Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Laboratorní diagnostika neuropatické bolesti

Výukový kurz Laboratorní diagnostika neuropatické bolesti navazuje a dále rozvíjí dlouhodobý edukační program, který je věnovaný zlepšení zdravotní péče o nemocené s neuropatickou bolestí různé etiologie.

Autor kurzu: Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSC.
Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně a Fakultní nemocnice Brno

Profesor Bednařík studoval na Lékařské fakultě UJEP v Brně a neurologii se začal věnovat hned po absolutoriu. V roce 1986 složil atestaci z neurologie 2. stupně, roku 1989 se stal kandidátem lékařských věd, v letech 1992 a 1993 získal funkční odbornosti pro elektromyografii a evokované potenciály, roku 1994 habilitoval a v roce 2002 byl jmenován profesorem neurologie.

Profesor Bednařík začal svoji profesní kariéru na Neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně, v roce 1993 přešel na neurologickou kliniku ve FN Brno v Bohunicích a tuto kliniku od roku 2007 úspěšně vede. Profesor Bednařík se hlouběji věnuje několika oblastem neurologie a klinické neurofyziologie. Jedná se zejména o elektromyografii a o neuromuskulární a muskuloskeletální onemocnění. Celou tuto problematiku profesor Bednařík rozvíjí se svým pracovištěm na vysoké úrovni, která je respektována v České republice i v zahraničí. Databáze PubMed eviduje úctyhodných 66 originálních publikací profesora Bednaříka, které vesměs vyšly ve významných mezinárodních odborných časopisech a mají značný citační ohlas. Většině českých neurologů je však profesor Bednařík znám jako autor a editor několika důležitých a skvěle připravených monografií, z nichž je třeba jmenovat zejména trojsvazkovou Klinickou neurologii (spolu se Z. Amblerem 
a E. Růžičkou) a Vertebrogenní neurologické syndromy (spolu se Z. Kadaňkou). Profesor Bednařík je také autor skript a učebních textů pro mediky. Za publikace byl profesor Bednařík oceněn různými cenami včetně osmi cen udělených Českou neurologickou společností ČLS JEP (za originální práci jako první autor naposledy v listopadu 2012).

Profesor Bednařík je již od roku 1992 s malými přestávkami členem výboru České neurologické společnosti a opakovaně zastává funkci místopředsedy společnosti. Ve svých funkcích se zasloužil o zlepšování organizace společnosti a komunikaci uvnitř společnosti i navenek prostřednictvím jeho zásluhou modernizovaných webových stránek. Profesor Bednařík organizoval několik sjezdů, z nichž nejdůležitější byl Český a slovenský neurologický sjezd v roce 2011. Funkce a pozice ve fakultních, univerzitních a ministerských komisích a vědeckých radách si ani nedovolujeme pro nedostatek prostoru jmenovat.

Medailonek autora
Odborná garance: as. MUDr. Radim Mazanec

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články