Functional State of Foot Arches and Deep Stabilization System of Trunk at Girls Racing Sports Aerobics


Authors: I. Vláčilová
Authors‘ workplace: Katedra fyzioterapie UK, FTVS, Praha vedoucí katedry doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc.
Published in: Rehabil. fyz. Lék., 23, 2016, No. 3, pp. 157-160.
Category: Original Papers

Overview

The article deals with the relationship between the state of the foot arch and the function of deep stabilization system of trunk at girls who do sports aerobics. There was a common sign during kinesiology and podology examination: high feet image on a podoscope, insufficient activation of deep stabilization system of trunk and a knee pain mentioned at these girls. There was a high correlation between the foot index and the test flexion in a hip (Pearson r = - 0.53, right, Pearson r = - 0.73).

Keywords:
podoscope, longitudinal foot arches, deep stabilization system of the trunk, developmental kinesiology, sport aerobics


Sources

1. BERNACIKOVÁ, M., KAPOUNKOVÁ, K., NOVOTNÝ, J. a kol.: Fyziologie sportovních disciplín: Sportovní aerobik. FSS MU. Fyziologie sportovních disciplín [online]. 2010 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/estet-aerobik.html

2. JELÍNKOVÁ, I. et al.: The evaluation of upright posture caused by simple movement test. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 29, 2016, 1, s. 15-21.

3. KOLÁŘ, P.: Rehabilitace v klinické praxi. Vyd. 1, Praha, Galén, spol. s.r.o., 2010. 713 s., ISBN 978-80-7262-657-1.

4. KOLÁŘ, P., LEWIT, K.: Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci vertebrogenních obtíží. Neurol. Prax, 2005, č. 5, s. 258-262.

5. LEWIT, K., LEPŠÍKOVÁ, M.: Chodidlo – významná část stabilizačního systému. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, č. 3, s. 99-104. ISSN 1211-2658.

6. VALIHU, G. et al.: Reliability and validity of the footprint assessment method using photoshop CS5 Software. J. Am. Pediatr. Med. Assoc., 105, 2015, 3, s. 226-232..

7. VAŘEKA, I., VAŘEKOVÁ, R.: The height of the longitudinal foot arch assessed by Chippaux-Šmiřák index in the compensated and uncompensated foot types according to Root. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 38, 2009, 1, s. 35-41.

8. VÉLE, F., PAVLŮ, D.: Test dle Véleho, nebo-li Véle – test. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2012, č. 2, s. 71-73, ISSN 1211-2658.

9. VORÁČOVÁ, H.: Reliabilita aspekčních testů posturální stabilizace. Praha: UK, 2. LF, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2011. 90 s. Vedoucí diplomové práce MUDr. Kryštof Slabý

Labels
Physiotherapist, university degree Rehabilitation Sports medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account