Za docentem MUDr. Jaroslavem Šetkou, CSc. (20. 8. 1925–10. 11. 2009)


: M. Lukáš
: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE IVF a. s. a 1. LF UK v Praze
: Gastroent Hepatol 2010; 64(2): 41-42
: Personal News

Dne 10. listopadu 2009 zemřel ve věku nedožitých 85 let doc. MUDr. Jaroslav Šetka, CSc., jeden z hlavních protagonistů české gastroenterologie od šedesátých do konce osmdesátých let minulého století.

jp_32207_f_1
jp_32207_f_1

Jaroslav Šetka se narodil 27. srpna 1925 v Jindřichově Hradci v rodině právníka. Po vystudování gymnázia v Jindřichově Hradci začal studovat na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě při studiích se na II. interní klinice prof. Vančury seznámil s doc. Zdeňkem Mařatkou, který u něj vzbudil a zformoval hluboký zájem o gastroenterologii. Tento obor se mu stal hlavní životní náplní po větší část jeho dalšího života. Po dokončení studií na lékařské fakultě nastoupil jako sekundární lékař na interní oddělení v Táboře. V podmínkách okresní nemocnice jeho další odborné zrání pozitivně ovlivnil tehdejší šéf oddělení, primář MUDr. Marian Jelínek. Tento osvícený muž mu mimo jiné umožnil i to, aby mohl spolupracovat a dojíždět za svým vzorem a učitelem Zdeňkem Mařatkou. Až v roce 1956 se mohl Jaroslav Šetka vrátit zpět na vytoužené klinické pracoviště, na II. interní kliniku fakultní nemocnice v Praze, kde pak strávil úctyhodných 27 let. V této nejplodnější části své odborné kariéry proslul Šetka jako skvělý oborník, laskavý a moudrý učitel a poctivý výzkumník. Za tuto dlouhou dobu ovlivnil a vychoval několik generací českých i zahraničních lékařů. Jako učitel byl mezi studenty velmi oblíben, především pro neformální, kamarádský, ale zcela profesionální přístup při stážích mediků a také pro skvělé přednášky. Jeho přednášky byly nejen velmi didaktické, často glosované osobními zkušenostmi s pacienty trpícími gastrointestinálními chorobami, ale také byly předneseny s šarmem a výmluvností. Šetkovy přednášky byly nejnavštěvovanější vůbec a přednáškovou síň naplňovali nejen medici, ale také sekundární lékaři z II. in-terní kliniky i jiných klinik. Jako lékař byl Šetka mimořádný svou velkou moudrostí a laskavým, partnerským přístupem k nemocným, kteří ho milovali. Jeho ambulance byly náročné a dlouhé, mnozí pacienti museli hodiny čekat, než je „jejich pan docent“ přijme a vyšetří, nicméně nepamatuji si, že by některých nich projevil nevoli nebo dokonce zlobu z dlouhého čekání. V odborné veřejnosti se prezentoval především jako velký znalec onemocnění jícnu a střevních zánětů. Jeho největším dílem, které v některých aspektech má co říci i dnešnímu gastroenterologovi, a to po čtyřiceti letech, co byla publikace napsána, je „Onemocnění jícnu v internistické a gastroenterologické praxi“. Klinickému výzkumu se Šetka věnoval s velkou pokorou a opravdovostí. Od poloviny sedmdesátých let se soustředil na nové diagnostické metody při detekci nádorových a přednádorových stavů trávicí trubice. Společně s Ing. Jiřím Vranou navrhli a řadu let prováděli výzkumné práce detekující maligní a premaligní potenciál adenomových polypů a dysplastických ložisek na základě měření impedance tkáně in vivo. I když se v sedmdesátých a počátkem osmdesátých let jednalo o prioritní objevy a zcela originální přístup, nemohl výsledky své práce prezentovat ani publikovat v západní Evropě. Jako „aktivní“ nestraník a hluboce věřící člověk neměl v době normalizace v tehdejší „husákovské společnosti“ snadný život. Nicméně to hlavní, udržet si čistý štít a bezúhonnost, se mu podařilo dokonale.

V roce 1984 přešel z II. interní kliniky na Fakultní polikliniku v Klimentské ulici v Praze, kde založil nové gastroenterologické oddělení, které koncem osmdesátých let patřilo mezi špičková československá pracoviště. Po dobu pěti let zastával také funkci krajského odborníka a pořádal pravidelné semináře, které se záhy staly vyhledávaným místem setkání odborníků nejen ze středočeského kraje.

Jeho hluboká pokora k životu a k práci se projevila především na sklonku jeho profesní kariéry. V roce 1990 ve věku pětašedesáti let ještě stále na vysoké odborné úrovni a s čilou pracovní aktivitou odešel sám do důchodu. Určitou dobu se věnoval etickým aspektům jako konzultant na ministerstvu zdravotnictví. Bohužel od roku 1999 byl těžce nemocný a jen díky nesmírné péči a oddanosti jeho milované ženy mu bylo umožněno vést kvalitní život, a to až do svého skonu.

S Jaroslavem Šetkou odešel nejen jeden z nejvýznamnějších žáků prof. MUDr. Zdeňka Mařatky, DrSc., a nepřímý pokračovatel původní „pelnářovské“ koncepce gastroenterologie, ale také průkopník nové, moderní gastroenterologie u nás. Ti, kteří ho blíže poznali nebo měli tu čest s ním spolupracovat, mi jistě dají za pravdu, že nás opustil především mimořádný člověk, který základní křesťanské principy: „víra, naděje a láska“ naplnil svým životem a dílem mírou vrchovatou.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE IVF a.s. a 1. LFUK v Praze
milan.lukas@email.cz


Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 2

2010 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account