Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Inzerce
Prohlášení
Webarchiv

Prohlášení

Dohoda o užívání stránek www.proLékaře.cz

Provozovatelem projektu www.proLékaře.cz je výhradně společnost MeDitorial. Obsah odborných časopisů z produkce ČLS JEP nijak ČLS JEP nezavazuje k odpovědnosti za jakoukoliv část projektu www.proLékaře.cz.

Používáním stránek www.proLékaře.cz přistupujete dále na tuto Dohodu o užívání:

Odborné stránky jsou určeny pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky ust. § 2a,5b a násl. zákona 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění. Tato stránky nejsou určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni vstoupit na tyto stránky. Zřizovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.

  1. Užíváním, tzn. vstupem na stránky www.prolekare.cz (dále jen "stránky") uzavíráte Dohodu o užívání stránek pro odborníky (dále jen "dohoda") se společností MeDitorial, s.r.o. (dále jen MeDitorial), se sídlem Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, IČO: 271 99 151 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103858. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek nenese společnost MeDitorial odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně újmu v plném rozsahu a výši. Společnost MeDitorial nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

  2. Obsahem stránek jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem stránek jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Autorská práva k informacím a článkům náležejí autorům příspěvků, vykonavatelům takovýchto autorských práv či zřizovateli databáze podle zákona.

  3. Práva ke stránkám vykonává MeDitorial. Bez předchozího písemného souhlasu MeDitorialu není možné obsah stránek a stránky samotné či jejich část kopírovat, tisknout, rozmnožovat, přebírat, šířit, vytvářet odvozená díla, zařazovat stránky do jiných internetových stránek či užívat jinak pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu MeDitorialu. Předchozí písemný souhlas MeDitorialu není potřeba v případech, kdy užití obsahu stránek či stránek nebo jejich části je určeno pro osobní potřebu fyzické osoby a účelem tohoto užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu, za předpokladu, že v rámci takovéhoto užití bude řádně uveden zdroj.

  4. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

  5. Stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MeDitorial v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek a nenese za ně žádnou odpovědnost.

  6. Registrací na stránky uděluji společnosti MeDitorial a společnosti CEGEDIM CZ s.r.o., IČO: 257 16 212, jakožto správcům osobních údajů, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, e-mailové adresy, akademického titulu, pohlaví, odborné specializace, údajů o pracovišti včetně telefonního čísla, skutečnosti, zda jsem při rozesílání zpravodaje společnosti MeDitorial tento zpravodaj otevřel, včetně informací o navštívených článcích a historie mého pohybu na stránkách, poskytnutých společnosti MeDitorial při registraci na stránky a v souvislosti s užíváním stránek. Společnost MeDitorial a CEGEDIM CZ s.r.o., IČO: 257 16 212 je na základě mnou poskytnutého souhlasu zejména oprávněna mnou poskytnuté osobní údaje shromažďovat, zpracovávat i je poskytovat třetím osobám. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluji na dobu neurčitou, a beru na vědomí, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, a to formou doporučeného dopisu, mnou vlastnoručně podepsaného a adresovaného na adresu sídla společnosti MeDitorial či CEGEDIM CZ s.r.o., IČO: 257 16 212. Společnost MeDitorial a CEGEDIM CZ s.r.o., IČO: 257 16 212 všem subjektům osobních údajů garantuje práva uvedené v ustanovení § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy právo na přístup k informacím o zpracování vašich osobních údajů a právo žádat o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu.

  7. Registrací na stránky uděluji společnosti MeDitorial v souladu se § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas s užitím mého elektronického kontaktu pro účely šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, k zasílání materiálů partnerů společnosti MeDitorial souvisejících s využíváním stránek, k zasílání informačních a propagačních materiálů třetích stran, zejména pojišťoven, dodavatelů, pacientských organizací apod., k zasílání e-mailového zpravodaje.

  8. Společnost MeDitorial si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

MeDitorial,
dne 23.6.2014

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články