The conscientious objection among pharmacists in the Slovak Republic


Authors: Tünde Ambrus 1;  Jozef Kolář 1,2;  Radka Krempaská 2
Authors‘ workplace: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav aplikované farmacie 1;  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie 2
Published in: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 176-181
Category: Original Articles

Overview

There were two primary objectives of this study: 1. bibliographic analysis of literature on pharmacists and conscientious objection, 2. analysis of present condition and attitudes of pharmacists (n = 100) and pharmacy students (n = 100) towards conscientious objection in the Slovak Republic. Data were obtained from the survey using by questionnaire.

Almost all, 191 (95.5%) respondents knew the phrase “conscientious objection”. The respondents claimed this right to refuse filling prescriptions written for emergency post-coital contraception in 43.5%, and dispensing of hormonal contraception in 26.5%. Most participants, 178 (89.0%) think that pharmacists have the right to conscientious objection. 65 respondents (32.5%) implement this right in their practice.

Key words:
conscientious objection • pharmacists • pharmacy students • Pro-life pharmacies


Sources

1. Výhrada svědomí. http://www.katopedia.cz/index.php?title=V%C3%BDhrada_sv%C4%9Bdom%C3%AD (25. 7. 2016).

2. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Snopková M., Némethyová Z. Výhrada svedomia farmaceuta. IX. zjazd slovenskej farmaceutickej spoločnosti venovaný 95. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava 4.–6. 9. 2014 (poster). Cit. podle Farm. Obzor 2014; 83, 153.

4. Snopková M., Oleárová A. Farmaceut ako zdravotnícky pracovník a výhrada vo svedomí. In: Humeník I., Szaniszló I-M., Zoláková Z. (eds.) Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014; 399–413.

5. Vondráček J., Mikulová M. Výhrada svědomí ve farmaceutické praxi. Angis Rev. 2013; 6(5), 76–77.

6. Macešková B., Hobzová M. Výhrada svědomí v profesi farmaceuta. Čes. slov. Farm. 2014; 63, 174–177.

7. Knack A. V. Impfzwang mit oder ohne Gewissensklausel. Hippokrates 1953; 24, 565–567.

8. Huber H. G. Impfzwang oder Gewissensklausel? Hippokrates 1953; 24, 756–758.

9. Brushwood D. B. Conscientious objection and abortifacient drugs. Clin. Ther. 1993; 15(1), 204–212.

10. Mullan K., Allen W. L., Blushwood D. B. Conscientious objection to assisted death: Can pharmacy address this in a systematic fashion? Ann. Pharmacother. 1996; 30, 1185–1191.

11. Sutton E. J., Upshur R. E. G. Are there different spheres of conscience? J. Eval. Clin. Pract. 2010; 16, 338–343.

12. The role of pharmacy in supporting the public’s health. An EPF white paper and call to action. European Pharmacists Forum, March 2015, 156 s.

13. Piecuch A., Gryka M., Kozlowska-Wojciechowska M. Attitudes towards conscientious objection among community pharmacists in Poland. Int. J. Clin. Pharm. 2014; 36, 310–315.

14. Shacter H. E., Gee, R. E., Long, J. A. Variation in availability of emergency contraception in pharmacies. Contraception 2007; 75, 214–217.

15. Davidson L. A., Pettis C. T., Joiner A. J., et al. Religion and conscientious objection: A survey of pharmacists’ willingness to dispense medications. Soc. Sci. Med. 2010; 71, 161–165.

16. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

17. Ibis Reproductive Health. Second Chance Denied: Emergency Contraception in Catholic Hospital Emergency Rooms, Washington DC, January 2002, 24 s. http://www.ibisreproductivehealth.org/publications/second-chance-denied-emergency-contraception-catholic-hospital-emergency-rooms (1. 8. 2016).

18. Pichon and Sajous v. France (2001), App. No. 49853/99, Eur. Ct. H.R. 2001-X, decision on admissibility, [Pichon and Sajous].

19. Lamačková A. Conscientious Objection in Reproductive Health Care: Analysis of Pichon and Sajous v. France. Eur. J. Health Law 2008; 15, 7–43.

20. Pro-life lekárne. http://kormidlo.sk/nakupujte-v-prolife-lekarnach/#.V5y6CsYcSUk (28. 3. 2016).

21. Kuklovský A. Aktívny marketing a spolupráca Plus lekárne s výrobcami. http://www.androsa.cz/files/iv.-otc-sk-10-kuklovsky.pdf (30. 7. 2016).

22. Pharmacists for Life International. http://www.pfli.org/main.php?pfli=aboutus#.V6LwJcYcSUk (1. 8. 2016)

23. Lékárníci pro život, z. s. http://lekarniciprozivot.cz/?page_id=7 (1. 8. 2016).

24. Zoláková Z. Výhrada svedomia a ochrana reprodukčných práv. Slov. Lek. 2012; 22(36), 239–244.

25. Wernow J. R., Grant D. G. Dispensing with conscience: A legal and ethical assessment. Ann. Pharmacother. 2008; 42, 1669–1678.

Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account