Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neuropatická bolest: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Pregabalin je výhodnou volbou v léčbě neuropatické bolesti různého původu

Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Téma: Neuropatická bolest

Vydáno: 29.11.2017

Pregabalin je výhodnou volbou v léčbě neuropatické bolesti různého původu

Neuropatická bolest má svůj původ v patologii nervového systému. Často se projevuje mimo jiné spontánním vznikem bolesti, alodynií a hyperalgezií. V průběhu preklinických i klinických studií byla neuropatická bolest efektivně tlumena pregabalinem. Jeho hlavní předností v této indikaci je dobrá účinnost a tolerance a snadné užití.

Výsledky pregabalinu v preklinických studiích

Pregabalin je antagonistou napěťově řízených vápníkových kanálů. Váže se specificky na jejich podjednotku alfa-2-delta (α2δ), což pravděpodobně podmiňuje jeho analgetické účinky. Kromě nich se vyznačuje rovněž neuroprotektivními vlastnostmi, které mohou napomáhat tlumení neuropatické bolesti (NP).

V preklinických studiích byl zkoumán efekt pregabalinu v různých dávkách v monoterapii na NP způsobenou řadou příčin. Testován byl např. v animálním modelu chronické chirurgicky navozené konstrikce periferního nervu, v modelu NP s přímým podvázáním míšního nervu, v modelu s transpozicí chirurgicky vytvořeného tibiálního neuromu, v různých modelech mechanického poranění míchy a také v modelu NP způsobené chemoterapií. Ve všech těchto případech došlo k podstatnému snížení bolesti u experimentálních zvířat (potkanů). V preklinickém výzkumu byla rovněž prokázána synergie s řadou analgetik a potenciálních koanalgetik, například s tapentadolem (tj. agonistou μ-opioidního receptoru a inhibitorem zpětného vychytávání noradrenalinu), naproxenem a syntetickým kanabinoidem WIN 55,212-2 mesylátem.

Pregabalin v léčbě diabetické neuropatické bolesti

Řada klinických studií podporuje užití pregabalinu v léčbě diabetické NP. Z poolované analýzy 7 studií vyplynulo, že analgetický efekt pregabalinu je závislý na dávce. K nejrychlejšímu tlumení bolesti ve studiích obvykle docházelo při podání 600 mg denně rozdělených do 2−3 dávek. V dalších studiích se ukázalo, že pregabalin je srovnatelně účinný s gabapentinem, ale je u něj možné očekávat rychlejší nástup účinku. Ve srovnání s amitriptylinem způsobuje pregabalin méně nežádoucích účinků a na základě výsledků farmakoekonomických analýz byl shledán jako ekonomicky racionální volba léčby diabetické NP.

Pregabalin v léčbě postherpetické neuralgie

Pregabalin podstatnou měrou tlumí i bolesti spojené s postherpetickou neuralgií. V průběhu 8týdenní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie se 173 nemocnými bylo podle McGillova dotazníku bolesti dosaženo poklesu bolesti o ≥ 30 % a ≥ 50 % u většího podílu nemocných léčených pregabalinem než placebem (63 vs. 25 % a 50 vs. 20 %; p = 0,001). Spolu s tímto efektem bylo dosaženo zlepšení i v dalších oblastech narušených NP (spánek, kvalita života a nálada).

Pregabalin a neuralgie trigeminu

Pregabalin je podle rok trvající otevřené follow-up fáze německé klinické studie výhodnou volbou v léčbě neuralgie trigeminu s průvodní bolestí obličeje nebo bez ní. Nemocným byl podáván pregabalin v dávkách 150−600 mg denně a po 8 týdnech u nich došlo k poklesu intenzity a frekvence bolestí o více než 50 %. Analgetický efekt byl dlouhotrvající, a přetrvával dokonce i po roce.

Závěr

Efekt pregabalinu v terapii neuropatické bolesti je podpořen řadou preklinických i klinických studií. Léčivo v jejich průběhu vykazovalo vysokou efektivitu a dobrý bezpečnostní profil.

(ivh)

Zdroj: Verma V., Singh N., Singh Jaggi A. Pregabalin in neuropathic pain: evidences and possible mechanisms. Curr Neuropharmacol 2014; 12 (1): 44−56, doi: 10.2174/1570159X1201140117162802.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efektivní léčebné intervence u pacientů trpících neuropatickou bolestí

Přestože možností intervence u neuropatické bolesti existuje celá řada, její léčba zůstává neuspokojivá. Autoři níže prezentované systematické práce shromáždili důkazy z přehledů kontrolovaných randomizovaných studií o terapeutických modalitách u těchto pacientů.

Možnost přesné lokalizace léze nervového vlákna by mohla zlepšit diagnostiku i léčbu neuropatické bolesti

Nový molekulární biomarker poškození periferních nervů umožňuje lokalizovat lézi zodpovědnou za neuropatickou bolest. Ukazují to výsledky experimentální americké studie, ve které se podařilo vizualizovat receptor sigma-1 (S1R) pomocí PET/MRI po aplikaci nového selektivního radioligandu.

Průvodní léčba neuropatické bolesti neovlivňuje účinnost pregabalinu − metaanalýza

Metaanalýza 9 studií s pregabalinem ukázala, že terapeutická odpověď na tuto účinnou látku ani výskyt nežádoucích účinků nejsou při podávání průvodní léčby neuropatické bolesti významně ovlivněny. To je důležité zjištění vzhledem k tomu, že pacienti s neuropatickou bolestí často užívají kombinovanou léčbu nebo léky na jiná onemocnění.Všechny novinky