Editorial


: Clinical Osteology 2019; 24(3): 91
:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítám Vás na XXII. mezinárodním kongresu českých a slovenských osteologů. Vážíme si vašeho zájmu o obor klinické osteologie i skutečnosti, že jste se přijeli podělit o nové poznatky v našem oboru. V úvodu si připomeneme významnou osobnost nejen klinické osteologie, ale celé české, československé i mezinárodní medicíny, pana profesora Jaroslava Blahoše.


Výbory obou odborných společností se rozhodly pro připomenutí této významné osobnosti české, slovenské i světové klinické osteologie, pana prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., zřídit institut slavnostní „Blahošovy přednášky“. Přednáška je připomenutím profesora Blahoše a bude i oceněním aktivit přednášejícího a bude zařazena do programů každoročních společných kongresů SMOS a SOMOK.

Snažili jsme se připravit zajímavý a přínosný odborný program, který jistě zaujme každého, kdo v klinické osteologii pracuje či se o ni zajímá. Jako obvykle je program multioborový, podobně, jako je mezioborová i celá klinická osteologie. Prolínáme se a spolupracujeme s mnoha dalšími medicínskými disciplínami, tak jako naši pacienti netrpí „jen osteoporózou“, ale mají problémy a potíže v daleko širších oblastech medicíny. Již první blok odborného programu, věnovaný sarkopenii, frailty syndromu a vlivu věku je nesmírně významný – sarkopenie a frailty syndrom jsou velmi častou skutečností u našich pacientů, především těch v pokročilejším věku, a v mnoha případech může naše léčebné úsilí zhatit. Neméně závažná je otázka malignit – letos poprvé nechceme mluvit „jen“ o metastatickém postižení kostí, ale i o primárních kostních nádorech a kostních paraneoplastických projevech.

V problematice CKD-MBD, tedy souběžného postižení funkce ledvin a kostní tkáně, se postupně snažíme dopracovat k návrhu doporučených postupů diagnostiky a léčby kostního postižení, které může být velmi rozmanité. Připomeneme ale také kalcifylaxi, která by rovněž měla být předmětem společného zájmu nefrologů a osteologů. Diabetes, nutrice, další hormonální poruchy, diagnostické možnosti a limitace, novinky v terapii – to vše ke kongresu neodmyslitelně patří a vždy je sledováno s velkým zájmem.

Chci ale zmínit ještě tři body. Podařilo se nám zajistit účast špičkových zahraničních odborníků s velkým mezinárodním renomé a jsem hluboce přesvědčen, že jejich přednášky budou ozdobou kongresu. Nenechejte si je ujít! Velmi cenná je dále skutečnost, že se daří připravit i sekci věnovanou sestrám a že v ní mají i ony aktivní vystoupení. Není to jednoduché – finanční limitace zdravotnických zařízení spolu s likvidací nezbytného sbírání kreditních bodů pro NLP razantně snížily jejich účast na odborných akcích. Proto si velmi vážíme těch, které přijely – prokazují tak svůj zájem o obor a jeho rozvoj a určitě mají co říci k problematice denní praxe. Zazní také další sdělení k obtížně se rodícímu, ale nesmírně důležitému programu sekundární prevence zlomenin, spolu s výzvou, aby se do něj zapojilo co nejvíce pracovišť.

Kongres je samozřejmě také místem setkávání – nejen na přednáškách, ale i v diskusích, ať již v odborných blocích či v kuloárech nebo při společenských aktivitách. Nenechejte si diskusi ujít – je solí a kořením každého kongresu!

Žádný kongres se neobejde bez přítomnosti a podpory farmaceutických společností. Děkuji jim za to. Jsem si ale jist, že i pro ně je účast na kongresu přínosem. Možností seznámit se s tím, jaké jsou potřeby a perspektivy oboru, a společně s námi na jeho rozvoji pracovat.

Děkuji vám jménem organizátorů, ale i jménem výborů obou našich odborných společností, že jste přišli a že podporujete klinickou osteologii. Zaslouží si to!

Váš

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

prezident kongresu


Labels
Clinical biochemistry Paediatric gynaecology Paediatric radiology Paediatric rheumatology Endocrinology Gynaecology and obstetrics Internal medicine Orthopaedics General practitioner for adults Radiodiagnostics Rehabilitation Rheumatology Traumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×