Possibility of Aggressiveness Evaluation by Means of Projection Tests in Psychiatric Patients


Authors: P. Harsa;  I. Žukov;  L. Csémy 1
Authors‘ workplace: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  3. LF UK a Psychiatrické centrum Praha 1
Published in: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 1, pp. 20-26.
Category: Original Article

Overview

The study focuses on measurement of aggressive tendencies in psychiatric patients (diagnostic groups F 20.0, F 30.0, F 60.0) and in the control group of healthy people. The sample consisted of 151 men and women at the age of 20-40. The main goal was to examine the expression of aggressiveness in standardized psychological projective tests and methods. The criterion for inclusion to the study was evidence of verbal or physical aggression or autoaggression before admission to treatment. The results suggest more frequent personality psychopathology, depressive symptoms, emotional instability and reduced contact with social reality in patient’s group compared to controls. It seems that psychological tests are able to detect these attributes that may be connected with aggressiveness than reflect the aggression per se.

Key words:
aggressiveness, projective tests, psychiatric disorders, psychopathology, depression, emotional instability.


Sources

1. Čermák, I.: Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou, Nakladatelství Fakta, 1999.

2. Čermák, I., Klimusová, H.: Indikátory impulzivní agrese. Československá psychologie, 54, 2000, 5, s. 424-432.

3. Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P.: Agrese, identita, osobnost. Brno, Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2003.

4. Čermák, I., Ženatý, J.: Podnětové charakteristiky tabulí Tématicko apercepčního testu. Rorschach a projektivní metody. Ročenka české společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Praha, Vydavatelství MSD, 2005.

5. Čermák, I., Fikarová,T.: Kognitivní charakteristiky příběhu TAT a jejich diagnostický význam. In: Ženatý, J., Čermák, I., Telerovský, R.: Rorschach a projektivní metody. Ročenka české společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Praha, IPVZ, 2006.

6. Dollard, J., Miller, N. E.: Frustration and aggression. New Haven, CT. Yale University Press, 1939.

7. Ferjenčík, J.: Úvod do psychologického výzkumu. Praha, Portál, 2000.

8. Fridrich, J., Nociar, A.: Test ruky. Bratislava, Psychodiagnostika, 1991.

9. Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Portál, 2005.

10. Heretík, A.: Forenzná psychológia. Bratislava, SPN, 2004.

11. Hewstone, M., Stroebl, W.: Sociální psychologie. Praha, Portál, 2006.

12. Hollander, E., Stein, D.: Impulsivity and aggression. New York, Willey, 1995.

13. Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Praha, Tigris, 2004.

14. Kerlinger, N. F.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia, 1972.

15. Kernberg, O.: Severe personality disorders, psychotherapeutic strategies. New Heaven, Yale University Press, 1984.

16. Klicperová, M.: Hostilita a její diagnostika. Diplomová práce. Praha, FF UK, 1980.

17. Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Praha, Portál, 1997.

18. Kollárik, T., Poliaková, E., Ritomský, A.: Freiburský osobnostný dotazník. Bratislava, Psychodiagnostika, 1984.

19. Kollárik, T.: Sociální psychologie. Bratislava, SPN, 1993.

20. Koukolík, F.: Sociální mozek. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2006.

21. Machač, M., Machačová, H., Hoskovec, J.: Emoce a výkonnost. Praha, SPN, 1985.

22. Morávek, S.: Diagnostika agresivity. Diplomová práce. Praha, FF UK, 2001.

23. Rorschach, H.: Psychodiagnostik. Bern, Verlag Hans Huber, 1962.

24. Říčan, P.: Úvod do psychometrie. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy n. p., 1980.

25. Říčan, P., Šebek, M., Ženatý, J., Morávek, S.: Úvod do Rorschachovy metody. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy, 1981.

26. Říčan, P.: S Romy žít budeme - jde o to jak. Praha, Portál, 1998.

27. Říčan, P.: Krutost v mediálním věku. Propsy, 4, 1998, 3, s. 6-7.

28. Říčan, P.: Diskuse, frustrace z pojmu agrese. Československá psychologie, 43, 1999, 2, s. 180-181.

29. Říčan, P.: Krutost jako prožitek a jako motiv. Československá psychologie, 43, 1999, 6, s. 543-555.

30. Smolík, P.: Duševní a behaviorální poruchy. Praha, Nakladatelství Maxdorf, 2002.

31. Svoboda, M.: Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál, 1999.

32. Šípek, J.: Projektivní metody. Praha, ISV nakladatelství, 2000.

33. Šrutová, L.: Psychodiagnostika agrese. In: Pavlovský, P.: Soudní psychiatrie a psychologie. Praha, Grada, 2001.

34. Študent,V.: Soudní psychiatrie a trestní právo. Praha, SPN, 1989.

35. Volavka, J.: Neurobiology of violence. Washington, DC, American Psychiatric Press, 1995.

36. Ženatý, J., Čermák, I., Telerovský, R.: Rorschach a projektivní metody. Ročenka české společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Praha, IPVZ, 2006.

37. Žukov, I. a kol.: Psychofyziologický korelát impulzivně agresivního chování u delikventů. Československá psychologie, 51, 2007, 4, s. 418-422.

Labels
Addictology Paediatric psychiatry Psychiatry
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×