Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Remyelinizační terapie u roztroušené sklerózy?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.12.2014

Remyelinizační terapie u roztroušené sklerózy?

Poslední dekáda přinesla řadu nových léků pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). Se zavedením těchto léků byl dosažen v terapii RS velký pokrok. Léky používané v léčbě RS ovlivňují zejména zánět cestou modulace imunitního systému. Jinou možnou cestou v léčbě RS by ale mohlo být použití léků, které by zlepšily remyelinizaci centrálního nervového systému. Hypoteticky může být demyelinizace tlumena signalizačními cestami, které by mohly být potencionálním cílem farmakologické intervence

Jednou z takovýchto signalizačních cest by mohla být ta, která zahrnuje tzv. LINGO-1 protein, což je glykoprotein selektivně exprimovaný u prekurzorů neuronů a oligodendrocytů. LINGO-1 negativně reguluje myelinizaci cestou mechanismů zahrnující aktivaci RhOA-GTPasy a skrze neuronální růstový faktor a receptor tyrozinkinázy A. Blokování LINGO-1 vedlo k remyelinizaci u různých zvířecích modelů s demyelinizací CNS.

BIIB033 je monoklonální protilátka vázající se na LINGO-1 protein s vysokou afinitou a také specificitou. Tato protilátka byla vyvinuta s cílem zlepšit remyelinizaci a axonální opravu či ochranu u pacientů s RS. I přesto, že průnik do CNS je pro antiLINGO-1 protilátku omezen, je možné účinných koncentrací dosáhnout systémovým podáním vysokých dávek.

Nyní byly publikovány výsledky prvních studií u lidí zaměřené na bezpečnost a toleranci BIIB033, a to jednak u zdravých dobrovolníků a dále u účastníků s relaps-remitentní RS či sekundárně progresivní RS. Vedle farmakokinetiky látky v likvoru byla sledována také imunogenicita protilátky a dále byly porovnávány výsledky vyšetření MRI.

Obě studie byly placebem kontrolované. Jednotlivé postupně se navyšující dávky byly podány 72 zdravým dobrovolníkům a opakované dávky podávané po 14 dnech pacientům s RS. V obou studiích byla látka dobře tolerovaná, frekvence nežádoucích příhod byla podobná mezi studijním lékem a placebem. Nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí příhody či smrt. Farmakokinetika BIIB033 v likvoru byla podobná u zdravých dobrovolníků i pacientů s RS. Dávky ≥ 10 mg/kg vedly k dosažení takových koncentrací, které byly u myších modelů spojené s maximálním efektem na demyelinizaci. Výskyt protilátek proti podávanému léku byl nízký.

Tyto dvě studie ukázaly, že produkt BIIB033 je bezpečný a dobře tolerovaný. Toto podporuje posunutí studií do fáze II, protože lék má potenciál v terapii CNS demyelinačních onemocnění. Plán pro fázi II klinické studie je kombinace antiLINGO-1 protilátky s interferonem beta. Budoucí studie by tak mohly pomoci odpovědět, zda tento přístup může přinést pacientům s RS přínos a zda zlepšení remyelinace může ovlivnit průběh onemocnění.

(eza)

Zdroj: Tran J. Q., et al. Randomized phase I trial of the safety/tolerability of anti-LiiNGO-1 monoclonal antipody BIIB033. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm Aug 2014; 1(2):e18; Brugarolas P., Popko B. Remyelination therapy ges to treal for multiple sclerosis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm Aug 2014; 1 (2): e26.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie VIDAMS – získáme odpověď, zda vitamín D má vliv na průběh a léčbu roztroušené sklerózy?

Nízké hladiny vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem roztroušené sklerózy (RS) a u již rozvinuté RS jsou pak spojeny s větší klinickou i MRI aktivitou nemoci. Plánovaná klinická studie VIDAMS má vyhodnotit, zda vysoké dávky vitamínu D mohou redukovat riziko aktivity RS. Její výsledky lze očekávat za 2–3 roky.

Spokojenost s léčbou u pacientů s roztroušenou sklerózou

Chorobu modifikující léky (DMTs) jsou u roztroušené sklerózy (RS) většinou spojeny s nepohodlným způsobem užívání a závažnými vedlejšími účinky, a mají proto nízkou míru adherence k léčbě. Studie autorů z amerického Bostonu zkoumala spokojenost pacientů s RS s užívanou léčbou – interferonem β-1a podávaným intramuskulárně (IFNβ-1a IM), interferonem β-1a podávaným podkožně (IFNβ-1a SC), glatirameracetátem (GA) a natalizumabem. Autoři zároveň zkoumali vliv spokojenosti s léčbou na míru adherence k léčbě.

Co ovlivňuje preference pacientů s roztroušenou sklerózou ve výběru léčby?

Množství onemocnění modifikujících léků (DMT) používaných v léčbě roztroušené sklerózy (RS) narůstá. Zdá se, že v budoucnu bude ve výběru léčby hrát svou roli i preference pacientů. Němečtí lékaři hodnotili vliv preference pacienta na výběr orální versus parenterální léčby DMT a také se pokusili identifikovat faktory mající vliv na preferenci pacienta.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy