MOBID-2 –  praktická škála bolesti vhodná nejen u lidí s demencí


: I. Holmerová 1;  M. Ba umanová 1;  B. Jurašková 2;  H. Vaňková 1
: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM, PRAHA 1;  Subkatedra geriatrie, katedra interních oborů Lékařská fakulta Hradec Králové 2
: Čes Ger Rev 2009; 7(2): 79-81

Autoři představují škálu bolesti MOBID-2 jako užitečno u pomůcku ke sledování bolesti zejména lidí s demencí v ošetřovatelských zařízeních. Vhodnost po užití tohoto nástroje u jiných paci entů a v jiných podmínkách vyžaduje další zko umání.

Klíčová slova:
bolest –  demence –  ošetřovatelství –  rezidenční péče

Úvod

Vše obecně se akceptuje častější výskyt bolesti ve vyšším věku. Bolest ve stáří vzniká především v důsledku poruch, tra umat a degenerativních změn pohybového sy­stému; častější jso u také ne uropati e. Zvláště často trpí bolestí lidé s kombinovanými zdravotními problémy, kteří žijí v institucích.

Údaje z ošetřovatelských zařízení se značně liší –  záleží na typu zařízení, metodice zko umání bolesti apod. Nicméně je zřejmé, že lidé žijící v ošetřovatelských zařízeních trpí bolestí velmi často. Zjištění různých a utorů se pohybují v rozmezí od 40 % do 80 % [1]. Tomu odpovídají také výsledky našeho šetření provedeného v roce 2007 v rámci studi e nefarmakologické terapi e mezi 124 obyvateli jednoho domova důchodců (domova pro seni ory podle so učasné legislativy). Přítomnost bolesti jsme zko umali pomocí jednoduchého dotazníku, který byl so učástí bateri e dotazníků a testů. Celkem 39,1 % seni orů uvedlo, že trpí bolestí trvale nebo denně, dalších 39,5 % trpí bolestí minimálně dvakrát týdně [2]. Bolest je tedy u lidí žijících v institucích nepochybně závažným problémem.

Výsledky naší další studi e prokazují, že v domovech pro seni ory trpí více než 40 % jejich obyvatel demencí [3]. K dalším faktorům, které moho u zhoršovat komunikaci s paci entem, patří velmi časté smyslové poruchy, zejména zhoršení sluchu, případně fatické poruchy. Lidé v ošetřovatelských a rezidenčních zařízeních pro seni ory tedy tvoří s ohledem na bolest zvláště zranitelno u skupinu. Bolest se v ní vyskytuje velmi často, ale schopnost její spontánní signalizace může být významně snížena. To je naléhavý důvod, pro který bychom se problematiko u bolesti měli u této populace systematicky zabývat a aktivně po ní pátrat.

Z obdobných předpokladů vycházeli a utoři škály MOBID‑2 (Mobilizati on- Observati on- Behavi o ur- Intensity- Dementi a Pain Scale), Bettiha Husebo se spolupracovníky z Roede Kors Sykehjem v Bergenu, kde tato škála vznikla [4]. Snažili se primárně vytvořit vhodno u škálu, pomocí které by mohli sledovat bolest právě u multimorbidních a nesoběstačných paci entů s kognitivní porucho u, tedy těch, kteří žijí v ošetřovatelských zařízeních.

První část škály MOBID- 2 (vývojové verze původní škály MOBID- 1) se zaměřuje na bolest muskuloskeletálního sy­stému při ošetřování a běžné mobilizaci nesoběstačných paci entů. Vyšetřující hodnotí bolestivé re akce u několika úkonů, kterými jso u:

 1. otevření obo u dlaní,
 2. dotyk dlaně na čelo (předpažením),
 3. flexe a extenze v kotnících, koleno u a kyčlích,
 4. otočení vleže na posteli na obě strany,
 5. posazení se na posteli.

Hodnotí se především hlasová re akce vyjadřující bolest, bolestivé grimasy a obranná gesta.

Druhá část škály MOBID- 2 hodnotí lokalizaci bolesti:

 1. hlava a krk,
 2. hrudník,
 3. břicho,
 4. pánev a genitáli e,
 5. kůže.

Oblasti, kde je bolest přítomna, se zakreslují do schématu.

Intenzita bolesti se v obo u částech hodnotí numericko u škálo u od 0 do 10 bodů.

Škála byla testována u obyvatel uvedeného ošetřovatelského domu. Šlo o 77 paci entů s těžko u demencí. Muskuloskeletální bolest se nejčastěji vyskytovala při mobilizaci dolních končetin a z hlediska lokalizace v oblasti pánve [5].

Další šetření u 181 paci entů, hodnocených 4 lékaři a 43 ošetřovateli, prokázalo mimo jiné, že paci enti s různými stupni demence vykazují stejno u míru bolesti (a tedy potřebu adekvátní medikace) jako paci enti bez demence.

Autorka škály prokázala ve své dizertační práci uspokojivo u až dobro u reliabilitu a validitu testu jak u intenzity bolesti, tak u její lokalizace se zakreslováním bolestivých míst. Velmi uspokojivé byly také inter- rater reliabilita a test- re­test [6].

Nicméně sama a utorka navrhuje, aby tato škála byla ještě dále zkoumána, a to zejména s ohledem na následující problematiku:

 1. zjištění užitečnosti instrumentu ve sledování akutní i chronické bolesti, a to i s ohledem na dobu trvání bolesti,
 2. srovnání škály MOBID- 2 s dalšími škálami po užívanými u lidí s demencí, a to v experimentu, nikoli te oreticky –  to již a utoři škály učinili,
 3. využití škály v různých zařízeních a v různých klinických situ acích.

Závěr

Domníváme se, že škála MOBID- 2 představuje jednoduchý nástroj hodnocení bolesti, a to i u lidí se závažno u demencí. Po užití škály může přinést významné zlepšení péče o tyto paci enty, nicméně před širším využíváním v praxi je ještě potřebné další zhodnocení metody, jak navrhují sami její a utoři. Proto také s laskavým svolením a utorů práci přikládáme v české verzi (obr. 1).

MOBID-2 škála bolesti.
1. MOBID-2 škála bolesti.

Tato publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného záměru FHS UK „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM 0021620843.

Doručeno do redakce 27. 4. 2009
Schváleno k publikování 29. 4. 2009

prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.1
MUDr. Michaela Baumanová1
prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.2
MUDr. Hana Vaňková1

1 Gerontologické centrum, Praha 8
2
Subkatedra geriatrie, katedra interních oborů Lékařská fakulta Hradec Králové

iva.holmerova@gerontocentrum.cz

prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.


V roce 1981 promovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Atestaci I. stupně ze všeobecného lékařství složila v roce 1985, atestaci II. stupně pak v roce 1989. V roce 1993 získala nástavbovou atestaci z geriatrie a v roce 1996 nástavbovou atestaci z veřejného zdravotnictví. Doktorskou dizertační práci ze sociálního lékařství Kvalita služeb v gerontologické péči obhájila v roce 2002 na UK, FN Plzeň. V roce 2009 obhájila habilitační práci Ageing Society, Health and Social Services. V letech 1981–1982 pracovala jako sekundární lékařka na interním oddělení OÚNZ Praha 9. Od roku 1984 do roku 1991 v OÚNZ Mělník jako sekundární lékařka na interním oddělení a praktická lékařka. V letech 1991–1992 působila jako primářka geriatrického oddělení SAZZ Praha 8. Od roku 1992 dosud je ředitelkou a primářkou Gerontologického centra, příspěvkové organizace MČ Praha 8. Je předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti, předsedkyní České alzheimerovské společnosti a členkou výboru Alzheimer Europe. Je autorko u nebo spoluautorkou 7 monografií a učebnic, 15 kapitol v monografiích a 30 článků v recenzovaných periodicích, z toho 4 s IF.


Sources

1. Husebo BS. Assessment of Pain in Pati ents with Dementi a. Dissertati on. University of Bergen 2008: 23.

2. Holmerová I. The Ageing Soci ety –  He alth and Soci al services. Habilitační práce. Praha: UK FHS 2008: 113– 118.

3. Vaňková H, Jurašková B, Holmerová I. Prevalence kognitivních poruch v domovech pro seni ory. Čes Ger Rev 2008; 6 (4): 232– 234.

4. Husebo BS, Strand LI, Moe- Nilssen R et al. Mo­biliza­ti on- Ob­ser­vati on- Behavi or- Intensity- Dementi a Pain Scaale (MOBID): Development and Validati on of a Nurse- Administered Pain Assessment To ol for Use in Dementi a. J Pain Symptom Manage 2007; 34 (1): 67– 80.

5. Husebo BS, Strand LI, Moe- Nilssen R et al. Pain bahavi o ur and pain intensity in older persons with severe dementi a: Reli ability of the MOBID Pain Scale by vide o uptake. J Scand Caring Sci 2009; 23 (1): 180– 189.

6. Husebo BS. Assessment of Pain in Pati ents with Dementi a. Dissertati on. University of Bergen 2008.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account