Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Snižování hladiny cholesterolu u středně rizikových pacientů bez přidruženého kardiovaskulárního onemocnění

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 2.7.2016

Snižování hladiny cholesterolu u středně rizikových pacientů bez přidruženého kardiovaskulárního onemocnění

Význam snížení hladiny cholesterolu na redukci rizika kardiovaskulárních onemocnění (KVO) byl prokázán v mnoha studiích. Všechna předchozí hodnocení pacientů bez přidružených KVO zahrnovala většinou bělošskou populaci se zvýšenou hladinou lipidů nebo zánětlivých markerů. Řešitelé studie HOPE-3 se zaměřili na léčbu statiny u etnicky různorodé populace osob ve středním riziku KVO s hladinou lipidů v normálním rozmezí.

Sledovaná populace

Do této rozsáhlé multicentrické dlouhodobé studie bylo zařazeno celkem 12 705 pacientů z 21 zemí, medián jejich sledování činil 5,6 roku. Sledovaní pacienti měli střední riziko pro KVO určené na základě klinického vyšetření, vyloučeni byli nemocní s manifestním KVO či s jinou indikací k léčbě statiny, inhibitory ACE, sartany a thiazidovými diuretiky.

Metodika studie

Pacienti byli randomizováni k léčbě 10 mg rosuvastatinu denně nebo k placebu. Primární kompozitní endpoint zahrnoval smrt z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozkovou příhodu (CMP); sekundární endpoint navíc zahrnoval revaskularizaci myokardu, srdeční selhání a resuscitovanou srdeční zástavu.

Výsledky

Celková průměrná hladina LDL cholesterolu byla o 25 % nižší ve skupině léčené rosuvastatinem než v placebové skupině. Primární kompozitní endpoint se vyskytl u 235 osob (3,7 %) léčených rosuvastatinem a u 304 osob (4,8 %) s placebem (poměr rizik [HR] 0,76; 95% konfidenční interval [CI] 0,64–0,91; p = 0,002). Výskyt sekundárního endpointu byl v souladu s primárním a objevil se u 277 osob (4,4 %) léčených rosuvastatinem a u 363 osob (5,7 %) s placebem (HR 0,75; 95% CI 0,64–0,88; p < 0,001).

Výsledky byly konzistentní i v podskupinách definovaných podle vstupního kardiovaskulárního rizika, hladiny lipidů, C-reaktivního proteinu, krevního tlaku, rasy či etnické skupiny. V aktivně léčené skupině nebyl registrován vyšší výskyt diabetu ani nádorových onemocnění, bylo však zaznamenáno více operací katarakty (3,8 vs. 3,1 % v placebové skupině; p = 0,02) a svalových symptomů (5,8 vs. 4,7 % v placebové skupině; p = 0,005).

Závěr

Studie HOPE-3 potvrdila význam terapie statiny u etnicky různorodé populace se středním rizikem pro KVO bez manifestního kardiovaskulárního onemocnění. Léčba nízkou dávkou rosuvastatinu je bezpečná a vede k významné redukci rizika kardiovaskulárních příhod.

(kry)

Zdroj: Yusuf S., Bosch J., Dagenais G. et al.; HOPE-3 Investigators. Cholesterol lowering in intermediate-risk persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2016 Apr 2; doi: 10.1056/NEJMoa1600176 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intenzivní terapie statiny snižuje u pacientů s ischemickou chorobou srdeční hladinu homocysteinu a peroxidace lipidů

Podávání statinů výrazně snižuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu. Je doporučeno používat vysoce účinné statiny, jako jsou atorvastatin a rosuvastatin. V případě, že nedojde k dostatečnému poklesu hladin LDL-cholesterolu (LDL-c), je indikována kombinovaná terapie například s ezetimibem. Nedávno publikovaná studie se zabývala porovnáním intenzivní hypolipidemické terapie atorvastatinem, rosuvastatinem a kombinací atorvastatinu s ezetimibem na koncentraci homocysteinu a hladinu peroxidace lipidů v plazmě u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), kteří nedosáhli cílových hodnot LDL-c.

Vliv podávání vysoké dávky atorvastatinu na kardiovaskulární rizika spojená s metabolickým syndromem

Zajímavá studie byla nedávno publikovaná v časopisu Diabetes, Obesity and Metabolism. Mezinárodní tým autorů se v ní věnoval vlivu intenzivní léčby dyslipidemie na kardiovaskulární rizika spojená s metabolickým syndromem (vysoký body mass index [BMI], zvýšenou hladinu triglyceridů, nízkou hladinu HDL-cholesterolu, hypertenzi a zvýšenou lačnou glykemii) u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS).

Protizánětlivé účinky statinů u pacientů s akutním koronárním syndromem

Kardiovaskulární choroby jsou vedoucí příčinou morbidity a mortality v rozvinutých i rozvojových zemích a každý rok si na světě vyberou 17 milionů životů. Jejich nejdramatičtější formou je akutní koronární syndrom (AKS), pod který zahrnujeme infarkt myokardu (STEMI, NSTEMI) a nestabilní anginu pectoris.Všechny novinky