Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC, sedemdesiatročný


Authors: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
Authors‘ workplace: I. Interná klinika JLF UK a UN Martin
Published in: Forum Diab 2020; 142(3): 143
Category:


V tomto roku sa dožíva okrúhleho životného jubilea významná osobnosť slovenskej internej medicíny – prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC. Z jeho bohatého profesijného životopisu by som si dovolil vybrať najdôležitejšie časti.

Prof. Andrej Dukát sa narodil sa 20. 6. 1950 v Bratislave. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 1974. Po skončení štúdia pracoval ako vedecký pracovník na Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie v Bratislave. Od roku 1982 pôsobil na II. internej klinike LF UK v Bratislave, najprv ako odborný asistent. V roku 1987 získal titul CSc. obhájením dizertačnej práce „Klinické použitie ambulantného monitorovania elektrokardiogramu“. V roku 1990 bol menovaný za docenta v odbore vnútorné choroby a následne bol v roku 2005 habilitovaný po obhájení práce „Prínos monitorovania krvného tlaku holterovskou technikou v klinike“. Od roku 2006 je profesorom v odbore vnútorné choroby a svoju inauguračnú prednášku predniesol 24. 6. 2005 na tému „Ambulantné monitorovanie krvného tlaku, význam pre manažment pacienta s hypertenziou“. V rámci svojho odborného rastu získal atestácie z vnútorného lekárstva I. stupňa (1978) a II. stupňa (1982), kardiológie (1985), ako aj z posudkového a revízneho lekárstva (1989). Na II. internej klinike bol v rokoch 1986–2001 vedúcim lekárom kardiologického laboratória a v rokoch 2001–2011 prednostom kliniky. Po reorganizácii pracovísk fakulty v súčasnosti pôsobí ako profesor na V. internej klinike LF UK v Bratislave. Z jeho viacerých funkcií na Lekárskej fakulte UK by som spomenul garanciu doktorandského študijného programu, habilitačných konaní a vymenúvacích konaní profesorov v odbore vnútorné choroby a doterajšiu garanciu špecializačného študijného programu vnútorné lekárstvo, v ktorom úzko vzájomne spolupracujeme ako examinátori na našich katedrách.

Profesor A. Dukát sa v priebehu svojej profesionálnej kariéry angažoval v mnohých významných funkciách na celoštátnej i medzinárodnej úrovni. Pôsobil ako vedecký sekretár a prezident Slovenskej internistickej spoločnosti, člen výboru a neskôr čestný člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti, člen jej pracovných skupín pre preventívnu kardiológiu, arytmológiu a neinvazívnu kardiológiu, člen výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a viceprezident Ligy proti hypertenzii Slovenska, člen výboru a podpredseda Slovenskej asociácie pre aterosklerózu a čestný člen Slovenskej angiologickej spoločnosti. Dve funkčné obdobia bol členom Akreditačnej komisie vlády Slovenskej republiky a predsedom pracovnej skupiny pre výskum v oblasti lekárskych, farmaceutických a nelekárskych zdravotníckych vied. Bol aj hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre vnútorné lekárstvo. Na medzinárodnej úrovni je členom pracovných skupín európskych spoločností European Society of Cardiology (ESC) a European Federation of Internal Medicine (EFIM), v ktorých bol ocenený aj čestným členstvom s titulom FESC a FEFIM Hon. Okrem toho je čestným členom aj spoločností American College of Physicians s titulom FACP Hon a Royal Society of Physicians v Londýne. K najvýznamnejším celoštátnym oceneniam profesora A. Dukáta patrí Dérerova cena (2007); Hynkova cena (2008) a viaceré ceny slovenských odborných spoločností za najlepšie publikácie.

S profesorom A. Dukátom dlhodobo spolupracujeme aj v redakčnej rade časopisu Forum Diabetologicum, kde pôsobí vo funkcii zástupcu vedúceho redaktora. Okrem toho je členom redakčných rád viacerých lekárskych časopisov, ako sú Kardiológia/Cardiology, Cardiology Letters, Vnitřní lékařství, Neinvazívna kardiológia, Všeobecná angiológia, Interní medicína pro praxi; Current Clinical Practice atď.

Profesor A. Dukát je významnou osobnosťou slovenskej medicíny so širokými a hlbokými vedomosťami z celej oblasti vnútorného lekárstva, kardiológie a angiológie. Je autorom viacerých prác prioritného charakteru, predovšetkým v oblasti Holterovho monitorovania elektrokardiogramu a ambulantného monitorovania krvného tlaku, novších rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a metódach merania oxidu dusného in situ. Podieľal sa na tvorbe viacerých štandardov a odporúčaní pre klinickú prax. Jeho profesionálny životopis v tomto zmysle uvádza: Indikácie na Holterovo monitorovanie EKG; Smernice pre optimálnu diagnostiku a liečbu hyperlipoproteinémie u dospelých; Ergometria – smernice pre klinickú prax; Návrh na homocysteínový konsenzus; Odporúčania pre manažment stabilnej anginy pectoris; Súhrn odporúčaní pre prevenciu srdcovo-cievnych chorôb v klinickej praxi; Predoperačné interné vyšetrenie atď. Profesor A. Dukát je aj žiadaným rečníkom na rôzne odborné sympózia a často auditórium prekvapí úplne čerstvými novinkami.

Okrem širokých vedomostí v lekárskych vedách je Andrej Dukát známy aj ako vynikajúci znalec histórie a umenia a vášnivý zberateľ výtvarných umeleckých diel. Miluje operu a divadlo. Nájde si čas aj na svoju preslávenú záhradu a rád chodí aj na prechádzky do prírody, najmä v období, keď rastú huby. Predovšetkým však obdivujem jeho ľudský a priateľský postoj k pacientom, kolegom a všetkým jeho spolupracovníkom.

Vážený pán profesor, milý Andrej, prajem Ti veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, osobných i pracovných úspechov. A najmä, aby Ti čo najdlhšie vydržal Tvoj ľudský prístup ku všetkým z nás.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

I. interná klinika JLF UK a UN Martin


Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account