a zvýšení krevního tlaku v žilách dolních končetin. Chronická žilní insuficience se řadí k nejčastějším zdravotním potížím spojeným s dolními končetinami – uvádí se, že ve vyspělém světě trpí žilní nedostatečností až 50 % populace.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Peptický vřed a vředová choroba žaludku a dvanáctníku 

  Termínem peptický vřed se označuje slizniční poškození přesahující lamina muscularis mucosae, které vzniklo v místě působení žaludeční šťávy. Termínem vředová choroba se označuje onemocnění, kdy peptický vřed vznikl v místě přirozené odolnosti sliznice trávícího ústrojí vůči žaludeční šťávě, tedy v žaludku a/nebo bulbu dvanáctníku a je podmíněn bakterií Helicobacter pylori.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Léčba bolesti 

  Bolest patří mezi první vjemy, se kterými se člověk ve svém životě setkává a které ho doprovází po celou dobu jeho existence.
  Chronická bolest patří mezi nejrozšířenější medicínské problémy současnosti s výrazným socioekonomickým dopadem. Prevalence chronické bolesti v ekonomicky rozvinutých státech se udává kolem 20 %. Frekvence výskytu chronické bolesti v jednotlivých evropských zemích se liší jen mírně.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Deprese v ordinaci praktického lékaře 

  Deprese je závažným biologickým onemocněním mozku, které však postihuje celý organizmus. Nemocnému přináší trýzeň, narušuje jeho adaptaci na běžné životní okolnosti, zkresluje jeho sebeobraz, zastírá jeho perspektivy a směřuje ho k izolaci. Pokud není deprese odpovídajícím způsobem diagnostikována a léčena, má významný negativní vliv na život pacienta. Depresivní porucha se projevuje dlouhodobou výraznou změnou nálady. V primární péči si však pacient často stěžuje na tělesné potíže, únavu, nespavost a o psychických projevech nemluví. Proto jen 25 % nemocných s depresivní poruchou bývá diagnostikováno a léčeno adekvátně.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Diagnostika a léčba infekce močových cest u dětí 

  Infekce močových cest patří mezi velmi častá onemocnění dětského věku. Časná diagnostika a adekvátní léčba močových infekcí jsou hlavními předpoklady prevence vzniku chronického onemocnění ledvin. Správný odběr moči je důležitý hlavně u dětí, jelikož kontaminace vzorku může vést k falešně pozitivním močovým nálezům.
  Výsledky chemického vyšetření moči máme k dispozici časně a umožní nám s velkou pravděpodobností pomýšlet na akutní močovou infekci. Důležité je odebrání vzorku moči ke kultivaci před zahájení antibiotické léčby, jelikož signifikantní bakteriurie je jeden z hlavních diagnostických kritérií močové infekce.
  Podle výsledků mikrobiologických výsledků také často upravujeme antibiotickou léčbu. Nekomplikovaná akutní pyelonefritida u dítěte dobře tolerujícího příjem antibiotik i tekutin může být již od časného kojeneckého věku léčena perorálně. Mikční cystografii lze provést již po několika dnech u zaléčené močové infekce a je vhodné ji indikovat pouze u vybrané skupiny nemocných s infekcí močových cest.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Kazuistiky z dětské endokrinologie 

  Ve videokurzu si ukážeme životní příběhy tří dívek, které spojuje společný problém - růstová porucha.
  Kurz na těchto kazuistikách mimo jiné upozorní, jak je důležité sledovat růst dětských pacientů.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • HPV infekce a kondylomata z pohledu gynekologa a imunologa 

  Infekce HPV, neboli infekce lidským papilomavirem, představuje vůbec nejčastější sexuálně přenosnou chorobu. S HPV se v průběhu života setká téměř každý člověk. Většina infekcí je však jen přechodná a nakažený jedinec ji pomocí vlastní imunity spontánně vyhojí. Opakovaná infekce je však možná a nebývá vzácná. Z tohoto faktu jasně vyplývá, že prodělaná infekce imunitu nevytváří. U části jedinců však virus HPV v organismu perzistuje a může v důsledku této dlouhodobé infekce docházet k projevům na celé řadě kožních a slizničních povrchů. Projevy bývají zpočátku nenápadné, ale mohou vyústit ve vážné, ba i smrtelné onemocnění.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Osteoporóza u mužů 

  S prodlužující se délkou života se osteoporóza stává zdravotním, sociálním a ekonomickým problémem také u mužů. Jeden z pěti padesátiletých mužů prodělá během dalšího života nízkotraumatickou zlomeninu. U mužů je pravděpodobnost prodělat během života nízkotraumatickou zlomeninu (o 13%) vyšší, než riziko karcinomu prostaty . Je však třeba uvést, že 61 % neobratlových zlomenin a 58 % zlomenin proximálního femuru vzniká u mužů, kteří mají při denzitometrickém vyšetření jen osteopenii, nikoli osteoporózu . Protože v České republice je pro úhradu léčby zvažována především osteodenzitometrická diagnóza onemocnění, je klinická diagnóza osteoporózy stanovena pozdě a dokonce i po zlomenině je léčeno mnohem méně mužů než žen.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Infekce HPV a její řešení 

  Test je vytvořen jako orientační informace o problematice HPV onemocnění. Frekvence těchto infekcí v posledních letech výrazně stoupá a přestává být problematikou pouze gynekologů. Na řešení HPV infekcí se tak dnes podílí i urologové, lékaři ORL,dermatovenerologové a chirurgové. S infekcí HPV se dnes a denně setkávají i praktičtí lékaři. Účelem testu není odborná edukace jednotlivých onemocnění ale v souhrnu informovat o základních typech přenosu, etiologii a možnostech prevence i očkování.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Výhody kombinovaných analgetik 

  Obecně představuje bolest jeden z nejčastějších projevů nemoci, který ale v případě dlouhodobého přetrvávání může vytvářet samostatnou nozologickou jednotku. Definice bolesti je poměrně komplikovaná, neboť v sobě obsahuje oba základní typy bolesti, a sice bolest akutní a chronickou. Je založena na zdůraznění nepříjemné senzorické a emocionální zkušenosti spojené buď se skutečným, nebo potencionálním poškozením tkání, případně je popisována výrazy takového poškození. Emoce a psychická reakce na bolestivý podnět je základem individuality smyslového prožitku, který dále modulují např. stres, únava, deprese nebo úzkost. Bolest je z uvedeného důvodu ve všech případech subjektivní.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Riziko venózního tromboembolizmu u žen s hormonální antikoncepcí z pohledu hematologa 

  Trombotické komplikace jsou více než 50 let dobře známou komplikací užívání hormonální antikoncepce. Riziko je jak pro trombózu žilní, tak arteriální. Příčiny trombóz jsou velmi často multifaktoriální a závisí na celé řadě dalších rizikových faktorů. V článku se zabýváme zejména rizikovostí vrozených trombofilních stavů, a to především mutace FV Leiden a mutace FII 20210A. Hormonální antikoncepce patří mezi časté příčiny trombózy u žen v produktivním věku, nicméně správným zhodnocením všech dalších rizikových faktorů a zajištěním všech rizikových situací je možné toto riziko snížit.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií 

  Hyperlipidémie (HLP) představují heterogenní skupinu onemocnění, pro které je charakteristické zvýšení hladin lipidů v krevní plasmě. Termín dyslipidémie (DLP) používáme většinou pro stavy, kdy kvantitativní změny nejsou tak výrazné a jde spíše o celkovou nerovnováhu lipoproteinů s přítomností kvalitativních změn lipoproteinových částic.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Alergická rýma 

  Rýma je onemocnění vyvolané zánětem nosní sliznice a existuje mnoho příčin, které tento zánět mohou vyvolat. Klasifikace a terminologie proto může vycházet z několika hledisek. Podle nejčastější příčiny můžeme rýmu rozlišovat na infekční (virová, bakteriální, mykotická) a neinfekční (alergická a nealergická). Alergickou rýmu pak můžeme rozlišovat na rýmu zprostředkovanou IgE protilátkami a rýmu bez IgE protilátek (non-IgE). Mezi neinfekční a nealergické se řadí rýmy profesionální, hormonální, vyvolané léky, iritační, alimentární, psychogenní, nealergické provázené eozinofilií (NARES), atrofické, idiopatické, přestože u některých z nich (profesionální, vyvolaná léky, alimentární) se mohou významně uplatňovat alergické mechanismy.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Úzkostné poruchy 

  Úzkost a strach patří k nejběžnějším lidským emocím, které jsou základní složkou stresové reakce. Často se jedná o fyziologické emoční prožitky, kdy jedinec reaguje na domnělé nebo skutečné ohrožení buď bojem, nebo útěkem. Rozlišení úzkosti a strachu bývá někdy obtížné. Základní rozdíl spočívá v tom, že zatímco strach nastává v případě obavy z konkrétního objektu (např. strach ze zvířat, mužů, cizinců) anebo situace (např. strach ze sociálních expozicí), v případě úzkostné reakce nelze často konkrétní spouštěč nalézt. Dále i hranice mezi „normální“ a „patologickou“ úzkostí bývá velmi neostře označená. I zdravý člověk může prožít epizody intenzivní úzkosti v případě, je-li vystaven extrémním stresorům, kdy dochází k akutnímu ohrožení jeho zdraví, života anebo důstojnosti. Tato úzkost bývá zahrnuta v diagnózách, jako je akutní reakce na stres nebo posttraumatická stresová porucha. Doporučené léčebné postupy uvedené v tomto článku vycházejí z britských guidelines, dostupných na internetu (www.nice.co.uk), německých guidelines, publikovaných v roce 2013 v European Archives of Psychiatry, a českých doporučených postupů psychiatrické péče, publikovaných a přednesených na celonárodní psychiatrické konferenci v Ostravě.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Terapie demencí - kurz pro praktické lékaře 

  Demence jsou velmi časté syndromy vznikající na podkladě neurodegenerativních poruch (Alzheimerova choroba aj.), vaskulárních změn mozku nebo na podkladě systémových onemocnění postihujících mozek, chronických intoxikací, některých infekcí, tumorů mozku, traumat mozku aj. Většina demencí je v současnosti nevyléčitelných, i když se je snažíme léčit, abychom prodloužili lehká stadia demencí na úkor těžkých stadií a abychom zlepšili kvalitu života lidí s demencí.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Atopický ekzém 

  Alergická onemocnění představují vážný zdravotní, sociální, ale i ekonomický problém. Zvláště v zemích s vysokým životním standardem je pozorován nárůst alergií na genetickém podkladě, tzv. atopických onemocnění.
  Atopie je vrozená tendence k nadměrné produkci protilátek třídy IgE, které vznikají jako odpověď na nízké dávky alergenů, obvykle proteinů. Výsledkem je alergický zánět s rozvojem typických onemocnění, mezi která patří zvláště asthma bronchiale, alergická rinokonjunktivitida a také atopický ekzém.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Problematika vlivu antiresorptivní léčby osteoporózy na výskyt osteonekrózy čelisti 

  Osteoporóza je nejčastější metabolickou osteopatií s výrazným nárůstem incidence v posledních letech. V léčbě osteopatií jsou v dnešní době nejrozšířenější skupinou antiresorptivní/antiremodelační léky (bisfosfonáty, denosumab). I přes nesporný a významný přínos těchto preparátů pro pacienty s osteopatiemi má tato léková skupina i svá úskalí. K nežádoucím účinkům patří i riziko rozvoje osteonekrózy čelisti (ONJ). Tato stomatologická komplikace se relativně často vyskytuje při parenterální léčbě vysokými dávkami bisfosfonátů nebo denosumabu z indikace maligních onemocnění spojených s vysokou osteoresorpcí a hyperkalcémií. Toto sdělení poukazuje na riziko rozvoje této komplikace i po podání antiresorptivních léků při léčbě osteoporózy, byť je toto riziko výrazně nižší než u onkologických pacientů.
  Etiologie vzniku ONJ jako komplikace antiresorptivní léčby zatím není uspokojivě vysvětlena. Epidemiologická data zatím postrádají větší soubory hodnocené metodikou Medicíny založené na důkazech (EBM). Nicméně komise odborníků (např. Americká asociace pro ústní a maxillofaciální chirurgii - AAOMS) zpracovávají podrobná doporučení pro diagnostiku, prevenci a léčbu této stomatologické komplikace.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Herpes zoster, možnosti léčby a prevence 

  Cíle vzdělávacího programu
  Popsat etiologické agens, výskyt choroby v populaci, rizikové faktory pro vznik
  Shrnout klinické projevy infekce virem varicela-zoster
  Provést rekapitulaci možností léčby a prevence pásového oparu

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Dyspepsie a dyspeptické obtíže, jejich klasifikace, diagnostický význam a léčba se zaměřením zejména na funkční příčiny 

  Jde o edukační článek charakteru narrative review týkající se dyspepsie, dyspeptických obtíží, jejich klasifikace, diagnostiky a léčby. Je rozdělen do 9 podkapitol. Poměrně velká a někomu možná nepřiměřeně rozsáhlá pozornost je věnovaná historii a současnému stavu problematiky (jedna čtvrtina textu).
  Nicméně, pět Nobelových cen, které byly od roku 1904 do dnešní doby uděleny za objevy v oblasti fyziologie resp.patofyziologie trávení zdůvodňuje edukační akcentaci na vývoj tak kontroverzního medicínského fenoménu jakým je dyspepsie. Zatím co u organických nebo sekundárních dyspepsií je situace poměrně jasná, klasifikace a diagnostika funkčních poruchy trávicího traktu stále naráží na národní tradice a neochotu akceptovat římská kritéria funkčních poruch trávicího traktu a gastroenterolog může jen s lítostí sledovat, jak v jiných oblastech medicíny jsou celosvětově doporučené postupy respektovány.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře 

  Alergická onemocnění jsou hlavně ve vyspělých zemích závažný zdravotní problém, představují nejčastější poruchu imunity, trpí jimi více než 20 % populace. Pro vznik alergického onemocnění je nutná genetická dispozice. Vrozená dispozice ke vzniku alergie se nazývá atopie (z řečtiny – reagovat jinak). U čtvrtiny lidí se opravdu v průběhu života projeví alergické onemocnění. V České republice je cca 800 000 astmatiků, 1 300 000 pacientů s alergickou rýmou a cca 1 000 000 ekzematiků.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Kortikální kost a její význam pro pevnost skeletu 

  Kurz detailně rozebírá součást kostního metabolismu, především roli kortikální kosti. V této oblasti je v posledních letech mnoho překvapujících novinek a je velmi žádoucí, aby se zainteresovaní lékaři o nich včas a správně dozvěděli.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Moderní farmakoterapie bolestivé diabetické neuropatie 

  Téma Moderní farmakoterapie bolestivé diabetické neuropatie není vybráno náhodou. Důvod, proč se k tématu vracíme, je dáno nárůstem nejen v České republice, ale i celosvětově, neboť počet diabetiků vzrostl za posledních třicet let trojnásobně.
  Podle údajů Ústavu pro zdravotnické informace se v české populaci v současné době vyskytuje kolem 800 000 tisíc diabetiků. Z nichž 90 % představuje diabetiky 2. typu a 10 % pak představuje diabetiky 1. typu.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Chronické bolesti zad s neuropatickou komponentou 

  K tématu Chronické bolesti zad s neuropatickou komponentou se vracíme také z důvodů, že 70 % našich spoluobčanů trpí chronickou bolestí zad a podle analytických dat zdravotních pojišťoven jde o hlavní klinický syndrom, nejčastěji se jedná o bolesti v oblasti bederní páteře.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Diagnostika glaukomu 

  Glaukom je skupina očních chorob, které jsou charakterizovány poškozením zrakového nervu v závislosti většinou na zvýšeném nitroočním tlaku (NT), a to v delším časovém horizontu. Existuje však řada dalších faktorů, které mohou také způsobit chronickou progresivní neuropatii optiku, a to i při statisticky normálním NT. Glaukom je spojen s více rizikovými faktory, z nichž vysoký NT je nejvýznamnější. Rozpoznání glaukomu patří k velmi důležitým úkolům nejen oftalmologů, ale i praktických lékařů. Včasné doporučení pacienta k oftalmologickému vyšetření se zaměřením na glaukom výrazně zvyšuje šance k zastavení progrese choroby. Pokud není NT pod kontrolou, glaukom progreduje změnami v zorném poli až ke slepotě. Centrální zraková ostrost zůstává zachována až do pozdních stadií glaukomu, kdy jsou změny zorného pole výrazné a nevratné. Až do té doby, než se tyto defekty projeví, může zůstat tato choroba nerozpoznána.

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Klinické aspekty spasticity 

  Tématem následující prezentace jsou Klinické aspekty spasticity respektive spastické parézy.
  Měli byste se dozvědět několik základních informací:
  Co to je spastická paréza?
  Jak ji rozpoznat?
  Co ji vyvolalo, čím může být způsobena čili etiologie.
  Jak ji budeme léčit?

  Datum ukončení kurzu: 1.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Neurologická diagnostika neuropatické bolesti v klinické praxi a výzkumu 

  V kurzu se vám snažíme přiblížit problematiku pacientů s neuropatickou bolestí do neurologické praxe, jak máme pacienty vyšetřovat, kterých anamnestických příznaků si máme všímat.
  Problematika chronické bolesti je v současné době velice četná. Studie ukazují, že neuropatickou bolestí trpí 3 - 8 % občanů EU.

  Datum ukončení kurzu: 30.5.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Biologická léčba idiopatických střevních zánětů 

  Biologická léčba se stala novou a velmi účinnou léčebnou modalitou v řadě oborů současné medicíny. V gastroenterologii je biologická léčba užívána již téměř dvacet let k léčbě nejzávažnějších forem idiopatických střevních zánětů, zejména Crohnovy nemoci, ale i ulcerózní kolitidy. Do klinické praxe byly prozatím zavedeny čtyři preparáty, kde účinnou látkou jsou ve většině případů protilátky proti TNF- α.
  Efekt léčby je velmi dobrý nejen pro navození remise střevního zánětu, ale i pro dlouhodobou udržovací léčbu. Nežádoucí účinky a komplikace biologické léčby nejsou časté, ale vzhledem k tomu, že mohou být velmi závažné, je třeba před nasazením léčby pacienta pečlivě vyšetřit a během léčby intenzivně monitorovat.

  Datum ukončení kurzu: 26.4.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Léčba hypercholesterolémie u pacientů v sekundární prevenci KVO – současné možnosti a výzvy 

  Léčba hypercholesterolémie je jedním ze základních přístupů v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO) vzniklých na podkladě aterosklerózy. Vysoká hladina cholesterolu (resp. LDL-cholesterolu) je jeden ze základních kauzálních rizikových faktorů pro aterosklerózu a její komplikace, tj. pro všechny formy ischemické choroby srdeční, ischemickou cévní mozkovou příhodu, ischemickou chorobu dolních končetin, aterosklerózu karotid atd. Všichni pacienti v sekundární prevenci KVO mají v současné době, kromě změny svých nezdravých životních návyků, užívat statiny, inhibitory ACE, beta-blokátory (u ischemické choroby srdeční) a antiagregancia případně další léky dle přidružených chorob.

  Léčba hypercholesterolémie event. dalších dyslipidemií je vedena podle Evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií; nová doporučení vyšla právě v letošním roce 2016, a proto také náš e-learningový program vychází již z tohoto nového dokumentu.

  V letošním roce došlo k dalšímu významnému kroku v léčbě hypercholesterolémie a dalších dyslipidemií, a to je registrace nových a velmi účinných léků pro biologickou léčbu poruch metabolismu lipidů – inhibitorů PCSK 9.

  Datum ukončení kurzu: 24.4.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Glaukom - management a nové trendy 

  Kreditovaný kurz se zabývá tématy episklerálního venózního tlaku, probereme translaminární tlakový gradient a tlak cerebrospinální tekutiny. Nezapomeneme ani na úlohu sítnicových gangliových buněk v glaukomu.
  Jaká je perzistence léčby a jaké jsou zrakové funkce u glaukomu? I na tyto otázky odpoví následující kurz.

  Datum ukončení kurzu: 17.4.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Biologická léčba v revmatologii 

  Biologická léčba přinesla skutečný převrat v revmatologii. Cílem tohoto textu je obecně představit problematiku biologické léčby a poskytnout lékařům jiných oborů přehled registrovaných biologických přípravků a jejich terapeutických indikací.

  Datum ukončení kurzu: 2.4.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Familiární hypercholesterolémie 

  Kardiovaskulární onemocnění (KVO) představují nejvýznamnější příčinu úmrtnosti v celém světě. Podkladem pro rozvoj a manifestaci těchto onemocnění je především ateroskleróza. Za rozvoj aterosklerózy jsou pak zodpovědné tzv. rizikové faktory, (RF). I když rizikových faktorů bylo popsáno několik set!?, většina odborníků se shodne na tom, že mezi nejvýznamnější patří jen několik z nich.

  Datum ukončení kurzu: 6.3.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Řešení glaukomu v praxi - terapie, tipy, triky a novinky 

  Kurzem v podobě videoprezentace provází pan as. MUDr. Petr Výborný, CSc, FEBO z 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice.
  Postupně lékaře seznamuje s klasifikací glaukomu. K teoretickým slidům jsou připojeny obrázky a fotografie, které s tématikou souvisejí.
  Závěr kurzu je pak věnován novinkám, tipům a trikům v léčbě glaukomu a k přístupu tohoto onemocnění.

  Datum ukončení kurzu: 21.10.2016
  Předpokládaný čas: 55 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Chronická obstrukční plicní nemoc – diagnostika a léčba 

  Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově závažné onemocnění s narůstající prevalencí a vysokou morbiditou a mortalitou. Prevalence CHOPN v České republice se pohybuje mezi 7 a 8 %. Chronickou obstrukční plicní nemoc lze chápat jako systémové onemocnění charakterizované obstrukční ventilační poruchou, která není zcela reverzibilní. Pro CHOPN je charakteristické, že začíná nenápadně, plíživě. Typickým příznakem je narůstající dušnost při námaze, později i v klidu. Dalšími doprovodnými symptomy jsou kašel, únava, svalová slabost, celkové chátrání, kachexie, úzkost, deprese. Léčba vedená dle tíže a fenotypu onemocnění je zaměřena na zmírnění symptomů, zabránění exacerbace onemocnění a zpomalení progrese bronchiální obstrukce včetně destruktivních změn bronchopulmonální architektoniky.

  Datum ukončení kurzu: 8.9.2016
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Escitalopram v léčení nemocných s depresí a úzkostí 

  Léčení začíná již před prvním setkáním s konkrétním pacientem, protože mnohem dřív se na základě haló efektu, složeného z 93 % drbů a zbytku kvalitní informace, vytváří jeho očekávání. Jestliže je pacient přesvědčen, že jde za někým, kdo je nadán vlastnostmi legendárního akademika Charváta, bude to zcela jiné, než když půjde do doupěte doktora Cvacha. Záleží na pacientově názoru bez ohledu na to, jaký doktor skutečně je, přesto stojí za to, vytvářet si na veřejnosti pozitivní obraz.

  Datum ukončení kurzu: 31.1.2016
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Rizikové faktory progrese BPH 

  Benigní hyperplazie prostaty (BPH) představuje významný zdravotní problém pro populaci stárnoucích mužů v podobě souvisejících symptomů a možných komplikací. Ačkoli se nejedná o život ohrožující onemocnění, BPH může mít negativní dopad na kvalitu života pacienta (QoL), což dosvědčují komunitní i klinické studie (1, 2). Podle výsledků komunitních studií činí odhadovaná prevalence tohoto onemocnění 40 % u mužů v sedmé dekádě života (3, 4). Podle histologických údajů pitevních studií se prevalence BPH u mužů ve věku mezi 60 a 69 lety pohybuje v rozmezí 60–80 % (5).

  Datum ukončení kurzu: 31.1.2016
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Aktuální algoritmus léčby roztroušené sklerózy 

  Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (CNS) s autoimunitními znaky.
  Patogeneze:
  - demyelinizace
  - zánik nervových vláken a neuronů CNS.
  Klinické projevy:
  - poruchy hybnosti, citlivosti, rovnováhy, zraku,koordinace a sfinkterů,
  - v pokročilejších stádiích poruchy polykání a řeči,
  - nespecifické příznaky: únava, kognitivní poruchy, deprese,
  První příznaky se objevují obvykle mezi 20.–40. rokem věku.

  Datum ukončení kurzu: 31.12.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Leukodystrofie – klinické a rádiologické aspekty 

  Ochorenia myelínu CNS sa súhrnne označujú ako leukoencefalopatie. Termín zahŕňa poruchy, pri ktorých zmeny v bielej hmote prevažujú alebo sú výlučné, pričom patofyziologický mechanizmus ani histopatologická báza nie sú rozhodujúce. Z tejto širokej skupiny vrodených a získaných porúch sa vyčleňuje skupina leukodystrofií, ktorá označuje primárnu poruchu myelínu a buniek tvoriacich myelín. Klasicky sa do tejto skupiny radí šesť klinických jednotiek: X‑adrenoleukodystrofia, metachromatická leukodystrofia, Krabbeho globoidná leukodystrofia, Canavanovej choroba, Pelizaeus‑ Merzbacherova choroba a Alexandrova choroba.

  Datum ukončení kurzu: 15.10.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Zvýšená hladina kreatinkinázy 

  Kreatinkináza (CK) je jeden z klíčových enzymů energetického metabolizmu buněk. Katalyzuje přeměnu kreatinu na kreatinfosfát pomocí adenozin trifosfátu (ATP), který se tím mění na adenozin difosfát (ADP), a opačně. Kreatinfosfát slouží jako energetický zásobník, zvláště v energeticky náročných tkáních. Cytopasmatická CK se vyskytuje ve 3 izoformách, kromě toho existuje i mitochondriální CK, která má dva izoenzymy. Hladina CK je v současnosti považována za nejcitlivější laboratorní indikátor svalového poškození. Dále se její elevace vyskytuje u některých chorob periferního nervového systému. Zvýšená hladina se vyskytuje i u řady jiných stavů, jako je fyzické cvičení, svalová poranění, těhotenství, malignity, abuzus alkoholu či jiných drog, onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek, diabetes či medikace. Pro chronickou elevaci CK bez zjevné příčiny se používá termín hyperCKemie. U primárních svalových chorob odráží hladina CK míru destrukce buněčné membrány (sarkolemy) či nekrózu celého svalového vlákna.

  Datum ukončení kurzu: 30.6.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Gaucherova choroba 

  Pacienta s Gaucherovu chorobou, i když je nejčastějším lyzosomálním střádavým onemocněním, nepotká většina lékařů ani jednou za 10 let. A může se stát, že na toto onemocnění lékaři v prvním kontaktu nemyslí a postižený jedinec proplouvá roky v ambulancích pod různými diagnózami a není řádně léčen. Cílem kurzu je upozornit na tuto raritní diagnózu, na kterou bychom měli více myslet v diferenciální diagnostice hepatosplenomegalie a trombocytopenie, zvláště ve všech neujasněných případech.

  Na základě úspěšného pilotního diagnostického projektu Gaucherovy nemoci, řešeného našimi kolegy v Itálii pod vedením paní prof. Cappellini, jsme se rozhodli realizovat podobný projekt i v našich podmínkách. Aktivní vyhledávání pacientů s Gaucherovou nemocí dává dětským i dospělých pacientům šanci na včasnou a odpovídající léčbu, která předejde vážným komplikacím a omezením kvality jejich života.

  Proto jsme připravili tento cvičební text a sadu testovacích otázek, které by měly osvěžit danou problematiku. Domníváme se, že může pomoci nejenom studentům medicíny a mladým začínajícím lékařům, ale i širokému spektru lékařů od praktických lékařů, pediatrů, po specialisty v oborech ortopedie, gastroenterologie, neurologie či hematologie.

  Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Přednosta Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a a LF Ostravské univerzity

  Datum ukončení kurzu: 2.6.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Psoriáza a vliv nemoci na kvalitu života 

  Psoriáza je jedním z nejčastějších kožních neinfekčních onemocnění a významně snižuje kvalitu života postižených. Snížení kvality života má u pacientů s psoriázou mnoho důvodů – psoriáza je na první pohled viditelná, což způsobuje sociální stigmatizaci; má recidivující chronický charakter, což může vést k frustraci z neúspěšnosti léčby; ložiska jsou bolestivá a svědí; léčba je časově náročná. K hodnocení kvality života s psoriázou je využívána celá řada metod, nejčastěji se jedná o dotazníky specifické pro psoriázu (PASI, DLQI), následované obecnými dotazníky na kvalitu života (SF-36). Úspěšná léčba spolu s edukací pacienta a poradenstvím jsou cestami, jak kvalitu života pacientů s psoriázou zlepšit.

  Datum ukončení kurzu: 24.2.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 
 
 
 

nejčtenější články