Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Statiny a jejich specifika

Cílem lekce je zlepšit znalosti odborné veřejnosti o léčbě dyslipidemie s důrazem na přímé praktické využití v péči o nemocné s vyšším kardiovaskulárním rizikem. Přehled je orientován zejména na dominantní skupinu hypolipidemik – statiny.

Nejprve jsou zrekapitulovány možnosti farmakologické léčby aterogenní dyslipidemie (statiny, inhibitory PCSK9, ezetimib, pryskyřice či fibráty). V další části jsou uvedeny rozdíly uvnitř skupiny statinů – jak z pohledu metabolizmu, tak zejména z pohledu účinnosti, tolerance a bezpečnosti či rizika lékových a potravinových interakcí.

Autor kurzu: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Ústav farmakologie 3. LF UK v Praze

Promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v r. 1973. Obhájení kandidátské práce Variantní angina pectoris v r. 1993. Obhájení habilitační práce Němá ischémie myokardu v r. 1998. Jmenování profesorem vnitřního lékařství v r. 2006.

Většinu profesního života strávil jako kardiolog a pedagog na II. interní klinice 1. LF UK, Praha. Zde se vedle prací v oblasti ischemické choroby srdeční (variantní angina, nemá ischémie), věnoval klinice a farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění.

V současné době působí v Ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze ve funkci přednosty ústavu, zde se věnuje zejména pregraduální i postgraduální výuce a publikační činnosti. Paralelně s vedením ústavu se věnuje klinické medicíně – pracuje jako kardiolog v ambulantním kardiologickém zařízení.

Oblasti zájmu: farmakologie a farmakoterapie (zejm. v kardiovaskulární a interní oblasti).

Publikoval více než 500 článků v odborných časopisech, několik desítek monografií či kapitol v monografiích a učebnic. Více než 2 tisíce citačních ohlasů převážně v zahraničním tisku.

Člen redakčních rad odborných časopisů, předseda redakční rady časopisu Remedia.

Člen výboru Společnosti klinické farmakologie. Čestný člen České kardiologické společnosti. Člen České internistické společnosti JEP, České společnosti pro aterosklerózu, European Society of Cardiology, International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

3. interní klinika 1. LF a VFN v Praze

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články