Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝSKYT A VÝVOJ DEPRESE V RŮZNÝCH TYPECH SENIORSKÝCH ZAŘÍZENÍ – VYUŽITÍ GERIATRICKÉ ŠKÁLY DEPRESE

Autoři: E. Portlová, H. Matějovská Kubešová

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 4: 153-157
Kategorie: Původní práce/studie
Počet zobrazení článku: 67x

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie

Occurrence and development of depression at various types of facilities for seniors – use of Geriatric depression scale

The number of diagnosed and treated patients still does not correspond with the real occurrence of this disease. At the same time, it is a generally accepted fact that undiagnosed and untreated depression worsens self-sufficiency and the quality of life for the patients and significantly worsens the patient’s self-sufficiency and quality of life. The goal of this work was to map the occurrence of depression in patients hospitalised at facilities offering follow up and long-term care and to evaluate the development of depression over time.

Patients and methods:
100 seniors hospitalised at a facility for treatment of chronically ill patients, examined according to the geriatric depression scale according to Sheikha and Yesavage within two weeks of admission and after 6 weeks at the facility. Another 100 patients – clients of a social care facility – were examined twice with a gap of 8 weeks between the examinations, regardless of admission to any further facilities. The results were processed using standard statistical methods.

Results:
The occurrence of depressive symptoms has been high according to the average results of the depression scale and it was similar in both samples of patients – 36% in patients at the chronic care facility and 42% in clients of the social care facility. Another measure showed a statistically significant higher occurrence of depressive symptoms among chronic care facility patients over the age of 80 and among social care facility clients with high school level education. From other possible factors in development of depressive symptoms, multimorbidity was found to be significant – specifically being treated for more than 6 diseases, having undergone more than three hospitalisations within the last year, presence of an oncologic disease and presence of worries regarding the future. Technically speaking, some formulations from the geriatric depression scale showed to be inappropriate for certain patients in certain situations.

Conclusions:
Occurrence and development of depressive symptoms was comparable at both facilities. Higher rates of depressive symptoms were displayed among chronic care facility patients over the age of 80 and among social care facility clients with high school level education. Higher occurrence of depressive symptoms correlated with higher general sickness rate, presence of oncologic diseases and declared worries about the future in all of the monitored patients, regardless of the type of facility. The current version of geriatric depression scale as per Sheikh and Yesavage contains formulations which can be unclear to some seniors.

Keywords:
Seniors – depression – geriatric depression scale


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Počet diagnostikovaných a léčených pacientů s depresí stále neodpovídá skutečnému výskytu tohoto onemocnění. Na druhé straně je všeobecně uznávaným faktem, že nediagnostikovaná a neléčená deprese zhoršuje soběstačnost a kvalitu života nemocných a významně zvyšuje náročnost a zhoršuje efektivitu péče o ně. Cílem práce bylo zmapovat výskyt deprese u nemocných hospitalizovaných v zařízeních poskytujících následnou a dlouhodobou péči a zhodnotit vývoj deprese v čase.

Soubor nemocných a metodika:
Celkem 100 seniorů hospitalizovaných v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) bylo vyšetřeno pomocí Geriatrické škály deprese podle Sheikha a Yesavageho do dvou týdnů od přijetí a po 6 týdnech pobytu v daném zařízení. Dalších 100 seniorů – klientů zařízení sociálních služeb (ZSS) – bylo vyšetřeno dvakrát v odstupu 8 týdnů bez ohledu na dobu přijetí do zařízení. Výsledky byly zpracovány běžnými statistickými metodami.

Výsledky:
Výskyt depresivních symptomů byl dle průměrných výsledků škály deprese vysoký a v obou zařízeních se významně nelišil – v LDN u 36 % nemocných, v ZSS u 42 % klientů. Druhým měřením byl zjištěn statisticky významně vyšší výskyt depresivních symptomů u nemocných LDN ve věku nad 80 let, v ZSS u klientů se středoškolským vzděláním. Z dalších faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku depresivních symptomů byla jako významná prokázána multimorbidita – více než 6 chorob, pro které byl nemocný léčen, dále více než tři hospitalizace za poslední rok, přítomnost onkologického onemocnění a přítomnost obav o budoucnost. Z hlediska technického se ukázaly některé formulace geriatrické škály deprese pro konkrétní seniory v konkrétní situaci jako méně vhodné.

Závěry:
Výskyt a vývoj depresivních symptomů byl v obou typech zařízení srovnatelný, vyšší míru depresivity vykazovali nemocní v zařízení následné péče ve věku nad 80 let v závěru hospitalizace a senioři se středoškolským vzděláním v zařízení sociálních služeb. Vyšší výskyt depresivních syndromů souvisel s vyšší nemocností, přítomností onkologického onemocnění, častějšími hospitalizacemi a deklarovanou přítomností obav u sledovaných seniorů bez rozdílu typu zařízení. Aktuálně doporučovaná verze Geriatrické škály deprese podle Sheikha a Yesavageho obsahuje formulace, jejichž význam mohou senioři chápat nejednoznačně.

Klíčová slova:
senioři – deprese – Geriatrická škála deprese

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články