Education of handicapped children and students


Authors: A. Arnoldová
Authors‘ workplace: Společnost posudkového lékařství ČLS JEP, z. s.
Published in: Reviz. posud. Lék., 18, 2015, č. 3-4, s. 85-95
Category: Review articles, original papers, case report

Overview

The author presents basic information about education of handicapped children in kindergartens, at elementary and secondary schools and universities. The article describes respective categories of schools for handicapped children, outlines the handicaps and presents a survey of social educational needs and tools, types of school advisory facilities or institutions, forms of special education for handicapped pupils or students. Moreover, supporting and equalizing measures in the study, offered services for university education such as modification on entrance tests, exams or management, modification of study conditions, personal assistants, digitalization of educations texts, etc, are explained.

KEYWORDS:
education of handicapped children – handicapped individuals – special educational needs and tools – measures during study


Sources

1. Baslerová, P. Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Dostupné na www: https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/Dokumenty/podpurna_opatreni.pdf (20. 08. 2015)

2. Funkční diagnostika. Dostupné na: http://cuni.cz/UK-1611.html.

3. Velflová, M. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním kurikulu. Dostupné na www: http://www.nuov.cz/kurikulum/zaci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-ve-skolnim.

4. Inkluze, integrace, exkluze. Dostupné na www: http://ferovaskola.cz/data/downloads/inkluzivni_skola_2007web.pdf.

5. Hutař, J. Sociálně-právní minimum pro zdravotně postižené. Praha: SZdP ČR, 1999, s. 53. ISBN 80-85099-06-3.

6. Charta základních práv Evropské unie – dokument. Dostupné na www: euroskop.cz/gallery/6/2090-charta_zakladnich_prav_1.pdf .

7. Kdo je studentem se speciálními potřebami? Dostupné na www: http://pedf.cuni.cz/files/file/studijni/ke_stazeni/Specka/a_kdo_je.pdf.

8. Makovcová, S. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Dostupné na www: http://www.dchp.cz/res/data/004/000609.pdf.

9. Michalík, J., Baslerová, P. et al. Podpůrná opatření ve vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., vzdělávací program Varianty. 2015, s. 12. ISBN 978-80-87456-57-6

10. Postavení občanů se zdravotním postižením na trhu práce. Dostupné na www: praha8.cz/file/sYc1/Analyza-typove-a-mistnidostupnosti-socialnich-sluzeb.doc.

11. Právo a lidé s postižením. Dostupné na www: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=481

12. Schéma podpůrných služeb. Dostupné na www: https://www.cuni.cz/UK-3920.html.

13. Spilková, V. Teorie inkluzivní výuky. Dostupné na www: http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/inkluzivni-vyuka.

14. Studenti se speciálními potřebami. Dostupné na www: http://www.cuni.cz/UK-60.html.

15. Šámalová, K. Studenti se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: UK Praha, 2014, 20 s.

16. Velflová, M. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním kurikulu. Dostupné na www: http://www.nuov.cz/kurikulum/zaci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-ve-skolnim.

17. Vláda České republiky: Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Dostupné na www: extranet.kr-vysocina.cz/fond_vysociny/narplanZP.doc.

18. Tutoring – vrstevník v roli učitele a vychovatele – skupinová výuka mezi vrstevníky navzájem. Dostupné na www: http://www.infoz.cz/peer-tutoring/

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account