Outpatient geriatrics in the Czech health care system in the eyes of geriatricians


Authors: Škampová Venuše 1;  Rogalewicz Vladimír 1;  Čeledová Libuše 2
Authors‘ workplace: CzechHTA, Katedra biomedicínské techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze 1;  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Praha 2
Published in: Reviz. posud. Lék., 16, 2013, č. 3, s. 89-94
Category: Original Papers

Overview

The study analyses the causes and consequences of the current unfavourable situation in the availability of geriatric outpatient services in the Czech Republic, dealing also with the possibilities of extending their network and improving the organization of the geriatric care system. A survey was carried out among the 230 geriatricians registered in the Czech Medical Chamber. Only 48 geriatricians provide outpatient care services and, moreover, most of them only as a part of their week workload. The geriatricians’ opinion was highly critical above all concerning the readiness of the Czech Republic for the demographic aging process, the availability of outpatient geriatric care, follow-up of other services, and awareness of general public and also experts. Health insurance companies are currently not interested in contracting new providers of outpatient geriatric care. In addition to the problematic funding, persisting separation of health and social services and a low level of demand mainly due to the lack of relevant information on the possibilities and benefits of the geriatric care seem to be other major obstacles of the development of outpatient geriatrics. The future of outpatient geriatrics is closely connected with the development of community care for elderly, and must be based mainly on cooperation with general practitioners and other professionals in the field of health and social services.

Keywords:
outpatient geriatrics – demographic aging – high risk elderly – frail elderly


Sources

1. Anderson, G., Horvath, J. The growing burden of chronic disease in America. Public Health Rep., 2004, 119, 3, p. 263–270.

2. Cruz-Jentoft, A. J., Franco, A. et al. Silver paper: the future of health promotion and preventive actions, basic research, and clinical aspects of age-related disease – a report of the European Summit on Age-Related Disease. Aging Clin. Exp. Res., 2008, 21, 6, p. 376–85.

3. Nařízení vlády ČR č. 307/2012, o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ze dne 29. srpna 2012. Sbírka zákonů, částka 110, s. 3985–3991.

4. Důvodová zpráva k návrhu Koncepce geriatrie. ČGGS: Praha, 2001. Dostupné na www: http://www.cggs.cz/cz/KoncepceGeriatrie/.

5. ČLK. (2013) Dostupné z www: http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html?do[list]=1.

6. Projekce obyvatelstva ČR do roku 2065. ČSÚ. Dostupné na www:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori.

7. Holmerová, I., Jurašková, B., Zikmundová, K. Vybrané kapitoly z gerontologie. Gerontologické centrum: Praha, 2007, s. 52–59.

8. Holmerová, I. Dlouhodobá péče – neléčená bolest a deprese. Zdra-votnické noviny, 10. 4. 2012. Dostupné z www: http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/dlouhodoba-pece-nelecena-bolest-a-deprese-464169.

9. Kalvach, Z. et al. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Grada: Praha, 2008.

10. Kalvach, Z. et al. Křehký pacient a primární péče. Grada: Praha, 2011.

11. Kolektiv autorů. Sborník kongresu Gerontologické dny severozápad. DTO CZ: Ostrava, 2013.

12. Meier-Baumgartner, H. P. Geriatrics-integration in the care network of Germany. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 2001, 34, S1, p. 1–9.

13. Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008–2012. MPSV ČR, 2008. Dostupné z www: http://www.mpsv.cz/cs/5045#zzs.

14. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013–2017. MPSV ČR: Praha, 2013, 45 s., Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf.

15. Seifert, B. Je geriatrie podceněným oborem? Medical tribune, 24. 11. 2008.Dostupné z http://www.tribune.cz/clanek/13026-je-geriatrie-podcenenym-oborem.

16. Topinková, E. Geriatrické paradoxy českého zdravotnictví. Zdravotnické noviny 19. 2. 2004. Dostupné z www: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/geriatricke-paradoxy-ceskeho-zdravotnictvi-159427.

17. Topinková, E. Co je a co není geriatrie. Zdravotnické noviny, příloha Lékařské listy 12/2007. Dostupné z www: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/co-je-a-co-neni-geriatrie-310099.

18. Wija, P. Aktuální informace č. 59/2012. ÚZIS ČR: Praha, 2012, s. 1. Dostupné z www: http://www.uzis.cz/rychle-informace/ambulantni-geriatricka-pece-letech-2001-az-2011.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account