Epidemiology of tuberculosis


Authors: Wallenfels J.
Authors‘ workplace: Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Published in: Kardiol Rev Int Med 2019, 21(3): 125-128

Overview

Tuberculosis (TB) is a disease subjected to notification duty. Data of all TB patients are monitored and evaluated in the register of TB, which is merged with the information system for bacillary tuberculosis. The information system for bacillary tuberculosis is based on mandatory laboratory notification of all positive mycobacterial examinations. In 2018, 444 new cases or recurrences of TB of all forms and locations were reported in the Czech Republic. The relatively highest number of TB cases resided in the capital of Prague, and the least affected region was Zlinsky. Eighty percent of TB cases were confirmed bacteriologically. Five TB cases were reported in the age group 0–14 years. Thirty-three percent of TB cases were diagnosed in patients born in countries other than the Czech Republic. There were 12 patients with multi-drug resistant TB. Twenty-six deaths from TB were reported to the tuberculosis register. The Czech Republic, with a reported TB incidence rate of 4.2 cases per 100,000 population, ranks among the countries with the lowest incidence of TB in Europe.

Keywords:

Czech Republic – long-term follow-up – epidemiological situation – tuberculosis register – tuberculosis


Sources

1. Liu A, Nicol E, Hu Y et al. Tuberculous endocarditis. Int J Cardiol 2013; 167: 640– 645. doi: 10.1016/ j.ijcard.2012.08.009.

2. Homolka J, Votava V. Tuberkulóza. Praha: Karolinum 2003.

3. WHO. Global Tuberculosis Report 2018. Geneva: WHO 2018. Available at: https:/ / www.who.int/ tb/ publications/ global_report/ en.

4. Marais BJ, Gie RP, Schaaf HS et al. The natural history of childhood intra-thoracic tuberculosis: a critical review of literature from the pre-chemother­apy era. Int J Tuberc Lung Dis 2004; 8(4): 392– 402.

5. WHO. 73 BCG vaccines: WHO position paper –  February 2018. Weekly Epidemiological Record 2018: 93(8): 73– 96. Available at: https:/ / www.who.int/ wer/ 2018/ wer9308/ en.

6. Bednář M. Fraňková V, Schindler J et al. Lékařská mikrobio­logie. . vyd. raha: Triton 1996: 05– 313.

7. Houben RM, Dodd PJ. The global burden of latent tuberculosis infection. A re-estimation us­ing mathematical modelling. PLoS Med 2016; 13(10): e1002152. doi: 10.1371/ journal.pmed.1002152.

8. MZ ČR. Registr tuberkulózy. Dostupné na: http:/ / ereg­public.ksrzis.cz/ cms/ web/ Stranky/ TBC.aspx.

9. Vyhláška č. 306/ 2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních. onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění. Dostupné na: https:/ / www.zakonyprolidi.cz/ cs/ 2012-306.

10. Věstník MZ ČR částka 1/ 2017. Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy. Dostupné na: https:/ / www.mzcr.cz/ Legislativa/ dokumenty/ vestnik-c-1/ 2017_13262_11.html.

11. Věstník MZ ČR, částka 7/ 2016. Standard poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou a jinými mykobakteriózami a osobám s vyšším rizkem těchto onemocnění. Dostupné na: https:/ / www.mzcr.cz/ Legislativa/ dokumenty/ vestnik-c7/ 2016_12350_3442_11.html.

12. Rozhodnutí MZ ČR o povolení BCG vakcíny. Dostupné na: http:/ / www.pneumologie.cz/ novinka/ 1452/ ministerstvo-zdravotnictvi-cr-povolilo-bcg-vakcinu.

13. Vyhláška č. 537/ 2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění. Dostupné na: https:/ / www.zakonyprolidi.cz/ cs/ 2017-355.

14. Wallenfels J. Očkování proti tuberkulóze, ano, či ne. Vakcinologie 2015; 9(2): 77– 85.

15. SÚKL. Nežádoucí účinky léčiv. Informační zpravodaj 2/ 2009. Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2008. Dostupné na: http:/ / www.sukl.cz/ sukl/ informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-2-2009.

Labels
Paediatric cardiology Internal medicine Cardiac surgery Cardiology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account