Nekrolog Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.


Authors: Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Published in: Úraz chir. 27., 2020, č.2

František Vyhnánek se narodil 27. 11. 1944 v Praze. Od promoce na lékařské fakultě v roce 1968 celý život zasvětil chirurgii. Svoji chirurgickou dráhu začal v roce 1969 na chirurgickém oddělení Nemocnice ve Slaném. V roce 1972 nastoupil na Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a stal se žákem významného českého chirurga - prof. Poláka. V pozdějších letech byl vyhledávaným vinohradským chirurgem nejen pro svoji chirurgickou zručnost, ale i pro rozsáhlé medicínské znalosti a obdivuhodně laskavý přístup ke všem pacientům. Po celý profesní život uváděl nové, moderní postupy v chirurgii do své každodenní praxe. Byl známý svým širokým mezioborovým rozhledem, proto se stal jedním ze zakladatelů a propagátorů perioperační výživy v chirurgii a oboru Úrazová chirurgie. V rámci „své nemocnice a své fakulty“ příkladně zastával funkce přednosty Traumacentra FNKV, vedoucího katedry chirurgických oborů 3. LF UK a zástupce přednosty Chirurgické kliniky pro vědeckou činnost. Dlouhodobě byl členem výborů mnoha českých i zahraničních profesních organizací (Česká chirurgická společnost, České společnosti úrazové chirurgie, Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče a dalších).

Své znalosti nezištně předával studentům 3. LF UK, mladším kolegům na klinice i lékařům z celé republiky v rámci specializačních doškolovacích kurzů. Jeho poctivý, důsledný a profesionální přístup byl odměněn láskou pacientů a uznáním odborného světa. Za svoji práci byl odměněn mnoho oceněními. K těm nejvýznamnějším patřilo ocenění udělené rektorem Karlovy Univerzity za celoživotní dílo - Pamětní medaile Univerzity Karlovy. Další pamětní medaile mu byly uděleny též 3. lékařskou fakultou UK, Českou i Slovenskou chirurgickou společností, Českou společností pro úrazovou chirurgii a dalšími.

Doc. Vyhnánek organizoval tradiční Traumatologické dny - v roce 2020 měl proběhnout již XV. ročník. Mezinárodní reputace doc. Vyhnánka byla důvodem jeho pověření spoluorganizací Světového traumatologického kongresu v Praze i např. několika návštěv prof. A. Peitzmana z Pittsburghské univerzity (např. slavnostní přednáška k 20. výročí ustanovení Traumacentra FNKV v rámci XI. Traumatologického dne v roce 2016).

František Vyhnánek patřil  k významné  chirurgické škole a celý život ji úspěšně reprezentoval. Zanechal nesmazatelnou stopu ve  vývoji chirurgie a traumatologie a obohatil  její historii.

Úmrtím doc. Vyhnánka ztrácí akademická a chirurgická obec významného, váženého a úspěšného chirurga a milého a oblíbeného kolegu. Čest jeho památce!

Za Chirurgickou kliniku FNKV a 3. LF UK

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.Labels
Surgery Traumatology Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account