Přihlášení

 
Nejčastější klinické příznaky u Gaucherovy choroby 1. typu

Gaucherova choroba (GD) je velmi heterogenní onemocnění, které se může prezentovat v dětství, ale také v pokročilejším věku. Jaké klinické projevy by měly lékaře vést k úvaze o přítomnosti viscerálního typu GD? Spojují se některé projevy charakteristicky s věkem nemocného?

Celý článek Vzácná onemocnění v hematologii

Rekombinantní trombomodulin by podle experimentálních výsledků mohl urychlovat hojení ran u diabetiků

Rekombinantní trombomodulin by podle experimentálních výsledků mohl urychlovat hojení ran u diabetiků

Podle právě publikované práce snižuje prostředí bohaté na glukózu expresi látek podporujících hojení ran v keratinocytech (trombomodulinu a toll-like receptoru – TLR-4), a to zřejmě prostřednictvím TNF-α (tumor necrosis factor α). Naproti tomu rekombinantní trombomodulin zvyšuje expresi TLR-4 a podporuje hojení ran u diabetiků. 

Celý článek Hojení ran

 
 
Cílená terapie metastatického kolorektálního karcinomu

Cílená terapie metastatického kolorektálního karcinomu

Po objevení monoklonálních protilátek cílících na vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor – VEGF) a receptor pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor – EGFR) se signifikantně zlepšilo přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Cílem práce autorů z německého Hannoveru bylo sumarizovat účinky těchto léčiv u mCRC na základě dat ze studií fáze II a III, souhrnných analýz a metaanalýz.

Celý článek Kolorektální karcinom

Příznivý vliv podávání růstového hormonu na tělesné složení a kvalitu života dospělých pacientů s GHD

Příznivý vliv podávání růstového hormonu na tělesné složení a kvalitu života dospělých pacientů s GHD

Podávání růstového hormonu (GH) u dospělých pacientů s GHD (deficiencí růstového hormonu) vede ke snížení tělesné hmotnosti a množství tělesného tuku, a naopak ke zvýšení množství netukové tkáně. Tyto výsledky přinesla metaanalýza 54 randomizovaných placebem kontrolovaných studií. Ukázala také souvislost této léčby s vyšším rizikem otoků a ztuhlosti kloubů. Ve většině zahrnutých studií byla léčba GH spojena se zvýšením kvality života.

Celý článek Růstový hormon

Užívání EGb 761 zmírňuje s věkem související pokles kognitivních funkcí

Užívání EGb 761 zmírňuje s věkem související pokles kognitivních funkcí

Prevence s věkem souvisejícího poklesu kognitivních funkcí a možnost oddálení nástupu případné demence patří mezi hlavní úkoly současných výzkumů v oblasti neurověd. Vlivem dlouhodobého užívání extraktu Ginkgo biloba EGb 761 na pokles kognitivních funkcí u starších jedinců se zabývala francouzská studie, jež byla publikována v roce 2013.

Celý článek Kognitivní poruchy a demence

Možné markery reaktivace JC viru při léčbě natalizumabem

Možné markery reaktivace JC viru při léčbě natalizumabem

Pacienti léčení natalizumabem jsou ve vyšším riziku rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). PML je spojená s předchozí expozicí viru JC (JCV). Byly zkoumány možné markery reaktivace JCV.

Celý článek Roztroušená skleróza

Nový rekombinantní FIX BAX326 je bezpečný produkt

Nový rekombinantní FIX BAX326 je bezpečný produkt

BAX326 je nově vyvinutý rekombinantní faktor IX (rFIX). Jeho výrobní proces probíhá bez použití jakéhokoliv materiálu lidského či zvířecího původu. Bezpečnost BAX326 byla hodnocena u dříve léčených pacientů (PTPs) s těžkou hemofilií B (tedy základní stanovenou hladinou FIX ≤ 2 %) v průměrném věku 28 ± 16 let (rozmezí 1–59 let). Hodnocení probíhalo v mezinárodním designu ve dvou již ukončených studiích (pivotální a pokračovací) a dále v aktuálně probíhajících studiích (chirurgické a pokračovací).

Celý článek Hemofilie

Topická léčba idiopatických střevních zánětů

Topická léčba idiopatických střevních zánětů

Optimální medikamentózní léčba idiopatických střevních zánětů je pa­cientovi šita na míru. Topická léčba u IBD znamená aplikaci léku v účinné formě a dávce přímo do místa ...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 1/2015

Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem

Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem

Cíl: Vyhodnocení rizikových a protektivních faktorů v souvislosti s poškozením pánevního dna po vaginálním porodu.Typ studie: Přehledový článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2015

Nanočásticové systémy uvolňující léčivo při změně teploty

Nanočásticové systémy uvolňující léčivo při změně teploty

Lékové transportní systémy reagující na vnější podněty jsou schopné uvolnit léčivou látku požadovaným řízeným způsobem v závislosti na spouštěcím mechanismu. Spouštěcí...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 6/2014

Sarkomatoidní karcinom plic –  kazuistika

Sarkomatoidní karcinom plic –  kazuistika

Východiska: Sarkomatoidní karcinom (sarcomatoid carcinoma – SARC) plic patří mezi velmi vzácné a agresívní typy nemalobuněčného karcinomu plic. Jedná se o skupinu nízce d...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2015

Význam Pneumonia Severity Index u pacientů s pneumonií hospitalizovaných na jednotce intenzivní pneumologické péče

Význam Pneumonia Severity Index u pacientů s pneumonií hospitalizovaných na jednotce intenzivní pneumologické péče

Úvod: Cílem studie bylo hodnocení významu Pneumonia Severity Index (PSI) pro predikci 30denní mortality pacientů s komunitní pneumonií (CAP) hospitalizovaných na jednotce...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 1/2015

Faktory ovlivňující účinnost anti-TNF terapie v klinické praxi: zkušenosti 
z národního registru ATTRA

Faktory ovlivňující účinnost anti-TNF terapie v klinické praxi: zkušenosti 
z národního registru ATTRA

Cíl: Tato práce podává přehled o odpovědi na první léčbu anti-TNF (anti-tumor necrosis factor) preparáty u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) v českém registru biologické...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 4/2014

 

Anketa

Rozhovor

Organizace Lékaři bez hranic tvrdí, že epidemii eboly v západní Africe nepůjde zvládnout bez vojenského zásahu, vyslání polních nemocnic, zdravotníků a leteckého mostu, který by je po západní Africe přepravoval.

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze