Transforming the life path of „floating seniors“


Authors: Milena Bretšnajdrová 1;  Lubica Juríčková 2
Authors‘ workplace: II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie LF UP a FN Olomouc 1;  Ústav veřejného zdravotnictví LF UP, Olomouc 2
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2021, 10, č. 4: 201-205
Category:

Overview

The management of discharges of the elderly from hospital currently involves the provision of follow-up care, particularly for multimorbid and at-risk elderly patients. The study aimed to: (a) compare the course of hospital stays of elderly patients over 80 years of age readmitted to the Department of Geriatrics of the University Hospital Olomouc in 2010 and 2020; (b) ascertain whether or not the “life journey” of the elderly changed; and (c) identify the types of facilities into which patients were discharged in 2010 and 2020. The data were obtained from patients’ medical records. In 2010, out of a total of 461 discharged patients, 138 elderly patients were discharged into their homes. In 2020, it was 68 out of 408 patients. In 2010, the life journey of 10 discharged elderly patients was monitored; it was found that all of them were readmitted to various hospital departments within six months of discharge (a total of 23 readmissions). Similarly, among 10 selected elderly patients discharged in 2020, 22 readmissions were noted. However, the patients’ life journey changed. The proportion of patients discharged into retirement homes increased from 12% in 2010 to 50% in 2020. Thus, retirement homes tend to become their real homes.

Keywords:

elderly over 80 – hospital readmissions – discharge – life journey – retirement homes


Sources

1.  Český statistický úřad. Proměny věkového složení obyvatelstva ČR 2001–2050. [online]. [cit. 2020-09-03]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/promeny-vekoveho-slozeni-obyvatelstva-cr-2001-2050.

2.  Topinková E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén 2005: 3–5.

3.  Bretšnajdrová M, Ivanová K, Juríčková L. Proměna struktury obyvatel domova pro seniory podle multimorbidity a geriatrických syndromů. Geri Gero 2020; 4(9): 177–182.

4.  Klevarová D. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada Publishing 2008: 35.

5.  Kalvach Z. Nejsem si jist. Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta 2002.

6.  Meng Y, Han J. The Impact of Health Insurance Policy on the Health of the Senior Floating Population – Evidence from China. Int J Environ Res Public Health 2018; 15(10): 2159.

7.  Nový L. Životní dráha jako sociologický problém. Brno: Univerzita J. E. Purkyně 1989: 32–33.

8.  Alan J. Etapy života očima sociologie. Praha: Panorama 1989.

9.  Bretšnajdrová M. Geriatrická a hospicová péče v okrese Olomouc. Disertační práce, 2011.

10.  Bretšnajdrová M, Ivanová K, Juríčková L. Proměna životní dráhy „plujících seniorů“. In: Tučková D (ed.). Nemoc jako lékařská diagnóza a/nebo součást životní dráhy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2021: 36–37.

11.  Hendl J, Remr J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál 2017.

12.  Kalvach J, Čeledová L, Holmerová I, et al. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada Publishing 2011.

13.  Holmerová I, Jurašková B, Zikmundová K. Vybrané kapitoly z gerontologie. Praha: Česká alzheimerovská společnost 2003: 39.

14.  Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2019. Aktualizované znění. Olomouc: EZ Centrum 2019.

15.  Hauke M, Holmerová I, Pešlová R, et al. Když do života vstoupí demence. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb 2017: 206.

16.  Čevela R, Kalvach Z, Čeledová L. Sociální gerontologie. Praha: Grada Publishing 2012: 83–88.

17.  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Registr poskytovatelů sociálních služeb. [online]. [cit. 2020-09-03]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

18.  Holmerová I, Starostová O, Vepříková R, et al. Bedekr aktivního stárnutí aneb Jak se orientovat v krajině aktivního stárnutí a dlouhodobé péče – průvodně pro občany a samosprávy. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2013: 55–77.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account