Přihlášení

 
Etanercept dle studie zpomaluje progresi Alzheimerovy choroby

Odborníci zabývající se problematikou Alzheimerovy choroby a demence obecně mají již dnes k dispozici medikamenty, které zpomalují průběh nemoci, prodlužují délku a významně zvyšují kvalitu života pacientů. Podle nedávné studie však může takto nemocným napomoci také lék jinak běžně užívaný k terapii revmatoidní artritidy, totiž etanercept.

Celý článek Artritida

Palonosetron a jeho vliv na pozdní zvracení u pacientek léčených paklitaxelem a karboplatinou pro nádor v gynekologické oblasti

Palonosetron a jeho vliv na pozdní zvracení u pacientek léčených paklitaxelem a karboplatinou pro nádor v gynekologické oblasti

Zajímavá studie byla nedávno publikována v časopise Molecular and Clinical Oncology. Věnuje se vlivu palonosetronu na pozdní zvracení a nevolnost vyvolané chemoterapií (chemotherapy-induced nausea and vomiting – CINV) u pacientek léčených středně emetogenní chemoterapií pro nádor v gynekologické oblasti (kombinací paklitaxel/karboplatina).

Celý článek Antiemetická terapie

 
 
Hemofilie a její vliv na mezilidské vztahy

Hemofilie a její vliv na mezilidské vztahy

Do současné doby chybí širší posouzení vlivu hemofilie na mezilidské vztahy, navíc se dá předpokládat, že se změnou léčebných strategií se mění i postavení mužů a chlapců trpících hemofilií ve společnosti. Studie HERO (Haemophilia Experiences, Results and Opportunities) byla spuštěna s cílem získat ucelenější poznání týkající se psychosociální problematiky spojené s hemofilií.

Celý článek Hemofilie

Kurzy ERC Newborn Life Support - Ústav pro péči o matku a dítě

Cílem Newborn Life Support kurzu je předat jeho participantům základní znalosti a dovednosti nutné ke kompetentnímu zajištění novorozence při nutnosti jeho resuscitace v prvních minutách života. Kurz klade důraz na zajištění termomanagementu, průchodnosti dýchacích cest, ventilace a cirkulace.
Dva kurzy se konají ve dnech 7. a 8. listopadu 2015.

Číst článek

Rosuvastatin snižuje CRP více než atorvastatin

Rosuvastatin snižuje CRP více než atorvastatin

Metaanalýza 13 randomizovaných studií ukázala, že rosuvastatin vede k většímu snížení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) než atorvastatin, a to v poměru dávek 1 : 1 i 1 : 2. Do této metaanalýzy, publikované v srpnu 2015 v časopisu Angiology, byly zařazeny všechny randomizované studie porovnávající vliv rosuvastatinu a atorvastatinu na hladinu CRP vyhledané v databázích PubMed, Ovid a Elsevier k červnu 2014.

Celý článek Antitrombotika a statiny

Spojitost atopické dermatitidy s nadváhou a obezitou: systematický přehled a metaanalýza

Spojitost atopické dermatitidy s nadváhou a obezitou: systematický přehled a metaanalýza

Dosavadní studie se často neshodovaly v tom, zda je atopická dermatitida spojená s nadváhou a obezitou, či nikoliv. Proto byly provedeny systematický přehled a metaanalýza dosud vydaných studií, které měly za cíl tento vztah blíže definovat.

Celý článek Atopická dermatitida

Perorální antidiabetikum empagliflozin snižuje riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární choroby

Perorální antidiabetikum empagliflozin snižuje riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární choroby

Empagliflozin patří mezi zástupce nové skupiny perorálních antidiabetik, která vedou k blokaci sodíkoglukózového transportéru 2 v ledvinách. Z výsledků studie EMPA-REG OUTCOME® vyplývá, že účinná látka snižuje nejen riziko rozvoje, ale i mortalitu na kardiovaskulární choroby.

Celý článek Diabetes

Poruchy plodnosti mužů – následek expozice alimentárním pesticidům?

Poruchy plodnosti mužů – následek expozice alimentárním pesticidům?

Článek se zabývá mužskou infertilitou ve vztahu k expozici alimentárním pesticidům, prokázaném v práci Chiuové et kol., a hodnotí dopad tohoto objevu na zdraví populace. V roce 2015 prezentoval autorský tým pod vedením dr. Chiuové z Harvard School of Public Health and Massachusetts General Hospital data o vztahu kvality spermatu u mužů a hodnotou pesticidů v konzumovaném ovoci a zelenině.

Celý článek Asistovaná reprodukce

Současná role kombinační terapie LUTS

Současná role kombinační terapie LUTS

Terapie symptomů dolních močových cest (LUTS) prošla vývojem od chirurgického řešení přes farmakologickou monoterapii až po v současné době preferovanou kombinační farmakoterapii. V ní se nejčastěji uplatňují α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy a antimuskarinika. Léky užívané v terapii LUTS u mužské části populace působí na benigní hyperplazii prostaty (BHP) a hyperaktivní močový měchýř (OAB) různými mechanismy.

Celý článek Benigní hyperplazie prostaty

Biosimilární infliximab ve Francii se slevou 45 %

Biosimilární infliximab ve Francii se slevou 45 %

Velká skupina francouzských nemocnic se rozhodla používat biosimilars infliximabu k léčbě pacientů s revmatoidní artritidou, Crohnovou chorobou a psoriázou. Biosimilars jsou biologické léčivé přípravky srovnatelné s originálními léky, které se objevují na farmakologickém trhu po skončení patentové ochrany. Důvodem zmíněného rozhodnutí byla významná sleva biosimilars infliximabu, která byla nemocnicím nabídnuta.

Celý článek Biosimilars

Současné užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy – snížení protidestičkového účinku neprokázáno

Současné užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy – snížení protidestičkového účinku neprokázáno

Několik publikovaných studií naznačilo, že klopidogrel může být méně účinný u pacientů současně užívajících inhibitory protonové pumpy, což může vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod, včetně infarktu myokardu. Je tomu tak doopravdy?

Celý článek Gastrointestinální léčba

Faktory ovlivňující přežívání transplantátu rohovky

Faktory ovlivňující přežívání transplantátu rohovky

V rámci studie dárců rohovky byly sledovány faktory, které mají vliv na přežívání transplantátu rohovky. Zatímco věk dárce nemá na přežití většiny štěpů vliv, přítomnost glaukomu a indikace operace z důvodu pseudofakického nebo afakického edému rohovky byly shledány významnými faktory, které ovlivňují výsledek 10 let po transplantaci.

Celý článek Glaukom

Vhodná hustota larev Cochliomyia macellaria při použití u chronických a infikovaných ran

Vhodná hustota larev Cochliomyia macellaria při použití u chronických a infikovaných ran

Léčba ran larvami (larvální terapie – LT) představuje aplikaci sterilních larev mouchy Cochliomyia macellaria F. na chronické nebo infikované rány. Cílem tohoto postupu je podpořit a urychlit proces hojení.

Celý článek Hojení ran

Zvyšování biologické dostupnosti léčiv pomocí formulace liquisolid systémů

Zvyšování biologické dostupnosti léčiv pomocí formulace liquisolid systémů

Jednou z moderních technologií jak zajistit dostatečnou biologickou dostupnost léčiv s omezenou rozpustností ve vodném prostředí představuje příprava systémů kapalina v pevné...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 3/2015

Specializace: farmacie farmakologie
Hodnocení klinických výsledků implantace hydrofobní nitrooční čočky CT LUCIA 601P

Hodnocení klinických výsledků implantace hydrofobní nitrooční čočky CT LUCIA 601P

Cíl: zhodnotit pooperační výsledky u očí s implantovanou hydrofobní nitrooční čočkou CT LUCIA 601P u pacientů podstupujících rutinní operaci katarakty.Materiál a metodika: do...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 4/2015

Specializace: oftalmologie
Kombinovaná endovaskulární a chirurgická terapie u chronického pánevního žilního uzávěru provázeného masivními prepubickými a končetinovými varixy

Kombinovaná endovaskulární a chirurgická terapie u chronického pánevního žilního uzávěru provázeného masivními prepubickými a končetinovými varixy

Referujeme úspěšný chirurgický a endovaskulární výkon u pacienta se zvětšujícími se chronickými varixy vzniklými na základě chronického posttraumatického uzávěru levé pánevní...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 8/2015

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
Infekce po transplantaci ledviny

Infekce po transplantaci ledviny

Pacienti po transplantaci ledviny jsou v riziku různých infekčních komplikací a více než polovina z nich se v časném potransplantačním období s nějakou infekční komplikací setká...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 3/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (160)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (58)

 
 

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze