Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Teriflunomid v léčbě roztroušené sklerózy − aktuální souhrn

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.10.2017

Teriflunomid v léčbě roztroušené sklerózy − aktuální souhrn

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní demyelinizační onemocnění. Pro všechny formy RS je typická rychle postupující atrofie mozku, od níž se odvíjí snížení kognitivních funkcí a stupeň invalidity. Jedním z účinných a dlouhodobě sledovaných léků, které zlepšily prognózu a kvalitu života nemocných s relabujícími formami RS, je teriflunomid. Recentně publikovaný přehled shrnuje současné poznatky o jeho efektivitě a bezpečnosti.

Mechanismus působení teriflunomidu

Teriflunomid je perorální imunomodulátor, který se používá k léčbě relabujících forem RS. Podává se 1× denně v dávce 14 mg (Evropská unie) nebo 7 a 14 mg (USA).

Mechanismem účinku je reverzibilní inhibice mitochondriálního enzymu dihydroorotát dehydrogenázy (DHODH) nezbytného k syntéze pyrimidinu nutného pro podporu rapidní proliferace aktivovaných lymfocytů T a B. Tyto buňky pronikají do mozkové tkáně, kde vyvolávají zánětlivý proces. Díky inhibici DHODH dochází k blokádě de novo syntézy pyrimidinu a tím se sníží počet aktivovaných T a B buněk schopných projít hematoencefalickou bariérou.

Klinická účinnost

Klinická účinnost teriflunomidu byla hodnocena v klinických studiích fáze II a fáze III u pacientů s relabujícími formami RS a u pacientů, kteří zažili první epizodu naznačující onemocnění RS. Jednalo se o randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se 3 skupinami pacientů, kteří užívali placebo nebo teriflunomid v dávce 7 či 14 mg. Studie zkoumaly hlavně následující parametry: počet recidiv za rok (ARR – annualized relapse rate) a míra zhoršení invalidity na základě škály EDSS (Expanded Disability Status Scale).

Studie fáze II

Tato studie sledovala účinnost a bezpečnost teriflunomidu. Trvala 36 týdnů, zúčastnilo se jí 179 pacientů, kteří mohli po ukončení studie přejít do nezaslepeného prodloužení. Nemocní, kteří užívali teriflunomid, pokračovali ve stejné dávce, zatímco pacienti z placebové skupiny byli rerandomizováni na teriflunomid (7 nebo 14 mg). Po až 12 letech expozice teriflunomidu zůstalo větší procento pacientů ve skupině s dávkou 14 mg bez relapsu (51,5 %); ve skupině s dávkou 7 mg to bylo 39,5 %. Hodnota EDSS v obou skupinách byla po celou dobu stabilní a na nízké úrovni.

Studie fáze III

TEMSO byla první klinická studie, která hodnotila účinky teriflunomidu na množství relapsů a disabilitu u 1088 pacientů. Teriflunomid výrazně snížil ARR, EDSS a ztrátu objemu mozkové hmoty po 12 a 24 měsících ve srovnání s placebem. Účinnost léčby potvrdila prodloužená studie s dobou sledování až 9 let.

Pacienti (n = 1169) ve studii TOWER užívali teriflunomid 7 či 14 mg nebo placebo různě dlouhou dobu. Sledování trvalo nejméně 48 týdnů. U obou teriflunomidových skupin došlo k signifikantnímu snížení ARR v porovnání s placebem. Všichni pacienti, kteří přešli do prodloužené studie, přijímali teriflunomid v dávce 14 mg po dobu ≤ 5,5 roku. Riziko zhoršení disability sledované 12 týdnů se snížilo u těch, kteří užívali teriflunomid kontinuálně (včasná léčba), v porovnání s nemocnými, kteří byli na teriflunomid převedeni v prodloužení studie (pozdní léčba). Studie tak potvrdila důležitost včasného podání teriflunomidu při léčbě RS.

Studie TOPIC hodnotila účinnost teriflunomidu u 618 pacientů s první definovanou klinickou epizodou, která signalizovala RS. Sledování trvalo 108 týdnů. Teriflunomid významně snížil riziko relapsu v porovnání s placebem.

Srovnávací studie

Studie TENERE porovnávala účinnost, bezpečnost a snášenlivost teriflunomidu s interferonem beta-1a (IFN-β1a). Celkem 324 pacientů bylo randomizováno k podání 44 µg IFN-β1a s. c. 3× týdně nebo k užívání teriflunomidu 7 nebo 14 mg p. o. 1× denně. Pacienti v obou teriflunomidových skupinách projevili výraznější spokojenost s léčbou.

Účastníci dostali možnost přejít z hlavní studie do rozšířené přímo na teriflunomid v dávce 14 mg (n = 237). Tento přímý přechod, s vynecháním fáze bez léků (drug-free period), umožnil posoudit případné dopady přechodu z IFN-β1a k teriflunomidu (n = 59). Počet relapsů byl ve všech skupinách nízký, mezi skupinami nebyly významné rozdíly. Nové nebo neočekávané nežádoucí účinky v souvislosti s přechodem se nevyskytly.

Teriflunomid a vakcinace

Vzhledem k tomu, že teriflunomid zabraňuje proliferaci aktivovaných lymfocytů, byly provedeny studie zkoumající dopady léčby teriflunomidem na účinnost očkování. Klinická studie TERIVA zjistila, že pacienti s RS léčení teriflunomidem mají při očkování proti chřipce dostatečnou imunitní odpověď. V další studii pak byla zdravým dobrovolníkům po podání teriflunomidu aplikovaná vakcína proti vzteklině. Obě práce prokázaly, že imunitní odpověď během léčby teriflunomidem zůstala zachovaná.

Globální zkušenosti z klinické praxe

Teri-PRO byla prospektivní nerandomizovaná otevřená globální studie IV. fáze. 1001 pacientů s relabující formou RS z USA, Kanady, Evropy a Latinské Ameriky užívalo teriflunomid dle lokálního SPC. Použití dotazníku TSQM (Treatment Satisfaction Questionaire for Medication) ukázalo vysokou spokojenost pacientů s léčbou. Disabilita zůstala stabilní, s mírným zlepšením.

Bezpečnost a snášenlivost

Teriflunomid se vyznačuje dobře charakterizovaným a zvládnutelným profilem bezpečnosti i dobrou snášenlivostí ze strany pacientů, kteří jej užívají dlouhodobě. 12leté sledování ukázalo podobnost nežádoucích příhod ve všech studiích. Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly zvýšení aktivity jaterních enzymů (především ALT), řídnutí vlasů, bolest hlavy, průjem, únava a infekční onemocnění. Většina nežádoucích účinků byla mírné až střední intenzity, vyskytly se přechodně a ve většině případů nevedly k přerušení léčby.

Závěr

Základní a prodloužené klinické studie a klinická praxe prokázaly signifikantní a konzistentní přínos teriflunomidu v léčbě relabujících forem RS. Došlo k významnému snížení ARR, EDSS a zpomalení disability při zachování bezpečnosti a tolerability.

(lkt)

Zdroj: Miller A. E. Teriflunomide in multiple sclerosis: an update. Neurodegener Dis Manag 2017; 7 (1): 9−29, doi: 10.2217/nmt-2016-0029.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Teriflunomid pro léčbu roztroušené sklerózy v reálné klinické praxi

Teriflunomid, selektivní a reverzibilní inhibitor syntézy pyrimidinů de novo, je indikovaný k léčbě pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RS). Nedávno publikovaná observační studie se zabývala účinností a bezpečností teriflunomidu v reálné klinické praxi.

Likvor a roztroušená skleróza: daleko víc než jen oligoklonální pásy

Likvor je cennou pomůckou v diagnostice roztroušené sklerózy. Jeho výpovědní hodnota je s postupujícím poznáním stále větší. Nabízíme vám stručný přehled všech aktuálních analytů, jež mají co do činění s touto nemocí.

Specifika adherence k léčbě u roztroušené sklerózy: klíčový je první půlrok terapie i aktivní motivace

Podpora adherence k léčbě roztroušené sklerózy (RS) vyžaduje proaktivní přístup i individuálně koncipované postupy ze strany lékařů. Důležité je zhodnocení pacientových potřeb, návyků i životního rytmu ještě před zahájením nejvhodnější terapie ovlivňující průběh onemocnění.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy