Objektivizace barvy kůže - chromametrie a remitenční spektrofotometrie - II


Authors: V. Resl 1;  J. Průcha 2;  P. Cetkovská 1;  T. Fikrle 1
Authors‘ workplace: Kožní klinika LF UK, Plzeň, přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. 2Embitron Plzeň - Sdružení pro lékařskou elektroniku
Published in: Čes-slov Derm, , 2002, No. 1, p. 35-40
Category:

Overview

Úvod.
Remitenční spektrofotometrií se na pracovišti zabýváme již téměř 301et. Článek je jedním z řady navazujících publikací uvádějících naše zkušenosti a výsledky. Nejdříve je probrán význam měření pro objektivizaci barevných změn kůže.Cíl a konstrukční řešení. Uveden je dosavadní vývoj a základní problematika, včetně konstrnkce přístrojů. Zdůrazněn je význam detekce pomocí integračních koulí a vláknové techniky a typy používaných snímacích zařízení, tj. pomocí hranolu, optické mřížky, holografické mřížky a klínových filtrů. Vlastní spektrální informace se používá ve formě diskrétního nebo kontinuálního spektra. V této publikaci je uveden popis a technické řešení spektrofotometrn TRS-1 s pomocí úzkopásmových filtrů, které jsou v zabudovaném bloku bez mechanického karnselu a záření je vedeno jen světlovodnými kabely ke speciálně vybraným Si-fotodiodám. Měření probíhá v řádu ms, nedochází k rnšení pohyby pacienta a dalšími artefakty. Tento přístup je levnější, nežli u kontinuálních spekter. Může být upraven podle výběru filtrů na konkrétní úzkou a specifickou problematiku. Výběr filtrů byl proveden podle údajů uvedených v literatuře, především s ohledem na pásma k identifikaci erytému, hemoglobinu, oxyhemoglobinu a melaninu. Jsou to především vlnové délky 543, 558, 573, 615, 775, 805, 830, SSO nm. Je zajištěna primární i sekundární kalibrace BaSOa, Mg0 a latexu. Všechna měření jsou vyhodnocena pomocí PC/IBM. Speciální program umožňuje zpracování pomocí grafů, nebo tabulek a z naměřených hodnot je určen logaritmus inverzní reflektance (LIR). Měření jsou možná longitudinální nebo transverzní. Vlastním cílem bylo zlepšit objektivizaci při diferenciální diagnostice některých kožních chorob (pigmentové afekce) a terapie.Výsledky. Jsou uvedeny příklady základních měření. Je to průběh křivky diskrétního spektra normální kůže u 100 probandů, dále na zubu, nehtu, kůži čela, u 30 případů numulární psoriázy, vždy ve srovnání se zdravou kůží. Předloženy jsou i rozdfly intradermálního névu, hemangiomu a melanomu. Prezentována je ukázka pozitivního (+) epikutánního testu na Balsamum Pernvianum v porovnání s 30 zdravými jedinci a dále významné, ale nespecifické rozdfly mezi vředy atonickými oproti granulujícím a epitelizujícím. Nespecificky je tak možné objektivizovat průběh hojení různými prostředky (Granuflex). Zjevné rozdfly jsou i mezi mnohými dermatózami, nádory a normální kůží. Další statistický a matematický rozbor naměřených hodnot je ale nezbytný. Problém je s prezentací výsledků, nebot vzniká záplava grafů a čísel, takže by zřejmě mohly vzniknout celé atlasy výsledků měření.Diskuse a závěr. Jsou probrány důvody konstrnkce, možné využití, negativní i kladné stránky popsaného způsobu. Využití spočívá ve fotodynamické diagnostice, spektrofotometrii i spektrofluorimetrii. Případné diagnostické uplatnění je možné, ale ještě dlouhodobé. Uveden je v bodech výčet současných možností remisní (remitenční) spektrofotometrie.

Klíčová slova:
reflexní, remitenční spektrofotometrie - barva kůže - objektivizace léčby - bioinženýrské metody - spektrnm kůže a tkání - stanovení erytému - pigmentace

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric dermatology & STDs
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account