Vrozený hydrocefalus v období 1961–2000– výskyt, prenatální diagnostika a prevalencepodle věku matky


: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  J. Horáček 2;  D. Mašátová 3
: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel ing. J. Pubrdle 3Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka M 1
: Ceska Gynekol 2002; (6): 360-364
:

Cíl studie:
Prezentace incidence vrozeného hydrocefalu v České republice v období 1961 až 2000,prenatálně a postnatálně diagnostikované případy s touto vadou. Analýza prevalencí vady v jednotlivýchskupinách podle věku matky.Typ studie: Retrospektivní demograficko-epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Metodika: V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavuzdravotnických informací a statistiky České republiky a údaje o prenatální diagnostice z jednotlivýchpracovišť lékařské genetiky.Epidemiologická analýza incidencí vrozeného hydrocefalu prenatálně a postnatálně diagnostikovanéhov České republice v období 1961–2000. Matematickostatistická analýza prevalencítěchto vad podle věku matky, použito metody výpočtu 95 % konfidenčního intervalupravděpodobnosti.Výsledky: V České republice bylo v období 1961–2000 registrováno 3650 případů vrozeného hydrocefalu.Z tohoto celkového počtu hlášených vad bylo 3415 případů diagnostikováno po narození,prenatálně diagnostikováno a pro tuto vadu předčasně ukončeno bylo 235 případů. Průměrnáincidence vrozeného hydrocefalu v novorozenecké populaci v ČR v období 1961–2000 byla 6,11 na10 000 živě narozených, po připočtení prenatálně diagnostikovaných případů byla průměrnáincidence 6,35 na 10 000 živě narozených. Průměrná úspěšnost prenatální diagnostiky ve sledovanémobdobí 24,30 %.Závěr: V naší práci bylo nalezeno významné snížení incidence v novorozenecké populaci Českérepubliky díky úspěchům prenatální diagnostiky v posledních devíti letech. Při hodnocení věkumatky jako jednoho z rizikových faktorů pro vznik vrozeného hydrocefalu bylo nalezeno statistickyvýznamně vyšší riziko pro ženy od 37 let věku.

Klíčová slova:
vrozená vada, vrozený hydrocefalus, incidence, Česká republika, prenatální diagnostika,věk matky

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2002 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account