Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Atorvastatin v primární prevenci významně snižuje kardiovaskulární riziko i u pacientů s normální nebo lehce zvýšenou výchozí hladinou celkového či LDL cholesterolu

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 16.3.2016

Atorvastatin v primární prevenci významně snižuje kardiovaskulární riziko i u pacientů s normální nebo lehce zvýšenou výchozí hladinou celkového či LDL cholesterolu

Snížení hladiny celkového i LDL cholesterolu vede k redukci kardiovaskulárního rizika. Mezi nejčastěji užívané léky v této indikaci patří statiny. Velké multicentrické studie sledovaly, zda jejich včasné a dlouhodobé podávání může u rizikových pacientů snížit kardiovaskulární morbiditu a mortalitu i při normální nebo jen lehce zvýšené výchozí hladině celkového a LDL cholesterolu.

Studie ASCOT-LLA

Studie ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial − Lipid Lowering Arm) prokázala přínos podávání atorvastatinu pacientům s hypertenzí s normální nebo jen lehce zvýšenou koncentrací celkového cholesterolu. Do této dvojitě zaslepené lipidové větve studie ASCOT bylo zařazeno celkem 10 305 pacientů (81 % mužů) ve věku 40–79 let s hypertenzí, alespoň třemi kardiovaskulárními rizikovými faktory a hodnotami celkového cholesterolu ≤ 6,5 mmol/l. Pacienti byli randomizováni k užívání atorvastatinu v dávce 10 mg/den (n = 5168) nebo placeba (n = 5137). Délka sledování byla plánována na 5 let, primárním sledovaným cílem studie byl výskyt nefatálního infarktu myokardu a fatálních koronárních příhod. Z důvodu statisticky významných rozdílů mezi oběma skupinami byla studie předčasně ukončena (po průměrné době sledování 3,3 roku).

Podávání atorvastatinu vedlo k významnému snížení výskytu primárního cíle o 36 % (HR = 0,64; 95% CI 0,50,83; p = 0,0005) i k redukci některých sekundárních sledovaných cílů, a to celkového počtu kardiovaskulárních příhod (o 29 %), celkového počtu kardiovaskulárních příhod včetně počtu provedených revaskularizací (o 21 %), primárního cíle bez „tichých“ infarktů myokardu (o 38 %) a fatálních i nefatálních cévních mozkových příhod (o 27 %). Ve skupině s atorvastatinem byly po roce jeho podávání ve srovnání s placebem sníženy hodnoty celkového cholesterolu o 1,3 mmol/l (24 %), LDL cholesterolu o 1,2 mmol/l (35 %) a triglyceridů o 0,3 mmol/l (17 %). Na konci sledování byly ve srovnání s placebem hodnoty celkového cholesterolu nižší o 19 %, LDL cholesterolu o 29 % a triglyceridů o 14 %.

Studie CARDS

Podobné výsledky přinesla i multicentrická placebem kontrolovaná studie CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study). Bylo do ní vybráno celkem 2838 pacientů s diabetem mellitem 2. typu ve věku 4075 let, bez kardiovaskulárního onemocnění v anamnéze, se vstupními hodnotami LDL cholesterolu ≤ 4,14 mmol/l a triglyceridů ≤ 6,78 mmol/l. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin, z nichž jedna užívala atorvastatin (10 mg denně) a druhá placebo. Hlavním sledovaným parametrem byl čas do vzniku akutní koronární příhody, koronární revaskularizace nebo cévní mozkové příhody. Také tato studie byla ukončena o 2 roky dříve, než bylo původně plánováno (průměrná doba sledování činila 3,9 roku), protože výsledky ukázaly, že podávání atorvastatinu významně snižovalo kardiovaskulární riziko.

Incidence primárního cíle byla ve skupině s atorvastatinem nižší o 37 % (95% CI – 52 až – 17; p = 0,001), Výskyt akutních koronárních příhod byl zredukován o 36 %, koronárních revaskularizací o 31 % a cévních mozkových příhod o 48 %. Celková mortalita byla snížena o 27 %. Podávání atorvastatinu vedlo k poklesu hodnot LDL cholesterolu a triglyceridů. Průměrná hodnota LDL cholesterolu činila v atorvastatinové skupině 2,0 mmol/l, přičemž v průběhu celé studie byla u 75 % pacientů < 2,47 mmol/l a nejméně u 25 % < 1,66 mmol/l. Nebyl zaznamenán zvýšený výskyt nežádoucích příhod.

Závěr

Podávání atorvastatinu představuje účinnou a bezpečnou primární prevenci, která významně snižuje kardiovaskulární morbiditu a mortalitu rizikových pacientů i při normální nebo jen lehce zvýšené hladině celkového či LDL cholesterolu.

(blu)

Zdroje:
1. Sever P. S. et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003 Apr; 361 (9364): 11491158.
2. Colhoun H. M. et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004 Aug; 364 (9435): 685−696. 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba dyslipidemií - doporučení pro praktické lékaře

Onemocnění kardiovaskulárního (KV) systému jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě a jejich příčiny jsou multifaktoriální. Některé rizikové faktory KV onemocnění není možné ovlivnit (mužské pohlaví, věk), jiné však ovlivnit či zcela odstranit lze (kouření, stravovací návyky, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus 2. typu, dyslipidemie). Mezi integrální součásti prevence KV onemocnění by měly patřit i vyhledávání a léčba dyslipidemií.

Statiny jsou účinné v primární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Diabetici mají oproti normální populaci až čtyřnásobně zvýšené kardiovaskulární riziko. Samotné dosažení dobré glykemické kontroly není dostatečnou intervencí. Primární prevence kardiovaskulárních příhod se i u diabetiků opírá o modifikaci životního stylu, normalizaci krevního tlaku a snižování hodnot LDL, i když nejsou zvýšené nad běžnou normu. Podáváním atorvastatinu diabetikům druhého typu (T2DM) bez konvenční dyslipidemie se zabývala například studie CARDS.

Intenzivní terapie diabetu 2. typu v prevenci kardiovaskulárních chorob

Prevalence diabetu mellitu (DM) 2. typu v České republice neustále narůstá. V současné době je v naší zemi registrováno necelých 800 tisíc nemocných s tímto chronickým metabolickým onemocněním. Dispenzarizace a péče o tyto pacienty přitom spadá nejen do rukou specialistů diabetologů, ale také do ambulancí praktických lékařů. Ze současných poznatků vyplývá, že intenzivní terapie snižuje riziko mikro- i makrovaskulárních komplikací.Všechny novinky