Regression Changes of Ageing Organism thein Their Influence on Postural Stability


Authors: J. Jančová 1;  E. Kohlíková 2
Authors‘ workplace: Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha vedoucí katedry doc. PhDr. B. Hošková, CSc. 1;  Katedra fyziologie a biochemie, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha vedoucí katedry doc. MUDr. J. Vránová, CSc. 2
Published in: Rehabil. fyz. Lék., 14, 2007, No. 4, pp. 155-162.
Category: Original Papers

Overview

Interest in balance deficits and consequent frequent falls are growing as concern of mechanisms leading to predict main tendencies to fall. There are remarkable changes in many of functional systems while aging. Those changes show a direct or an indirect influence on posture and postural stability (PS). In the present paper we have are concentrated on specific regressions of some functional systems, their concrete impact on PS and prediction of falling in the elderly.

Key words:
aging, postural stability, prevention of falls


Sources

1. KALVACH, Z. a spol.: Geriatrie a gerontologie. Praha, Grada Publishing, 2004.

2. TOPINKOVÁ, E.: Geriatrie pro praxi. Praha, Galén, 2005.

3. BRUNK, U. T., TERMAN, A.: The mitochondrial lysosomal axis theory of aging accumulation of damaged mitochondria as a result of imperfect autophagocytosis. European Journal of Biochemistry, 269, 2002.

4. KATZ, M. L., STREHLER, B.: Inspiration for basic research into the mechanisms of aging. Mech Ageing Dev., 132, 2002, 8, pp. 831-840.

5. SPIRDUSO, W. W.: Physical dimensions of aging. Human Kinetics Publisher, 1995.

6. SHEPHARD, R. J.: Aging, physical activity and health. Human Kinetics, 1997.

7. TINETTI, M. E., RICHMAN, D., POWEL, L.: Falls efficacy as a measure of fear of falling. Journal of Gerontology, Psychological science. 54, 1990, pp. 239-243

8. MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti. Olomouc, 2005.

9. VÉLE, F., ČUMPELÍK, J., PAVLŮ, D.: Úvaha nad problémem „stability“ ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 8, 2001, s. 103-105

10. WINTER, D. A.: ABC of balance during standing and walking. Waterloo, Waterloo Biomechanics, 1995.

11. WINTER, D. A., PRINCE, F., ARCHER, S. E.: Assessment of postural control during quiet stance with different foot configuration. Gait and posture, 2, 1995, p. 110

12. CHIARI, L., CAPELLO, A., LENZI, D., DELLA CROCE, U.: An improved technique for the extraction of stochastic parameters from stabilograms. Gait and Postur, 12, 2000, pp. 225-234.

13. CHIARI, L., ROCHI, L., CAPELLO, A.: Stabilometric parameters affected by anthropometry and foot placement. Clin.Biomechanic. Bristol Avon. 17, 2002, pp. 666-667.

14. CHIARI, L., ROCHI, L., CAPELLO, A.: Feature selection of stabilometric parameters based on prinipal component analysis. Computer Science &Systéme, 42, 2004, pp. 71-79.

15. SUCHOMEL, T., LISICKÝ, D.: Progresivní dynamická stabilizace bederní páteře. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3, 2004, pp. 128–136.

16. VÉLE, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997.

17. MATOUŠOVÁ, M.: Zdravotní tělesná výchova. I. Část. Praha, Sport pro všechny, 1992.

18. SOBOTKOVÁ, L.: Specifické změny držení těla a funkční změny v pohybovém systému těžce zrakově postižených dětí. Praha, 2004, dipl. práce.

19. PANJABI, M. M.: The stabilizing system of the spine. Part 1. Function, adaptation and enhancement. Journal of Spinal Disorders. 1995, pp. 383-389

20. PANJABI, M., WHITE, A. A.: Biomechanics in the muskuloskeletal system. Churchill Livingstone, 2001.

21. BROUWER, B., MUSSELMAN, K., CULHAM, E.: Physical function and health status among seniors with and without fear of falling. Gerontology, 50, 2004, pp. 135-141.

22. ŠTILEC, M., NOVÁKOVÁ, H.: Posturální stabilita v senior programu. Česká kinantropologi,. 3, 1999, 2, s. 45-52.

23. HOWLAND, J., PETERSON, E. V., LEWIN, W. C. et al.: Fear of falling among community-dwelling elderly. Journal of Aging and Health, 5, 1993, pp. 229-243.

24. CUMMING, R. G., SALTKED, G., THOMAS, M. et al.: Prospective study of the impact of fear of falling on activities of daily living, SF-36 Scores, and nursing and home admission. Journal of Gerontology in Medical Science, 55A, 2000, pp. M229-M305.

25. MORRIS, J. N., HARDMAN, A. E. : Walking to health. Sports Med., 23, 1997, pp. 306-332.

26. OVERSTALL, P. W., JOHNSON, A. L., EXTON-SMITH, A. N.: Instability and falls in the elderly. Age and Aging, 7, 1978, pp. 92-96.

27. DALEY, M. J., SPINKS, W. L.: Exercise, mobility and aging. Sports Med, 29, 2000, pp. 1-12.

28. VOJTA, V.: Vojtův princip – svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Praha, Grada, 1995.

29. ERIKSSEN, G.: Physical fitness and changes in mortality. Sports Med., 31, 2001, pp. 571-576.

30. GIBBONS, S., COMMERFORD, M.: Strength versus stability: Part I Concept and Terms. Orthopaedic Division review, March/April, 2001, pp. 21-27.

31. KIRKENDALL, D. T., GARETT, W. E.: The effects of aging and training on skeletal muscle. Am. J. Sports Med., 26, 1998, pp. 598-602.

32. COGGAN, A. R. et al.: Muscle metabolism during exercise in young and older untrained and endurance trained men. J. Appl. Physiol., 75, 1993, pp. 2125-2133.

33. SILBERNAGL, S., DESPOUPOULOS A.: Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada Publishing, 2004.

34. TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFER, J.: Centrální mechanismy řízení motoriky: teorie, poruchy a léčebná rehabilitace. Praha, Avicenum, 1991.

35. DYLEVSKÝ, I.: Vybrané kapitoly z funkční anatomie. In: kolektiv autorů. Pohybový systém a zátěž. Praha, Grada Publishing, 1997.

36. VRABEC, P., LISCHKEOVA, B., SVĚTLÍK, M., SKŘIVAN, J.: Rovnovážný systém: I. Obecná část. Praha, Triton, 2002.

37. JANDA, V.: Funkční svalový test. Praha, Grada Publishing, 1996.

38. RYCHLÍKOVÁ, E.: Skryto v páteři. Praha, Avicenum, 1987 In: Sobotková L. Specifické změny držení těla a funkční změny v pohybovém systému těžce zrakově postižených dětí. Praha, 2004, dipl. Práce.

39. DOBEŠ, M., MICHKOVÁ, M.: Učební text k základnímu kurzu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu. Havířov, Domiga, 1997.

40. STALENHOEF, P. A. et al.: A risk model for the prediction of recurrent falls in community-dwelling elderly. A prospective cohort study. J. Clin. Epidemiol., 55, 2002, 1, pp. 1088-1094.

41. RIKLI, E. R., JONES, C. J.: Senior fitness test manual, human kinetics, 2001.

42. OLIVER, D. et al.: Risk factors and risk assessment tools for falls in hospital in-patients: a systemic review. Age and Ageing. 33, 2004, 2, pp. 122-130.

43. KOHLÍKOVÁ, E., BARTŮŇKOVÁ, S., MELICHNA, J. et al.: Srdečně respirační parametry u aktivních vyznavačů sportu po deseti a dvaceti letech. Pracovní konference s mezinárodní účastí. Praha, Fakulta TV a sportu UK, 1998.

Labels
Physiotherapist, university degree Rehabilitation Sports medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account