Exposure of Employees of a Coke Plant to Genotoxic Compounds


Authors: A. Hrnčířová
Authors‘ workplace: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ředitelka MUDr. Helena Šebáková
Published in: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 3, s. 105-109.
Category: Original Papers

Overview

The paper deals with the evaluation of exposure to chemical carcinogens in particular professions in coke plants at the territory of the Ostrava city and sorting working activities to categories on the basis of the evaluation of exposure. It also describes the occurrence of occupational diseases in coke plants in last 10 years (since 1995) both from the perspective of an organ involvement during exposure to chemical carcinogens and the length of exposure and undertaken profession.

The paper should point to the fact that the risk of developing cancer in coke plants really exists (14 occupational tumour diseases were acknowledged in last 10 years) and therefore the work hygienist should pay increased attention to exposure of the staff in coke plants to genotoxic compounds and especially focuse on technical and organizational measures to decrease the exposure.

Key words:
genotoxic compounds, benzene, benzopyrene, carcinogenic polycyclic hydrocarbons, coke plant, exposure to chemical compounds, occupational diseases


Sources

1. CIKRT, M., MÁLEK, B. Pracovní lékařství. I. díl Hygiena práce. Praha 1995, s. 153–179.

2. CIKRT, M., MÁLEK, B. Pracovní lékařství. III. díl Problematika ve vybraných odvětvích hospodářství ČR. Praha 1995, s. 23–25.

3. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběrů biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

5. ČSN EN 689 „Ovzduší na pracovišti – Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření“.

Labels
Hygiene and epidemiology Hyperbaric medicine Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account