Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ivabradin snižuje tepovou frekvenci a chrání myokard

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie nefrologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 17.8.2017

Ivabradin snižuje tepovou frekvenci a chrání myokard

Ivabradin je indikovaný k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris dospělých, u nichž nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány beta-blokátory, eventuálně v kombinaci s beta-blokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni, a dále k léčbě chronického srdečního selhání třídy NYHA II−IV se systolickou dysfunkcí u pacientů se sinusovým rytmem a srdeční frekvencí ≥ 75 tepů/minutu, a to v kombinaci se standardní terapií včetně léčby beta-blokátory nebo tehdy, pokud je léčba beta-blokátory kontraindikovaná či netolerovaná. Výsledky preklinických a klinických studií ukazují, že podávání ivabradinu by mohlo být přínosem rovněž pro pacienty s akutními koronárními syndromy (AKS).

Význam snížení srdeční frekvence

Snižování srdeční frekvence, které vede k redukci spotřeby energie myokardem a k vyrovnání poměru přísunu energie a nároků srdce, je v kardiologii zvláště v případě ischemie zavedeným postupem. Zvýšená frekvence srdce zhoršuje stav myokardu, přispívá k prohloubení ischemie, zvyšuje oxidační stres v cévách a podporuje endotelovou dysfunkci, vznik maligních arytmií a rozvoj aterosklerózy.

Mechanismus účinku ivabradinu

Ivabradin snižuje srdeční frekvenci inhibicí smíšeného sodíkodraslíkového kardiálního pacemakerového proudu If. Kanály If kontrolují frekvenci spontánní depolarizace sinusových buněk a regulují tepovou frekvenci. Jsou kontrolovány změnou napětí (kanál If je otevírán hyperpolarizací) i hladinou cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP). Existují 4 izoformy kanálu If: HCN (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel) 1–4. Ivabradin inhibuje všechny izoformy. V myokardu v depolarizujících oblastech, jako jsou sinoatriální a atrioventrikulární uzel a Purkyňova vlákna, převažuje HCN typu 4.

Hlavní účinek ivabradinu

Ivabradin selektivně a specificky inhibuje kardiální pacemakerový If proud v sinusovém uzlu. Hlavním účinkem ivabradinu je snížení tepové frekvence závislé na dávce. To vede ke snížení práce srdce a poklesu spotřeby kyslíku myokardem. Ivabradin prodlužuje diastolickou fázi, zlepšuje perfuzi myokardu a tím nepoměr mezi dodávkou a potřebou O2. Na rozdíl od beta-blokátorů a blokátorů vápníkového kanálu neovlivňuje kontraktilitu myokardu a krevní tlak. V obvyklých doporučených dávkách dochází ke snížení tepové frekvence přibližně o 10 tepů/min v klidu i během zátěže.

Pleiotropní účinky ivabradinu

Vedle hemodynamických účinků navozených snížením srdeční frekvence byly u ivabradinu v preklinických i klinických studiích pozorovány pleiotropní účinky na tomto mechanismu nezávislé: zlepšení struktury a funkce myokardu, zlepšení průtoku koronárním řečištěm u pacientů s akutní i chronickou ischemií, protizánětlivé účinky (menší depozice kolagenu a snížení high-sensitivity CRP [hs-CRP]), zmenšení rozsahu infarktu, pokles tvorby reaktivních forem kyslíku, zlepšení energetického metabolismu myokardu a zvýšení koronární průtokové rezervy.

Výsledky studií podporující přínos ivabradinu u AKS

Podání ivabradinu 15 minut po koronární okluzi následované 28denní léčbou vedlo na zvířecích modelech k významnému poklesu srdeční frekvence, redukci změn na EKG, zmenšení dilatace komor a poklesu mortality. Ivabradin zmenšoval rozsah infarktu, a to při podání před ischemií, během ischemie nebo před reperfuzí. Jeho podání po navození ischemie mělo příznivý vliv na ventrikulární remodelaci po IM, snižovalo incidenci komorové fibrilace a tachykardie a souhrnnou mortalitu v důsledku arytmií.

V klinických studiích u pacientů s infarktem myokardu s elevací segmentu ST (STEMI) s poruchou funkce levé komory bylo porovnáváno podávání ivabradinu a metoprololu po reperfuzi. Obě látky významně snižovaly srdeční frekvenci, pokles tlaku byl větší u metoprololu. Ivabradin byl spojen se signifikantně větším nárůstem ejekční frakce (EF) a redukcí end-systolického (EDV) i end-diastolického (EDV) objemu. Podobné výsledky byly zjištěny u pacientů po perkutánní koronární intervenci po STEMI. Podávání ivabradinu vedlo v porovnání s placebem k významně větší redukci srdeční frekvence a významně menšímu ESV a EDV levé komory. U pacientů se STEMI po úspěšné reperfuzi byl ivabradin spojen s úpravou ventrikulární remodelace. Lék byl dobře snášen, a to i pacienty se STEMI a kardiogenním šokem.

Předběžné výsledky naznačují, že ivabradin by mohl být přínosem rovněž u pacientů s infarktem myokardu bez elevace segmentu ST (NSTEMI). Jeho podávání vedlo k velkému poklesu hs-CRP. Menší studie provedená na pacientech s diabetem mellitem 2. typu a nestabilní anginou pectoris ukázala, že přidání ivabradinu ke standardní léčbě snížilo četnost akutního selhání levé komory a ischemických epizod.

Závěr

Ivabradin by kromě chronické stabilní anginy pectoris a chronického srdečního selhání mohl být přínosný i pro pacienty s AKS. Pro tuto indikaci je potřeba provést rozsáhlejší klinické studie. Vedle snižování tepové frekvence má ivabradin dle novějších studií i přínosné pleiotropní účinky na tomto mechanismu nezávislé.

(blu)

Zdroje:
1. Niccoli G., Borovac J. A., Vetrugno V. et al. Ivabradine in acute coronary syndromes: protection beyond heart rate lowering. Int J Cardiol 2017; 236: 107–112, doi: 10.1016/j.ijcard.2017.02.046.
2. SPC Ivabradin Zentiva. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004117/WC500221331.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sartany mají stejný účinek na markery srdečního selhání a endogenní fibrinolýzy jako inhibitory ACE, mají ovšem silnější antiagregační účinek

Studie OPTIMAAL (Optimal Trial in Myocardial Infarction with the Angiotensin II Antagonist Losartan) prokázala, že blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARBs, sartany) mají podobný účinek jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi).

Účinek sartanů a jejich role v léčbě hypertenze

Většina guidelines pro léčbu hypertenze doporučuje léčbu diuretiky, blokátory kalciových kanálů, blokátory angiotenzinových receptorů a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. Mezi jednotlivými lékovými skupinami v této indikaci však existují významné rozdíly, které ovlivňují jejich nasazení a vhodnost pro konkrétního pacienta.

Blokátory renin-angiotenzin-aldosteronového systému u dialyzovaných hypertoniků

Cílem studie ze Spojených států amerických bylo srovnat vliv inhibitorů ACE a sartanů na redukci kardiovaskulární morbidity a mortality hypertenzních pacientů v dialyzačním programu.Všechny novinky