KLINICKÁ TYPOLOGIE NOHY


: I. Vařeka 1,2;  R. Vařeková 3
: Lázně Luhačovice a. s. generální ředitel: ing. J. Krůžela, CSc. 2Katedra fyzioterapie a algoterapie, FTK UP v Olomoucivedoucí: doc. MUDr. J. Opavský 3Katedra fyziologie a funkční anatomie, FTK UP v Olomouci vedoucí: prof. RNDr. J. Riegrová, CSc. 1
: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 3, pp. 94-102.
:

Systémy klinické typologie nohy vznikají s cílemuspořádat individuálně různé typy nohou do určitýchskupin a s jejich pomocí vysvětlit např. různou míru výskytu poruch funkce či různou úspěšnostterapie. „Antropometrické“ metody, založené na popisu tvaru a velikosti či dalších rozměrů nohy,mohou jen velmi omezeně přispět k volbě adekvátních léčebných opatření.Naopak funkční typologienohy může být podkladem racionální volby typu ortotických vložek či jiných léčebných opatřeníu běžných a méně závažných poruch funkce nohy. Funkční typologie je založená na poznatcíchfunkční anatomie a kineziologie, především vztahu subtalárního a Chopartova kloubu a vzájemnéhopostavení předonoží a zánoží. Tyto charakteristiky významně ovlivňují posturální a lokomoční funkcinohy.

Klíčová slova:
noha, kineziologie, typologie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Physiotherapist, university degree Rehabilitation Sports medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account