XIII. demonstrační kurz a seminář


: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 68, 2019, No. 2, pp. 123-125.
: Report from ORL society

(Svitavy, 21.-22. března 2019)

XIII. kurz sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha organizovaly OS ČLK Svitavy, oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Svitavské nemocnice a Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Kurzu se odborně zúčastnili lektoři z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové, LF UK Hradec Králové, Kliniky dětské ORL LF MU a FN Brno a ORL kliniky LF UP a FN Olomouc. Kurzu se zúčastnilo 29 lékařů z celé České republiky, Slovenska a SRN.

Do kurzu bylo připraveno celkem 5 operací, které byly z operačního sálu přenášeny do přednáškové místnosti. První den byli operováni 3 pacienti. 

Operace středního ucha na COS.
1. Operace středního ucha na COS.

Prvním byl pacient s MT a ET retrakční kapsou II. stupně a zúženým zvukovodem v pars ossea, pro který byla špatná přehlednost bubínku a přístup k němu obtížný. Provedena kanalplastika a meatoplastika zvukovodu, tympanotomie a podložení retrakčních kapes chrupavkou z tragu (prim. Sychra). 

Druhým pacientem bylo dítě s hlubokou, nekontrolovatelnou retrakční kapsou III. stupně. Všechny přítomné překvapil rozsah středoušní patologie. Retrakční kapsa zasahovala až do předního atiku a pod úroveň šlachy m. stapedius, mezi raménka třmínku a na ploténku třmínku. Pro její bezpečné odstranění musela být odstraněna kovadlinka a hlavička kladívka. Byla to obtížná a náročná operace a bylo zde krásně vidět agresivitu retrakčních kapes a cholesteatomu u dětí (prim. Machač).

Třetím pacientem prvního dne byl dospělý muž. Za velmi malým lokálním nálezem ve zvukovodu, který by bylo možné při běžném otoskopickém vyšetření přehlédnout, se skrýval velký cholesteatom v atiku zasahující k aditu. Cholesteatom zcela destruoval hlavičku kladívka a kovadlinka musela být odstraněna. Byla provedena atikoantromastoidektomie a tympanotomie, rekonstrukce kůstek (PORP-frisbee), rekonstrukce horní stěny zvukovodu chondroperichondriálním štěpem a bone chips a obliterace trepanační dutiny bone paté. V průběhu operace byla ke kontrole lokálního nálezu opakovaně použita endoskopická optika. Do přednáškové místnosti byl střídavě přepojován obraz z mikroskopu a z endoskopu (MUDr. Vodička).

Náročný odborný program se protáhl do pozdních odpoledních hodin.

Společenský večer se konal v bowlingové hale Na Střelnici. Byly k vidění mimořádné sportovní výkony a vítězové v kategorii mužů, žen a družstev byli po zásluze odměněni hodnotnými cenami.

On-line přenos endoskopické operace do přednáškové místnosti.
2. On-line přenos endoskopické operace do přednáškové místnosti.

Druhý den byl reoperován dospělý muž s dlouhodobě tekoucím levým uchem. Byla provedena revize po předchozí radikální konzervativní operaci, modelace nové trepanační dutiny (skeletizace střední jámy, sinodurální úhel, zbylé drobné sklepy retrosigmoidně a v hrotu). Byly patrné zcela fixované kůstky, odstraněna kovadlinka s usurací dlouhého výběžku a hlavička kladívka. Provedena myringostapedopexe, parciální obliterace bone paté a lalokem svalu a periostu, krytí defektu na střední jámě a obnaženého n. VII v mastoidním úseku zjištěném již při předchozí operaci. V rámci sanace nebyl zjištěn cholesteatom, pouze granulace a drobné zbylé sklepy a diploe (prof. Chrobok).

Posledním pacientem byl dospělý muž s nálezem hluboké retrakce v atiku, široce usurovaným skutem, kdy retrakce konturovala celé epitympanum, vč. kůstek a dorzální hranice retrakce dosahovala do poloviny laterálního kanálku. Retrakční kapsa byla odstraněna in toto. Část těla a krátký výběžek kovadlinky zcela chyběl, ale dlouhý výběžek kovadlinky a inkudomaleární skloubení bylo intaktní, takže přenos až na třmínek byl funkční. Retrakce ale pevně lpěla na předním okraji hlavičky kladívka, a proto byl odstraněn zbytek kovadlinky a hlavička kladívka. Provedena rekonstrukce celého skuta. Vložen PORP 1,5 mm a palisádou chrupavek rekonstruován zadní horní kvadrant bubínku. Celá operace byla provedena pouze endoskopicky, bez mikroskopu (doc. Salzman).

Na téma chronického středoušního zánětu bylo připraveno celkem 43 odborných přednášek, na nichž se podílela všechna uvedená pracoviště. Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a ORL kliniky v Pardubicích měl přednášky na téma operační technika a ošetřování otevřených trepanačních dutin a příspěvek k terminologii užívané v sanační a rekonstrukční chirurgii spánkové kosti. Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., z ORL kliniky v Hradci Králové přednesl přednášku o screeningu sluchu – současný stav, výhledy a problémy, dále klinickou anatomii bubínkové dutiny a její vliv na šíření cholesteatomu. Seznámil účastníky s novou klasifikací stagingu cholesteatomu STAM a operací spánkové kosti SAMEO ATO. Doc. Salzman, Ph.D., přednášel o endoskopické anatomii středouší a možnostech endoskopické ušní chirurgie.

Kurz měl dobrou odbornou i společenskou úroveň a účastníci měli i letos štěstí na zajímavé a rozsáhlé nálezy středoušní patologie. Účastníci ocenili výbornou kvalitu obrazu přenášeného z operačního sálu do přednáškové místnosti. 

Kurz podpořily firmy B. Braun Medical s.r.o., Carl Zeiss spol. s r.o., Hartmann-Rico a.s., Kettex Development s.r.o., Lindcare CZ s.r.o., Medial spol. s r.o., Medinet s.r.o., Olympus Czech Group, s.r.o. a Surgipa Medical, spol. s r.o. 

Videokonferenci on-line zajistila firma ORCZ Moravská Třebová a firma RADIX CZ ve spolupráci s firmou KARL STORZ. 

Poděkování náleží všem lektorům kurzu, lékařům a sestřičkám ORL oddělení Svitavské nemocnice za organizační zajištění kurzu.

Účast lektorů ze 4 ORL klinik dává tomuto kurzu jedinečnost v pestrosti názorů na problematiku chronického středoušního zánětu a jeho chirurgickou léčbu. 

Potvrdilo se, že kurz je vhodný nejen pro začínající a pokročilé středoušní chirurgy, ale i pro ambulantní lékaře. Ti rozhodují a odpovídají za včasnou diagnostiku chronického středoušního zánětu. Jeho včasným rozpoznáním mohou zabránit rozvoji rozsáhlých nálezů cholesteatomu, jaké jsme měli možnost vidět i na letošním XIII. kurzu ve Svitavách.

Termín příštího kurzu je předběžně stanoven na čtvrtek a pátek 26. - 27. března 2020.

Adresa ke korespondenci:

MUDr. Libor Sychra

Odělení ORL a chirurgie hlavy a krku

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Svitavská nemocnice

e-mail: libor.sychra@nempk.cz


Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×