Systémový lupus erythematodes jakorizikový faktor osteoporózy


Authors: J. Rosa
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha
Published in: Čes. Revmatol., , 2000, No. 3, p. 91-94.
Category:

Overview

U pacientů se systémovým lupus erythematodes je možno identifikovat řadu rizikových faktorůosteoporózy: nižší expozice slunečnímu záření, častá přítomnost nefropatií, případně se sekundárníhyperparatyreózou, hypogonadismus, nižší funkční schopnosti, vyšší hladiny cytokinů s osteokata-bolickým efektem, léčba (především kortikosteroidy, cyklosporin A apod.). Vliv těchto faktorů nadenzitu kostního minerálu buď nebyl dosud přesně ohodnocen, nebo dosavadní studie podávajíkonfliktní výsledky.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes, denzita kostního minerálu, osteoporóza, kor-

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account