Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diagnostická přesnost automatické segmentace vrstev makuly pomocí SD-OCT na přístroji Spectralis při rozlišování mezi normálníma očima a očima s počínajícím glaukomem

Recentně publikovaná studie barcelonského týmu hodnotila přesnost softwaru optického koherentního tomografu se spektrální doménou Spectralis při odlišení zdravých očí od očí s počínajícím glaukomem pomocí měření tloušťky makulárních vrstev sítnice.

Celý článek Glaukom

Prognostické faktory pro dosažení remise a přežití u pacientů se získanou hemofilií A

Prognostické faktory pro dosažení remise a přežití u pacientů se získanou hemofilií A

Získaná hemofilie A (AHA) je způsobena tvorbou neutralizačních autoprotilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII (FVIII). Imunosupresivní léčba (IST) vede v 60–80 % případů k navození remise, je však spojena s častými nežádoucími účinky, mezi něž...

Celý článek proLékaře.cz

 
 
Doporučení pro zdravá srdce revmatiků

Doporučení pro zdravá srdce revmatiků

V loňském roce se sešla Evropská liga proti revmatismu (EULAR), aby revidovala otázku kardiovaskulárního rizika v této specifické skupině. Výsledkem jednání jsou nová doporučení, jejichž stručný výtah přináší následující článek.

Celý článek Kardiovaskulární rizika

Methylace v genu Cdx-2 jako potenciální prognostický marker kolorektálního karcinomu

Methylace v genu Cdx-2 jako potenciální prognostický marker kolorektálního karcinomu

Je známo, že zvýšená methylace DNA v oblastech promotorů tumor-supresorových genů je spojena s umlčováním těchto genů v různých typech nádorů. Autoři prezentovaného článku zkoumali methylaci DNA v genu Cdx-2, který je klíčovým nádorovým supresorem u kolorektálního karcinomu, a její souvislost s klinickopatologickými nálezy a prognózou pacientů s tímto typem nádoru.

Celý článek Kolorektální karcinom

Edoxaban u pacientů s fibrilací síní podstupujících elektrickou kardioverzi

Edoxaban u pacientů s fibrilací síní podstupujících elektrickou kardioverzi

ENSURE‑AF je největší prospektivní randomizovaná studie, ve které byl porovnáván edoxaban se standardní antikoagulační terapií (warfarinem a enoxaparinem) u pacientů s fibrilací síní podstupujících časnou nebo odloženou elektrickou kardioverzi.

Celý článek Fibrilace síní

Význam suplementace hořčíku v léčbě deprese

Význam suplementace hořčíku v léčbě deprese

Vztah hořčíku a deprese je v literatuře dobře zdokumentován, data týkající se vlastní účinnosti suplementace jsou však nejednoznačná. Proto byla navržena randomizovaná klinická studie, jejímž cílem bylo otestovat hypotézu, že suplementace hořčíkem (v podobě dobře vstřebatelného MgCl2) ovlivňuje klinické příznaky deprese.

Celý článek Metabolismus

Možnost přesné lokalizace léze nervového vlákna by mohla zlepšit diagnostiku i léčbu neuropatické bolesti

Možnost přesné lokalizace léze nervového vlákna by mohla zlepšit diagnostiku i léčbu neuropatické bolesti

Nový molekulární biomarker poškození periferních nervů umožňuje lokalizovat lézi zodpovědnou za neuropatickou bolest. Ukazují to výsledky experimentální americké studie, ve které se podařilo vizualizovat receptor sigma-1 (S1R) pomocí PET/MRI po aplikaci nového selektivního radioligandu.

Celý článek Neuropatická bolest

Lipegfilgrastim v léčbě febrilní neutropenie

Lipegfilgrastim v léčbě febrilní neutropenie

Lipegfilgrastim ukázal velmi dobrou účinnost a dobrý bezpečnostní profil u žen s karcinomem prsu léčených myelosupresivní chemoterapií.

Celý článek Neutropenie – prevence a léčba

Inhibitory CDK v léčbě karcinomu prsu a jejich bezpečnostní profil

Inhibitory CDK v léčbě karcinomu prsu a jejich bezpečnostní profil

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují slibnou možnost léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR+) a negativními receptory pro lidský epidermální růstový faktor (HER2−). V případě tohoto onemocnění je metodou první volby hormonální terapie, nicméně při zjištěné rezistenci jsou právě inhibitory CDK 4/6 další účinnou možností.

Celý článek Onkologická léčba

Terapeutické monoklonální protilátky v klinické laboratoři

Terapeutické monoklonální protilátky v klinické laboratoři

Léčba monoklonálními protilátkami je formou imunoterapie, která využívá monospecifické vazby monoklonálních protilátek na cílové proteiny nebo jiné buněčné struktury, a jejímž...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 3/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Problematika ošetřování střelných a střepinových poranění

Problematika ošetřování střelných a střepinových poranění

ÚVOD: Článek pojednává o základních balistických i medicínských aspektech ošetřování střelných a střepinových poranění v mírových i válečných podmínkách. Jedná se o problematiku...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Aspirace žaludečního obsahu při použití supraglotické pomůcky i-gel – tři kazuistiky

Aspirace žaludečního obsahu při použití supraglotické pomůcky i-gel – tři kazuistiky

I-gel je supraglotická pomůcka druhé generace, která se používá k zajišťování dýchacích cest jak na operačním sále, tak i mimo něj. Její funkčnost a spolehlivost byla prokázána...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Anti-apoptotický mechanizmus metforminu proti apoptóze indukované ionizujícím zářením v mononukleárních buňkách lidské periferní krve

Anti-apoptotický mechanizmus metforminu proti apoptóze indukované ionizujícím zářením v mononukleárních buňkách lidské periferní krve

Východiska: V předchozím článku jsme ukázali, že metformin (MET) může snížit apoptózu indukovanou ionizační radiací (ionizing radiation – IR) v mononukleárních buňkách lidské...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Karcinosarkom endometria s melanomovou diferenciací, kazuistika

Karcinosarkom endometria s melanomovou diferenciací, kazuistika

Cíl studie: Představujeme případ 60leté pacientky odeslané z okresní nemocnice, kde byla provedena ablace cervikálního polypu a separovaná kyretáž s histologickým nálezem vysoce...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Korekce vrozených vývojových vad prsu a hrudníku technikou lipomodelace

Korekce vrozených vývojových vad prsu a hrudníku technikou lipomodelace

Vrozené vývojové vady prsu spojené s výraznou hypoplazií až aplazií nebo tvarovou deformitou prsu mohou mít nepříznivý vliv na osobní i společenský život dospívajících dívek...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 5/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost pediatrie neonatologie
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (201)

 
 
 

novinky ze zahraničí (45)

 
 
 

kazuistiky (37)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (17)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze