Vyšetření genu pro connexin 26u českých pacientů s vrozenouautosomálně recesivnínesyndromovou ztrátou sluchu


Authors: P. Seeman;  D. Groh *;  D. Rašková **;  P. Lesný *;  M. Malíková **;  E. Seemanová;  Z. Kabelka *
Authors‘ workplace: Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Komárek, CSc. Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka* Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta p **
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2002, No. 4, pp. 221-225.
Category:

Overview

Ztráta sluchu a hluchota jsou u lidí nejčastější smyslovou vadou. Vrozená ztráta sluchupostihuje každého tisícího novorozence a více než polovina je na genetickém podkladě. Většina (asi80 %) geneticky podmíněných nesyndromických ztrát se dědí autosomálně recesivně.Mutace v genupro connexin 26 (Cx26) způsobují největší část (až 50 %) autosomálně recesivních, a tedy i genetickypodmíněných ztrát sluhu. V tomto genu je v evropské populaci nacházena jedna vysoce prevalentnímutace - delece baseGv pozici 35 (35delG). Frekvence zdravých, heterozygotních nosičů této mutaceve slyšící populaci v Evropě je vysoká a dosahuje téměř 3 % (1:31).V tomto sdělení ukazujeme první výsledky vyšetření Cx26 genu u skupiny českých pacientů s vrozenou,nesyndromickou ztrátou sluchu.Jedenáct pacientů z devíti rodin s vrozenou ztrátou sluchu bez prokazatelné získané příčiny bylovyšetřeno na přítomnost mutací v Cx26 genu. Vyšetření probíhalo ve dvou stupních, nejprve cíleněna přítomnost nejčastějšímutace - 35delG - a následně bylo u všech pacientů provedeno sekvenovánícelého kódujícího úseku Cx26 genu. U osmi pacientů ze šesti rodin byla prokázána nejčastějšímutace v 35delG v homozygotním stavu, u tří pacientů nebyla prokázána žádná odchylka oprotipublikované sekvenci Cx26 genu ani pomocí přímého sekvenování, jejich porucha sluchu je tedyzpůsobena buďto poruchou jiného genu, nebo je získaná bez prokazatelné příčiny.Dále jsme poprvé v České republice provedli prenatální vyšetření v rodině s dítětem s vrozenouztrátou sluchu, kdy výsledek u plodu byl příznivý a rodiče se rozhodli pro pokračování těhotenství.Naše výsledky ukazují, i když dosud pouze na malém souboru, že i v české populaci je u většinypacientů s vrozenou ztrátou sluchu příčinou mutace v Cx26 genu a mutace 35delG je u těchtopacientů nejčastější mutací.

Klíčová slova:
vrozená ztráta sluchu, vrozená hluchota, connexin 26.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account