Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Laboratorní diagnostika neuropatické bolesti

Autor kurzu: Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSC.
Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně a Fakultní nemocnice Brno

Profesor Bednařík studoval na Lékařské fakultě UJEP v Brně a neurologii se začal věnovat hned po absolutoriu. V roce 1986 složil atestaci z neurologie 2. stupně, roku 1989 se stal kandidátem lékařských věd, v letech 1992 a 1993 získal funkční odbornosti pro elektromyografii a evokované potenciály, roku 1994 habilitoval a v roce 2002 byl jmenován profesorem neurologie.

Profesor Bednařík začal svoji profesní kariéru na Neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně, v roce 1993 přešel na neurologickou kliniku ve FN Brno v Bohunicích a tuto kliniku od roku 2007 úspěšně vede. Profesor Bednařík se hlouběji věnuje několika oblastem neurologie a klinické neurofyziologie. Jedná se zejména o elektromyografii a o neuromuskulární a muskuloskeletální onemocnění. Celou tuto problematiku profesor Bednařík rozvíjí se svým pracovištěm na vysoké úrovni, která je respektována v České republice i v zahraničí. Databáze PubMed eviduje úctyhodných 66 originálních publikací profesora Bednaříka, které vesměs vyšly ve významných mezinárodních odborných časopisech a mají značný citační ohlas. Většině českých neurologů je však profesor Bednařík znám jako autor a editor několika důležitých a skvěle připravených monografií, z nichž je třeba jmenovat zejména trojsvazkovou Klinickou neurologii (spolu se Z. Amblerem 
a E. Růžičkou) a Vertebrogenní neurologické syndromy (spolu se Z. Kadaňkou). Profesor Bednařík je také autor skript a učebních textů pro mediky. Za publikace byl profesor Bednařík oceněn různými cenami včetně osmi cen udělených Českou neurologickou společností ČLS JEP (za originální práci jako první autor naposledy v listopadu 2012).

Profesor Bednařík je již od roku 1992 s malými přestávkami členem výboru České neurologické společnosti a opakovaně zastává funkci místopředsedy společnosti. Ve svých funkcích se zasloužil o zlepšování organizace společnosti a komunikaci uvnitř společnosti i navenek prostřednictvím jeho zásluhou modernizovaných webových stránek. Profesor Bednařík organizoval několik sjezdů, z nichž nejdůležitější byl Český a slovenský neurologický sjezd v roce 2011. Funkce a pozice ve fakultních, univerzitních a ministerských komisích a vědeckých radách si ani nedovolujeme pro nedostatek prostoru jmenovat.

Medailonek autora
Odborná garance: as. MUDr. Radim Mazanec
Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.
 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze