Editorial


Published in: Clinical Osteology 2020; 25(3): 106
Category:

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás privítal na 23. kongrese slovenských a českých osteológov. Za miesto kongresu sme tento rok zvolili Bratislavu. Veríme, že všetci oceníme jej dostupnosť pre účastníkov z oboch krajín, ako i výborné podmienky pre úspešný a pohodový priebeh nášho stretnutia.

Žijeme bizarnú, až apokalypticky surrealistickú dobu a COVID-19 pochopiteľne ovplyvňuje i rozsah a charakter kongresu. Po dlhých debatách predstaviteľov oboch výborov sme sa však rozhodli kongres realizovať v štandardnej forme. Logickou súčasťou tejto varianty je prísne dodržiavanie všetkých hygienických noriem a obmedzení.

Snažili sme sa pripraviť program, ktorý reflektuje problematiku osteoporózy a meta­bolických ochorení skeletu v čo najširšom svetle aktuálnych poznatkov. Na úvod odznie Blahošova prednáška, ktorá bude tento rok venovaná diferenciálnej diagnostike nízkej kostnej denzity u premenopauzálnych žien. Odborný blok venovaný sekundárnej osteoporóze zahŕňa okrem už štandardne známych nefrologických, gastrointestinálnych a onkologických ochorení aj novú tému na našich kongresoch – tému sexuality a kostných ochorení. Tento rok sme ako jednu z nosných tém zvolili i pediatrickú osteológiu. V rámci dvoch blokov venovaných pediatrii bude prezentovaná prednáška nášho dlhoročného priateľa prof. Gerolda Holzera z Viedne na tému kostného zdravia u onkologicky chorých detí. Blok reumatológie demonštruje úzky vzťah medzi reumatologickými ochoreniami a osteoporózou. Súčasťou bloku je i prednáška venovaná ortodontickej liečbe u pacientov liečených antiresorpčnou medikáciou – téma, ktorá je stále kontroverzná a často i konfrontačná. Nepochybne prezentácia odporúčaní stomatologickej spoločnosti budú pre celé auditórium prínosom. Ako každoročne samostatné bloky sú venované liečbe osteoporózy a programu prevencie zlomenín Fracture Liaison Service (FLS). Správne a rozšírené FLS v rámci jednotlivých regiónov je dnes optimálnou možnosťou redukcie najmä recidivujúcich osteoporotických zlomenín. Samostatný blok sme venovali aj problematike COVID-19. Okrem všeobecných údajov zameraných na slovenskú realitu budú prezentované i odporúčania ako pristupovať k pacientovi s osteoporózou počas hrozby koronavírusu.

Som nesmierne hrdý, že napriek obmedzeniam poctia náš kongres viacerí zahraniční prednášajúci. Dr. Peter Bernecker, prezident Rakúskej osteologickej spoločnosti (Austrian Bone and Mineral Society) a náš spolupracovník a priateľ prof. Heinrich Resch budú prezentovať prehľadové i originálne výsledky z viacerých oblastí klinicky orientovanej osteológie. Prof. Didier Hans zo Švajčiarska a prof. Vladyslav Povoroznyuk z Ukrajiny budú venovať svoju pozornosť aktuálnym témam, ako sú sarkopénia a kvalita kostí.

Ako je dlhoročným zvykom, organickou súčasťou programu sú aj viaceré odborné sympózia podporené edukačnými grantmi farmaceutických spoločností. Ich program je v súlade so zameraním kongresu a pod garanciou odbornej spoločnosti.

Z vyššie uvedených dôvodov tento rok nebude súčasťou kongresu Sekcia sestier a denzitometrických operátorov. Verím, že po ďalšie roky sa táto Sekcia opäť objaví na našich konferenciách.

Abstrakty všetkých prác sú publikované v našom spoločnom časopise Clinical Osteology. Vďaka vydavateľstvu Facta Medica, menovite manželom Borisovi a Eliške Skalkovcom je časopis uvádzaný v databáze SCOPUS, čo umožňuje jeho šírenie v medzinárodnom meradle. I touto cestou si Vás dovoľujem vyzvať na publikovanie v ňom.

Ctené dámy, vážení páni, milí priatelia, dovoľte, aby som nám všetkým zaželal prežitie príjemných, zmysluplných a novými vedeckými poznatkami nabitých kongresových dní.

Váš

Juraj Payer

prezident kongresu


Labels
Clinical biochemistry Paediatric gynaecology Paediatric radiology Paediatric rheumatology Endocrinology Gynaecology and obstetrics Internal medicine Orthopaedics General practitioner for adults Radiodiagnostics Rehabilitation Rheumatology Traumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×