Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Léčba statiny je spojena s nižší mortalitou pacientů po TAVI

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 22.9.2017

Léčba statiny je spojena s nižší mortalitou pacientů po TAVI

Možnosti a přínosy přídatné farmakoterapie u pacientů po perkutánní náhradě aortální chlopně (TAVI) jsou zatím jen málo popsány. Retrospektivní studie z června 2017 hovoří ve prospěch vysokodávkových statinů.

Úvod

Terapie statiny je u pacientů s kardiovaskulárním (KV) onemocněním nebo ve vysokém KV riziku spojena s menším množstvím KV příhod a nižší celkovou mortalitou. Zdá se, že vysoké dávky statinů přinášejí jisté výhody oproti nižším dávkám. Dosud však nebylo známo, zda může být léčba statiny přínosná pro pacienty po perkutánní náhradě aortální chlopně (TAVI). 

Sledovaný soubor pacientů a metodika studie

Do retrospektivní analýzy bylo zařazeno všech 294 případů TAVI provedených na jediném pracovišti mezi červnem 2008 a únorem 2015. Ze zdravotnických záznamů byla získána data o klinických a demografických charakteristikách a komorbiditách pacientů. Farmakoterapie statiny nebyla v souvislosti s výkonem nijak upravována, tzn. že nemocným s předchozí indikací k léčbě statinem byla ponechána a u pacientů bez této indikace nebyla nově zahajována. Vysokodávková terapie statiny byla definována jako atorvastatin 40−80 mg denně nebo rosuvastatin 20−40 mg denně. V době provádění TAVI užívalo vysokodávkovou terapii statiny 14 % (n = 41) pacientů, 59 % (n = 173) užívalo nízce až středně intenzivní terapii a 27 % (n = 80) nebylo léčeno statiny vůbec. Mezi sledované výstupy byly zařazeny nežádoucí příhody po TAVI, mortalita v prvních 30 dnech po výkonu a celkové přežití.

Výsledky

Nebyla pozorována žádná souvislost mezi terapií statiny a mírou výskytu povýkonových mozkových příhod, infarktů myokardu ani akutního poškození ledvin. Terapie statiny nebyla významně asociována s nemocniční mortalitou ani s 30denní mortalitou po výkonu. Významné rozdíly však byly pozorovány v oblasti dlouhodobého přežití. Dva roky po TAVI bylo naživu 83 % pacientů ze skupiny léčené vysokými dávkami statinů, 70 % pacientů léčených nízkými či středními dávkami a 57 % pacientů ze skupiny bez terapie statinem. Dle Coxova modelu proporcionálních rizik byla vysokodávková terapie statiny spojena s poklesem celkové mortality o 64 % oproti režimu bez statinové terapie (poměr rizik [HR] 0,36; 95% CI 0,14–0,90; p = 0,029).

Závěr

Terapie statiny je spojena s lepším celkovým přežitím pacientů po perkutánní náhradě aortální chlopně, a to s efektem přímo úměrným dávce statinu. Autoři studie dospěli k tomuto výsledku dokonce i přesto, že skupina pacientů na statinové terapii byla vstupně zatížena vyšší mírou koronární aterosklerózy a méně příznivým profilem KV rizika oproti skupině neléčené statiny.

(luko)

Zdroj: Huded C. P., Benck L. R., Stone N. J. et al. Relation of intensity of statin therapy and outcomes after transcatheter aortic valve replacement. Am J Cardiol 2017 Jun 1; 119 (11): 1832−1838, doi: 10.1016/j.amjcard.2017.02.042.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost statinů v léčbě pokročilejšího aterosklerotického onemocnění

Prospektivní studie amerických a maďarských autorů ukazuje, že by na základě vyšetření zánětlivé aktivity v arteriální stěně bylo možné identifikovat pacienty, pro něž by léčba statiny znamenala největší přínos. Znovu se také potvrdilo, že atorvastatin má významný terapeutický efekt především na pokročilé aterosklerotické pláty.

Prediktory neužívání vysokodávkovaných statinů po akutním koronárním syndromu

Vysokodávkované statiny omezují výskyt kardiovaskulárních příhod po prodělaném akutním koronárním syndromu (AKS). V reálné klinické praxi je však jejich preskripce stále nedostatečná. Cílem popisované práce bylo stanovit prediktory nepředepisování vysokodávkovaných statinů po AKS.

Příznivý vliv rosuvastatinu na posttrombotický syndrom

Již dříve bylo popsáno, že statiny pomáhají předcházet rozvoji hluboké žilní trombózy (DVT − deep vein thrombosis) a zabránit její recidivě. Autoři práce nedávno publikované v časopisu Vasa provedli prospektivní randomizovanou klinickou studii, ve které srovnávali léčbu DVT pomocí konvenční terapie nízkomolekulárním heparinem (LMWH) bemiparinem s kombinovanou léčbou LMWH a rosuvastatinem.Všechny novinky