Ohlédnutí za IV. kongresem ČGS


Authors: P. Dítě
Authors‘ workplace: Předseda České gastroenterologické společnosti J. E. Purkyně
Published in: Gastroent Hepatol 2010; 64(2): 5
Category: Congress Report

Ve dnech 10.–12. 12. 2009 se v Praze uskutečnil kongres ČGS. Konal se v nově otevřeném hotelu Clarion, který patří do skupiny tzv. kongresových hotelů.

Ze života gastroenterologů
Image 1. Ze života gastroenterologů

Praha hostila více než 840 účastníků kongresu po více než 25 letech a je nutno vyjádřit maximální uznání prezidentu kongresu prim. MUDr. Karlu Lukášovi, CSc., a vědecké sekretářce kongresu doc. MUDr. Zdeně Zádorové, Ph.D., za odvahu uspořádat kongres v Praze a za obrovské úsilí při vlastní realizaci kongresu, protože naprostá většina organizačních záležitostí ležela pouze na jejich bedrech.

Zahájení kongresu mělo slavnostní ráz, kdy předseda výboru ČGS a prezident kongresu představili gastroenterologické veřejnosti osobnosti české gastroenterologie, které v roce 2009 oslavily 80. narozeniny, a blahopřáli k 95. narozeninám prof. MUDr. Zdeňku Mařatkovi, DrSc. Oslavencům byly předány Pamětní medaile ČLS JEP.

Při zahájení kongresu bylo předáno čestné členství České gastroenterologické společnosti emeritnímu přednostovi I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze doc. MUDr. Janu Švábovi, CSc., za jeho dlouholetou spolupráci s ČGS.

Po tomto slavnostním úvodu přednesl jeden z jubilantů, prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., slavnostní Mařatkovu přednášku na téma “Význam gastrointestinálního ekosystému“.

Po slavnostní přednášce vyslechli účastníci kongresu vynikající sdělení prof. Santhi Vege z Rochestru, který pronesl skvěle didakticky zpracované sdělení věnované posledním poznatkům z oblasti diagnostiky a terapie akutní pankreatitidy.

První den programu byl tradičně věnován postgraduálním přednáškám s tematikou urgentních stavů v gastroenterologii. Další program byl věnován pankreatologii, nespecifickým střevním zánětům, komplikacím endoskopických výkonů, možným úskalím farmakoterapie v gastroenterologii, prekancerozním stavům a nové technice NOTES. Prostor byl věnován i novinkám v zobrazovacích technikách v gastroenterologické diagnostice a také byla vyčleněna sekce pro videomaraton. Organizátoři se snažili, aby byl dostatek prostoru i pro volná sdělení, což se jim, myslím, zdařilo a tyto sekce přinesly v podstatě nejvíce informací o úrovni české gastroenterologie jak v centerch, tak v terénu.

V jednom ze sálů tradičně probíhal program věnovaný sestrám pracujícím v gastroenterologii. Protože mám tu možnost srovnat dřívější akce gastroenterologických sester s akcemi nynějšími, pak tematicky, organizačně a především obsahově byl učiněn úžasný pokrok a upřímně našim milým spolupracovnicím v gastroenterologii blahopřeji.

Poslední den kongresu byl půldenní program v jednom z jednacích sálů vyčleněn jednání pracovních skupin: pracovní skupině pro idiopatické střevní záněty a skupině pro familiární adenomatózní polypózy. Mezi přednášejícími byli naši kolegové a kolegyně ze Slovenska, a byla tak zachována tradice vzájemné aktivní spoluúčasti na těchto odborných akcích.

Konečně součástí jednání kongresu bylo plenární zasedání s hojnou účastí členů gastroenterologické obce.

Technická organizace kongresu byla prakticky bezchybná, což je ale standardem akcí organizovaných firmou Guarant. Zvláště bych rád poděkoval slečně Veronice Brejchové.

Organizátoři neopomněli ani na společenskou stránku kongresu, která jen umocnila příjemnou atmosféru celé odborné akce.

Osobně považuji prosincový kongres za velmi zdařilou akci, a to nejen z organizačního pohledu, ale i proto, že svá sdělení přednesla řada mladých kolegyň a kolegů, v naprosté většině na výtečné prezentační úrovni s odpovídající grafickou dokumentací. Pozitivem byl i fakt, že přestože je Praha zvláště atraktivní destinací, návštěvnost přednášek byla velmi vysoká, což dokazuje, že témata byla správně volena a že přednášející se svých sdělení zhostili na očekávané úrovni.

Musím konstatovat, že celkový dojem z kongresu mě utvrdil v tom, že česká gastroenterologie je plně srovnatelná s vyspělým zahraničím a že gastroenterologický výzkum se po určité stagnaci v minulých letech nepochybně příznivě rozvíjí.

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Předseda České gastroenterologické společnosti J. E. Purkyně
dite.petr@centrum.cz


Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 2

2010 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account