Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Enoxaparin při akutní žilní trombóze − jednou, nebo dvakrát denně?

Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Téma: Tromboprofylaxe v onkologii

Vydáno: 7.9.2017

Enoxaparin při akutní žilní trombóze − jednou, nebo dvakrát denně?

Je stále nejisté, zda je při iniciální léčbě akutní žilní trombózy vhodnější podání nízkomolekulárního heparinu (LWMH) enoxaparinu jednou, nebo dvakrát denně. Prezentovaná práce shrnuje, jaké výhody a jaká rizika s sebou nesou obě varianty.

Cíle a metodika studie

Autoři zpracovali data z registru RIETE (mezinárodní multicentrický registr pacientů se symptomatickou potvrzenou akutní žilní tromboembolickou příhodou) a srovnali stav nemocných, kterým byl enoxaparin podáván 1× nebo 2× denně. Primárním cílem bylo vyhodnotit míru rekurence tromboembolické příhody (TEN), výskyt významnějšího krvácení a úmrtí v obou skupinách po 15 dnech. Sekundární cíle sledovaly uvedené faktory po dobu 30 dní. Pro upravení nenáhodného rozdělení výsledků byla použita analýza pomocí metody propensity score matching.

Sledovaná populace

Výzkum zahrnul celkem 4730 pacientů, z toho 3786 dostávalo enoxaparin 2× denně v dávce 1 ± 0,2 mg/kg, medián doby užívání byl 7,3 ± 2,9 dne. 944 pacientů užívalo enoxaparin 1× denně v dávce 1,5 ± 0,3 mg/kg po dobu průměrně 6,8 ± 3,1 dní. V obou skupinách byli zhruba stejnou měrou zastoupeni muži i ženy, průměrný věk nemocných činil 66 let, hmotnost 77 kg a byl u nich zaznamenán výskyt chronických onemocnění cévních, plicních, srdečních a jaterních, diabetu mellitu, krvácivých příhod, pravidelná medikace a další.

Výsledná zjištění

Během prvních 15 dní se ve skupině s aplikací 1× denně vyskytlo více případů rekurence TEN (poměr šancí [OR] 1,79; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,55–5,88), méně závažných krvácivých příhod (OR 0,42; 95% CI 0,17–1,08) a méně úmrtí (OR 0,32; 95% CI 0,13–0,78) ve srovnání s pacienty, kteří dostávali enoxaparin 2× denně. Při hodnocení 30. den byl ve skupině, jež dostávala enoxaparin 1× denně, stále vyšší výskyt rekurence TEN (OR 2,5; 95% CI 1,03–5,88), méně závažných krvácení (OR 0,40; 95% CI 0,17–0,94) a méně úmrtí (OR 0,58; 95% CI 0,33–1,00).

Výsledky po analýze propensity skóre ukázaly, že pacienti, kterým byl enoxaparin aplikován 1× denně, zažili méně závažných krvácení po 15 dnech (poměr rizik [HR] 0,30; 95% CI 0,10–0,88) i po 30 dnech sledování (HR 0,16; 95% CI 0,04–0,68). Stejně tak se při podání enoxaparinu 1× denně vyskytovalo méně úmrtí − jak po 15 dnech (HR 0,37; 95% CI 0,14–0,99), tak po 30 dnech (HR 0,19; 95% CI 0,07–0,54).

Závěr

Enoxaparin podávaný 1× denně vedl k nižšímu počtu závažných krvácení než podávání enoxaparinu 2× denně. Data z běžné klinické praxe tak potvrzují výsledky dříve publikované metaanalýzy kontrolovaných klinických studií.

(mir)

Zdroj: Trujillo-Santos J., Bergmann J. F., Bortoluzzi C. et al. Once versus twice daily enoxaparin for the initial treatment of acute venous thromboembolism. J Thromb Haemost 2017 Mar; 15 (3): 429−438, doi: 10.1111/jth.13616.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Strategie řízení dávky enoxaparinu při léčbě trombocytopenie u onkologických pacientů

Léčba žilní tromboembolie je běžným a náročným problémem u onkologických pacientů. Vyskytuje se přibližně v 19 % případů, v závislosti na typu nádoru a terapii. Pro léčbu trombózy jsou doporučeny nízkomolekulární hepariny (LMWH).

Porovnání enoxaparinu a warfarinu v sekundární prevenci iktu vzniklého v souvislosti se zhoubným nádorem

Porovnáním vlivu enoxaparinu a warfarinu na hladiny D-dimerů u pacientů po prodělaném iktu v souvislosti se zhoubným onemocněním se zabývala studie z roku 2015 publikovaná v Journal of Oncology.

Validace Khoranovy škály jakožto prediktoru rizik tromboembolické nemoci u hospitalizovaných nemocných s nádorovým onemocněním

Incidence žilních tromboembolických příhod (VTE) u hospitalizovaných onkologických pacientů bývá uváděna jako vyšší než incidence VTE u jinak akutně nemocných přijatých k hospitalizaci. VTE u onkologických pacientů zvyšuje také riziko mortality, rekurence VTE a krvácivá rizika spojená s dlouhodobým podáváním terapeutických dávek antikoagulancií. Předkládaná práce hodnotí možné využití Khoranovy škály jako nástroje pro hodnocení rizika tromboembolických komplikací u onkologicky nemocných pacientů přijatých k hospitalizaci.Všechny novinky