Zemřel pan docent RNDr. Pavel Komárek, PhD. † 8. července 2019


: Čes. slov. Farm., 2019; 68, 133
: News

Narodil se v Praze 1. ledna 1944 v rodině lékárníka a podle rodinné tradice v roce 1968 absolvoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Následující rok zde obhájil doktorát z přírodních věd a v ro­ce 1978 získal doktorský titul z farmaceutických věd. Krátkou dobu pracoval jako technolog v NP Léčiva Praha. V roce 1971 nastoupil do Institutu postgraduál­ního vzdělávání ve zdravotnictví, kde byl v letech 1992–2018 vedoucím Katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv. Byl garantem vzdělávacích programů Radiofarmaka a Příprava radiofarmak, čímž se zasloužil o výchovu několika generací farmaceutů a specialistů pro přípravu radiofarmak. Paralelně až do současnosti byl radiofarmaceutem na Radioizotopovém pracovišti Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde se věnoval přípravě radiofarmak, vědecké a praktické pedagogické činnosti. Vědecko-pedagogickou hodnost docenta v oboru galenické farmacie obhájil na Univerzitě Karlově v roce 1987.


Byl členem Vědeckých rad obou farmaceutických fakult FaF UK v Hradci Králové a VFU v Brně. Přes 25 let působil jako vedoucí redaktor časopisu Česká a slovenská farmacie a doposud byl členem jeho redakční rady. Byl také členem české lékopisné komise pro obor Radiofarmaka.

Pan docent Komárek byl národním poradcem pro radiofarmaka v rámci EANM, členem Evropské federace farmaceutických věd (Council delegate 1990–2002). V letech 1990 až 2002 byl předsedou České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně, v letech 2002 až 2004 jejím místopředsedou. V České společnosti nukleární medicíny byl předsedou radiofarmaceutické sekce (1980 až 2010). Za své zásluhy v oboru nukleární medicína byl oceněn řadou vyznamenání a čestným členstvím v ČFS a ČSNM ČSL JEP. Jeho publikační činnost je velmi rozsáhlá v zahraničních i tuzemských časopisech a knihách.

Jak charakterizovat osobnost pana docenta – slušnost, čestnost, pracovitost a skromnost. Odešla významná osobnost nukleární medicíny, jeden ze zakládajících otců české radiofarmacie, kolega, přítel a člověk.

Čest jeho památce.

spolupracovníci

RIP IKEM, Praha


Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×