Životní jubileum pana profesora MUDr. Jana Štěpána, DrSc.


Authors: Palička Vladimír
Published in: Clinical Osteology 2020; 25(2): 64
Category:

Pro ty z nás, kteří ho znají a nedávno ho viděli a slyšeli, je to těžko k uvěření – tělesný i duševní elán pana profesora Štěpána usvědčuje kalendář z omylu. Ale protože i na kalendáře se má reagovat, tak mi dovolte alespoň pár řádek – sice pro klinické osteology jistě ne nezbytných (není nikdo, kdo by ho neznal), ale připomenutí některých skutečností je jistě vhodné.

Životopisná data jen ve stručnosti: narodil se v Kolíně, po maturitě musel krátce do výroby, ale rok na to už byl přijat na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kterou v roce 1964 absolvoval cum laude. Lékařskou dráhu začal na I. ústavu pro chemii lékařskou a soudní, posléze pokračoval do Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus III. interní kliniky – a této slavné třetí interní klinice zůstal věrný po mnoho let. Jeho zaměření na metabolizmus minerálních látek a kostní tkáně ho přivedlo ke klinické osteologii. Už jeho laboratorní vědecké výsledky k tomu směřovaly – metabolizmus fos­fátů, ale především studium izoforem alkalické fosfatázy, které představovalo badatelskou oblast, jež mu přinesla světově prioritní výsledky a udělala z něj vědeckou osobnost známou a respektovanou po celém světě. Založil na klinice osteocentrum a byl první, kdo v ČR získal a provozoval celotělovou kostní denzitometrii, tedy DXA. Ale profesor Štěpán ji nejen „provozoval“, on vytvořil tým nadšenců, kteří velmi výrazným způsobem přispěli k založení našeho oboru. Mnoho špičkových odborníků, profesorů a docentů se hrdě hlásí k tomu, že jsou jeho žáky. Jeho neskutečný vědecký potenciál a „tah na branku“ jsou obdivuhodné – vedl velké množství klinických studií, má obrovský čich na směr, kterým se obor a celá medicína bude vyvíjet. Profesor Blahoš před časem zmiňoval, že kdysi dělal anketu mezi mladými a perspektivními vědci Všeobecné lékařské fakulty a reakce (tehdy doktora) Jana Štěpána byly obdivuhodné – už tehdy se zamýšlel nejen nad úspěšnou léčbou v osteologii, ale i nad potenciálními riziky nadměrného útlumu kostní remodelace nebo nad potřebou měřit nejen kvantitu minerálu, ale především kvalitu kostní tkáně.

Klinické výsledky jsou obtížně měřitelné, vědecké se obvykle odrážejí v množství a kvalitě vědeckých prací. Profesor Štěpán jich má stovky. A jsou to práce přesné, vědecké a potřebné – a také hodně čtené a citované. Současný Hirschův index profesora Štěpána je 38 a nejcitovanější práce má více než tisíc citačních ohlasů. A jeho vědecký a publikační potenciál neutichá – v letošním roce už má publikaci v Osteoporosis International, v loňském prvoautorskou práci v Current Osteoporosis Reports (s impaktem 3,918), a tak bychom mohli uvádět mnoho a mnoho dalších článků a monografií. Ten, kdo ho slyšel přednášet, potvrdí, že na jeho přednášky se nedá zapomenout. Jasná, precizně připravená a zpracovaná data, přesně, jasně a důrazně formulované závěry – obdivuhodné. I šíře jeho záběru je obdivuhodná a odráží to i skutečnost, že obdržel čestné členství České společnosti klinické biochemie, České revmatologické společnosti nebo Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu. Já osobně jsem měl tu čest mu předávat i čestné členství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Profesor Štěpán stále pracuje, nyní v Revmatologickém ústavu a mnozí ho Revmatologickému ústavu závidí. Lidí s tak bystrým úsudkem, pracovitých, publikujících a přednášejících je opravdu málo. Přejme panu profesoru Štěpánovi ať mu jeho elán a nasazení ještě dlouho vydrží a ať si současně užije i radostí s rodinou a přáteli.

Ad multos annos !

Jménem Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP (ale jistě nejen jménem klinických osteologů) s hlubokou úctou

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Received | Doručeno do redakce | Doručené do redakcie 10. 7. 2020

Received | Doručené do redakcie | Doručeno do redakce 10. 7. 2020


Labels
Clinical biochemistry Paediatric gynaecology Paediatric radiology Paediatric rheumatology Endocrinology Gynaecology and obstetrics Internal medicine Orthopaedics General practitioner for adults Radiodiagnostics Rehabilitation Rheumatology Traumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account