′ NEFROPATOLOGIE


Authors: E. Honsová
Published in: Čes.-slov. Patol., 56, 2020, No. 4, p. 192
Category: MONITOR

… chronické onemocnění ledvin představuje klíčový rizikový faktor pro mortalitu na COVID-19.

Abychom mohli zvládnout koronavirovou pandemii (COVID-19) potřebujeme rozumět epidemiologii onemocnění, rozeznat, kteří lidé jsou v riziku infekce a kteří z infikovaných mají větší riziko komplikovaného průběhu a mortality. Počet článků popisujících tyto aspekty se znásobuje téměř stejným tempem jako pandemie, což odráží naši nejistotu s limitovanými znalostmi o nemoci. Články nesdílejí stejnou metodiku, mají různý výběr pacientů a také různé způsoby verifikace onemocnění (od PCR testu po ty bez verifikace pouze s kompatibilními příznaky). Obecně tyto texty identifikují vyšší věk, mužské pohlaví, obezitu, hypertenzi, diabetes a kardiovaskulární a plicní chronická onemocnění jako rizikové faktory mortality. Pouze ojedinělé práce zmiňují roli chronického onemocnění ledvin (CKD). 

Autoři této studie vytvořili bezpečnou platformu pro zdravotní analýzu s názvem OpenSAFELY, která využívá data ze systému elektronických zdravotních záznamů, který je ve Velké Británii používán od r. 1998. Analýza byla založená na zdravotních záznamech více než 17 milionů dospělých, pro něž byl k dispozici alespoň 1 rok předcházejících údajů. Mezi 1. únorem a 6. květnem letošního roku bylo na základě úmrtního listu s kódem ICD-10 souvisejícím s COVID-19 identifikováno 10 926 úmrtí souvisejících s COVID-19. Velký počet osob ve studii umožnil učinit dobře podložené závěry o zranitelnosti vůči onemocnění v různých skupinách pacientů. Například lidé s nebílým etnikem měli o 40-50 % vyšší riziko úmrtí související s COVID-19 než ti s bílou etnicitou. Multivariantní Coxův proporcionální model rizika ukázal, že zvýšené riziko úmrtí lze přičíst jen částečně dalším morbiditám nebo jiným známým rizikovým faktorům. Spíše než zohlednění medicínských faktorů by vyšší riziko úmrtnosti mezi nebílými etnickými skupinami mohlo potencionálně odrážet vyšší riziko nakažení v důsledku rozdílných životních podmínek nebo profesní expozici. Bez ohledu na vysvětlení jsou tato nová data důležitá z hlediska veřejného zdraví, protože by mohla pomoci určit, které podskupiny populace by měly být chráněny, aby se zabránilo přenosu infekce.

Tato studie také zdůrazňuje chronické onemocnění ledvin jako důležitý rizikový faktor mortality na COVID-19. Předchozí studie nezahrnovaly informace o CKD nebo nebyla použita definice CKD. V této studii byla CKD data pacientů rozdělena do 3 skupin podle tzv. eGFR (odhadovaná míra glomerulární filtrace), od mírného poškození v první skupině, po nutnost dialyzační léčby ve třetí skupině. Když byla porovnána data v podskupinách CKD bylo zřejmé, že je zde patrná asociace mezi stupněm dysfunkce ledvin a rizikem úmrtí v souvislosti s COVID-19. Tato data také ukázala, že pacienti s těžkou formou CKD mají velmi vysoké riziko mortality, které je vyšší než už všech známých ostatních rizikových skupin včetně hypertenze, obezity, ICHS nebo chronických plicních onemocnění.   

Studie poskytla důležité informace o epidemiologii COVID-19 a přesvědčivě upozornila na CKD jako významný rizikový faktor mortality. Takové poznatky jsou velmi důležité pro klinické rozhodování o tom, zda a kdy pacienta přijmout na jednotku intenzivní péče.  

- E. Honsová -


Sources
  1. Williamson, E. J. et al. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature 2020; 584: 430–436.
Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Article was published in

Czecho-Slovak Pathology

Issue 4

2020 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account