Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Blokáda systému renin–angiotenzin a snížení rizika kognitivního deficitu: jsou hlavní skupiny léčiv srovnatelné?

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 4.4.2018

Blokáda systému renin–angiotenzin a snížení rizika kognitivního deficitu: jsou hlavní skupiny léčiv srovnatelné?

Vlivu blokátorů systému renin–angiotenzin (RAS) na incidenci Alzheimerovy demence a stařeckého kognitivního deficitu se věnovala rozsáhlá metaanalýza. Snažila se najít odpovědi na otázky, jak tato léčiva obstála jako celek a jak si vedly sartany v porovnání s inhibitory ACE.

Úvod

Alzheimerova choroba (AD) je nejčastější příčinou demence. S neustálým nárůstem její incidence a prevalence roste i potřeba nalezení intervencí, které budou vzniku AD předcházet, nebo jej alespoň oddalovat. Analogicky je třeba bojovat i s lehčími formami kognitivního deficitu, jež bývají předzvěstí AD.

Jako jedna ze slibných možností se jeví antihypertenziva, zejména blokátory RAS. Jejich schopnost předcházet zhoršování kognitivních funkcí a Alzheimerově demenci se zdá být nezávislá na jejich antihypertenzním účinku. Systém RAS se účastní na fungování cholinergních nervových drah, na tvorbě a metabolismu amyloidu beta (Aβ) nebo na mnoha cévních a imunitních funkcích, prostřednictvím čehož se může podílet na patofyziologii AD. Řada prací však v souvislosti s protektivním vlivem blokátorů RAS doposud přinášela pouze váhavé či nejednoznačné výsledky a objevily se i názory, že inhibitory ACE mohou zabraňovat degradaci Aβ a tím naopak vzniku AD napomáhat.

Cíl a metodika studie

S cílem lépe objasnit vliv užívání blokátorů RAS – konkrétně inhibitorů ACE (ACEi) a blokátorů receptorů pro AT1 (sartanů) – na incidenci AD a stařeckého kognitivního deficitu (KD) byla provedena rozsáhlá kvantitativní metaanalýza publikovaná v únoru 2016. Autoři vyhledávali relevantní zdroje v databázích Pubmed, Embase a Cochrane Library. Mezi publikacemi zveřejněnými od založení databází do října 2015 nalezli 10 studií, jež se zabývaly vztahem mezi užíváním blokátorů RAS a incidencí stařeckého KD nebo AD a které zároveň vyhovovaly inkluzním kritériím. Byly akceptovány pouze randomizované studie, observační studie a studie případů a kontrol vysoké kvality bez zásadních nedostatků v designu.

Výsledky

Užívání blokátorů RAS bylo spojeno s významně sníženým rizikem AD (relativní riziko [RR] 0,80; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,68–0,92) i stařeckého KD (RR 0,65; 95% CI 0,35–0,94) ve srovnání s jejich neužíváním. V analýze podskupin měli jak pacienti ze skupiny užívající ACEi, tak pacienti užívající sartany nižší incidenci AD (RR 0,87; 95% CI 0,74–1,00, resp. RR 0,69; 95% CI 0,44–0,93) než pacienti neléčení blokátorem RAS. Při porovnání ACEi a sartanů nebyl v riziku vzniku AD významný rozdíl. Co se týče stařeckého KD, jeho riziko více snižovalo užívání sartanů (RR 0,40; 95% CI 0,02–0,78) než inhibitorů ACE (RR 0,72; 95% CI 0,36–1,09).

Závěr

Blokátory systému renin−angiotenzin vedou ke snížení rizika vzniku Alzheimerovy choroby. Tento jejich přínos je nezávislý na skupině léků – inhibitory ACE mají srovnatelný efekt jako sartany. Rozdíl mezi oběma skupinami blokátorů RAS lze ovšem nalézt v případě stařeckého kognitivního deficitu – potenciál snižovat riziko jeho vzniku je u sartanů pravděpodobně významně větší než u inhibitorů ACE.

(luko)

Zdroj: Zhuang S., Wang H. F., Wang X. et al. The association of renin-angiotensin system blockade use with the risks of cognitive impairment of aging and Alzheimer’s disease: a meta-analysis. J Clin Neurosci 2016; 33: 32–38, doi: 10.1016/j.jocn.2016.02.036.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sartany by mohly být přínosem v léčbě zhoršených kognitivních funkcí a schizofrenie

Podle nové experimentální studie snižují blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) tvorbu kyseliny kynurenové (KYNA) v mozku. Zvýšená hladina KYNA je spojená s poruchami paměti a psychotickými symptomy.

Sartany jako účinný pomocník v prevenci i terapii diabetické nefropatie a proteinurie

Diabetická nefropatie (DNP) je chronická komplikace diabetu mellitu (DM), která se projevuje hlavně poruchou funkce ledvin, mikroalbuminurií, proteinurií a hypertenzí. V její patogenezi hraje roli zvýšená aktivita renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS), proto se sartany neboli antagonisté receptorů AT1 pro angiotenzin II jeví jako slibný terapeutický přístup u diabetiků, jak ukazuje i předložený stručný přehled výsledků klinických studií.

Dávkování léčiv ovlivňujících systém renin–angiotenzin u pacientů se srdečním selháním

Z klinických studií vyplývá, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátory angiotenzinového receptoru (ARBs) snižují mortalitu a morbiditu u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Až 80 % pacientů však dostává nižší než doporučené dávky těchto léčiv, neboť se předpokládá, že nižší dávky by mohly být stejně účinné, ale lépe tolerované. Američtí autoři se ve své metaanalýze zaměřili na vliv dávkování ACEI a ARBs na mortalitu a vysazení léčby u této skupiny pacientů.Všechny novinky